ทะเบียนสวยป้ายขาว-ดำ

1ขฮ 10
กรุงเทพมหานคร9

199,000

กพ 12
กรุงเทพมหานคร12

399,000

ษก 12
กรุงเทพมหานคร8

245,000

6กญ 13
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ศน 14
กรุงเทพมหานคร17

295,000

2กษ 14
กรุงเทพมหานคร12

99,000

ชถ 16
กรุงเทพมหานคร10

135,000

ชง 18
กรุงเทพมหานคร13

420,000

5ขฎ 21
กรุงเทพมหานคร15

79,000

3กท 34
กรุงเทพมหานคร12

99,000

7กข 36
กรุงเทพมหานคร19

99,000

ฆค 39
กรุงเทพมหานคร19

239,000

ฐง 42
กรุงเทพมหานคร17

169,000

5กบ 45
กรุงเทพมหานคร17

595,000

ญผ 70
กรุงเทพมหานคร19

149,000

ฌว 79
กรุงเทพมหานคร27

165,000

ฎป 82
กรุงเทพมหานคร17

119,000

7กจ 89
กรุงเทพมหานคร31

259,000

6กถ 95
กรุงเทพมหานคร22

159,000

ญบ 159
กรุงเทพมหานคร21

259,000

ขล 168
กรุงเทพมหานคร23

1,890,000

ฉฐ 195
กรุงเทพมหานคร29

119,000

ญถ 911
กรุงเทพมหานคร16

729,000

5ขฐ 988
กรุงเทพมหานคร41

89,000

1กผ 989
กรุงเทพมหานคร36

189,000

5ขณ 5955
กรุงเทพมหานคร36

75,000

ษน 5999
กรุงเทพมหานคร41

299,000

ฉพ 6999
กรุงเทพมหานคร46

159,000

9กร 8999
กรุงเทพมหานคร49

399,000

5กค 9998
กรุงเทพมหานคร45

169,000