ทะเบียนสวยป้ายขาว-ดำ

1ขช 10
กรุงเทพมหานคร6

199,000

1ขฮ 10
กรุงเทพมหานคร9

199,000

กพ 12
กรุงเทพมหานคร12

399,000

ษก 12
กรุงเทพมหานคร8

245,000

6กญ 13
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ศน 14
กรุงเทพมหานคร17

295,000

2กษ 14
กรุงเทพมหานคร12

99,000

ชถ 16
กรุงเทพมหานคร10

135,000

ศค 18
กรุงเทพมหานคร20

499,000

1กก 27
กรุงเทพมหานคร12

190,000

3กท 34
กรุงเทพมหานคร12

99,000

ฆค 39
กรุงเทพมหานคร19

239,000

5กบ 45
กรุงเทพมหานคร17

595,000

ฌว 79
กรุงเทพมหานคร27

165,000

7กท 87
กรุงเทพมหานคร24

119,000

7กจ 89
กรุงเทพมหานคร31

259,000

9กส 89
กรุงเทพมหานคร34

299,000

พย 5559
กรุงเทพมหานคร40

145,000

9กร 8999
กรุงเทพมหานคร49

399,000

2ขฎ 9992
กรุงเทพมหานคร38

49,000