ทะเบียนเลขเรียง

ชภ 234
กรุงเทพมหานคร12

370,000

ษม 234
กรุงเทพมหานคร18

390,000

จธ 345
กรุงเทพมหานคร22

199,000

พง 345
กรุงเทพมหานคร22

269,000

พท 345
กรุงเทพมหานคร21

225,000

ภง 345
กรุงเทพมหานคร15

345,000

ชษ 345
กรุงเทพมหานคร18

345,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

9กง 345
กรุงเทพมหานคร24

495,000

ชม 456
กรุงเทพมหานคร22

890,000

ชว 456
กรุงเทพมหานคร23

690,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

590,000

สฉ 567
กรุงเทพมหานคร30

279,000

สฬ 567
กรุงเทพมหานคร30

279,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

4กถ 567
กรุงเทพมหานคร24

295,000

พง 678
กรุงเทพมหานคร31

355,000

8กอ 678
กรุงเทพมหานคร36

275,000

กอ 789
กรุงเทพมหานคร31

990,000

8กน 1234
กรุงเทพมหานคร24

295,000

8กฬ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

8กฮ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

สษ 2345
กรุงเทพมหานคร25

295,000

3กฬ 2345
กรุงเทพมหานคร23

165,000

3กข 3456
กรุงเทพมหานคร24

229,000

ษร 4567
กรุงเทพมหานคร30

199,000

8กส 5678
กรุงเทพมหานคร42

295,000

6กร 6789
กรุงเทพมหานคร41

295,000

8กอ 6789
กรุงเทพมหานคร45

399,000