ทะเบียนสวยป้ายขาว-ดำ

กค 10
กรุงเทพมหานคร6

250,000

ชล 10
กรุงเทพมหานคร9

190,000

2กท 10
กรุงเทพมหานคร5

115,000

กห 12
กรุงเทพมหานคร9

135,000

ชร 12
กรุงเทพมหานคร9

169,000

ภย 13
กรุงเทพมหานคร13

99,000

ชฮ 13
กรุงเทพมหานคร11

125,000

ญฐ 13
กรุงเทพมหานคร17

115,000

ภษ 15
กรุงเทพมหานคร11

175,000

ชถ 16
กรุงเทพมหานคร10

135,000

6กย 16
กรุงเทพมหานคร22

79,000

สท 18
กรุงเทพมหานคร17

265,000

ฐท 21
กรุงเทพมหานคร13

145,000

ฐร 21
กรุงเทพมหานคร16

135,000

ฐจ 21
กรุงเทพมหานคร18

145,000

ฆฒ 21
กรุงเทพมหานคร9

145,000

พศ 23
กรุงเทพมหานคร20

155,000

ษข 23
กรุงเทพมหานคร11

115,000

กม 24
กรุงเทพมหานคร12

185,000

งบ 24
กรุงเทพมหานคร10

155,000

1กบ 24
กรุงเทพมหานคร10

175,000

กค 25
กรุงเทพมหานคร12

185,000

งต 25
กรุงเทพมหานคร12

79,000

ศค 27
กรุงเทพมหานคร20

145,000

สอ 27
กรุงเทพมหานคร22

135,000

กล 27
กรุงเทพมหานคร16

135,000

1กก 27
กรุงเทพมหานคร12

190,000

1กร 27
กรุงเทพมหานคร15

99,000

วก 28
กรุงเทพมหานคร17

125,000

ธว 30
กรุงเทพมหานคร13

0

กค 31
กรุงเทพมหานคร9

199,000

ธง 32
กรุงเทพมหานคร11

99,000

6กด 34
กรุงเทพมหานคร15

48,000

ธย 36
กรุงเทพมหานคร21

125,000

ธพ 36
กรุงเทพมหานคร21

115,000

งบ 36
กรุงเทพมหานคร13

135,000

สช 36
กรุงเทพมหานคร18

155,000

พค 38
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กน 38
กรุงเทพมหานคร23

48,000

5กท 39
กรุงเทพมหานคร19

59,000

ขล 45
กรุงเทพมหานคร17

145,000

2กท 45
กรุงเทพมหานคร13

99,000

3กฮ 45
กรุงเทพมหานคร18

125,000

3กน 45
กรุงเทพมหานคร18

115,000

7กญ 48
กรุงเทพมหานคร24

49,000

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ธข 50
กรุงเทพมหานคร11

115,000

ธค 50
กรุงเทพมหานคร13

135,000

7กท 50
กรุงเทพมหานคร14

54,000

ฆย 52
กรุงเทพมหานคร18

69,000

ฆษ 53
กรุงเทพมหานคร15

69,000

วล 54
กรุงเทพมหานคร21

129,000

สล 56
กรุงเทพมหานคร24

195,000

4กภ 56
กรุงเทพมหานคร17

125,000

ธอ 57
กรุงเทพมหานคร22

79,000

1กก 67
กรุงเทพมหานคร16

79,000

กค 69
กรุงเทพมหานคร20

455,000

ชศ 69
กรุงเทพมหานคร24

590,000

ธก 69
กรุงเทพมหานคร20

455,000

ฉท 69
กรุงเทพมหานคร21

395,000

ษล 69
กรุงเทพมหานคร25

390,000

1กบ 69
กรุงเทพมหานคร19

350,000

2กฒ 69
กรุงเทพมหานคร21

135,000

ศร 70
กรุงเทพมหานคร18

89,000

5กว 70
กรุงเทพมหานคร19

39,000

ฉต 72
กรุงเทพมหานคร17

115,000

ภย 72
กรุงเทพมหานคร18

115,000

7กล 79
กรุงเทพมหานคร30

49,000

6กด 80
กรุงเทพมหานคร16

39,000

6กฐ 80
กรุงเทพมหานคร24

69,000

งร 81
กรุงเทพมหานคร15

135,000

สอ 81
กรุงเทพมหานคร22

135,000

3กร 83
กรุงเทพมหานคร19

59,000

7กธ 89
กรุงเทพมหานคร29

199,000

6กต 90
กรุงเทพมหานคร19

59,000

7กฌ 92
กรุงเทพมหานคร24

54,000

ฐน 96
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ฌฎ 96
กรุงเทพมหานคร25

99,000

พร 96
กรุงเทพมหานคร27

295,000

6กฐ 97
กรุงเทพมหานคร32

45,000

7กฌ 97
กรุงเทพมหานคร29

49,000

9กญ 97
กรุงเทพมหานคร30

49,000

ญก 100
กรุงเทพมหานคร6

135,000

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

3กก 102
กรุงเทพมหานคร8

39,000

ษน 168
กรุงเทพมหานคร24

1,250,000

กอ 168
กรุงเทพมหานคร22

990,000

ฉอ 168
กรุงเทพมหานคร26

890,000

พศ 200
กรุงเทพมหานคร17

135,000

ชร 200
กรุงเทพมหานคร8

95,000

7กญ 200
กรุงเทพมหานคร14

49,000

4กฒ 202
กรุงเทพมหานคร12

22,000

ฌฮ 248
กรุงเทพมหานคร24

85,000

ฎฎ 300
กรุงเทพมหานคร13

295,000

3กว 369
กรุงเทพมหานคร28

45,000

5กบ 500
กรุงเทพมหานคร13

195,000

3กท 520
กรุงเทพมหานคร12

29,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

35,000

5กบ 600
กรุงเทพมหานคร14

69,000

3กก 618
กรุงเทพมหานคร20

59,000

สฉ 639
กรุงเทพมหานคร30

49,000

กท 654
กรุงเทพมหานคร17

129,000

ษม 686
กรุงเทพมหานคร29

45,000

1กก 861
กรุงเทพมหานคร18

49,000

3กก 861
กรุงเทพมหานคร20

69,000

กท 899
กรุงเทพมหานคร28

225,000

พข 900
กรุงเทพมหานคร19

115,000

1กก 900
กรุงเทพมหานคร12

290,000

1กท 900
กรุงเทพมหานคร12

150,000

พม 988
กรุงเทพมหานคร38

115,000

3กก 1681
กรุงเทพมหานคร21

69,000

3กก 1686
กรุงเทพมหานคร26

65,000

จง 2007
กรุงเทพมหานคร17

39,000

2กฎ 2422
กรุงเทพมหานคร18

35,000

5กก 4555
กรุงเทพมหานคร26

95,000

ฆฆ 5551
กรุงเทพมหานคร22

49,000

จจ 6766
กรุงเทพมหานคร37

49,000

วอ 6777
กรุงเทพมหานคร39

39,000

ศส 7577
กรุงเทพมหานคร40

49,000

พจ 8388
กรุงเทพมหานคร41

79,000

ชฐ 8893
กรุงเทพมหานคร39

29,000

ฆด 8988
กรุงเทพมหานคร37

99,000

ฎช 9939
กรุงเทพมหานคร37

49,000

ภพ 9899
กรุงเทพมหานคร44

299,000

5กส 9995
กรุงเทพมหานคร45

69,000