ทะเบียนเลขเรียง

9กส 123
กรุงเทพมหานคร23

375,000

9กผ 123
กรุงเทพมหานคร24

395,000

1ขฌ 123
กรุงเทพมหานคร14

255,000

1ขณ 123
กรุงเทพมหานคร14

265,000

ชภ 234
กรุงเทพมหานคร12

370,000

ษม 234
กรุงเทพมหานคร18

390,000

9กค 234
กรุงเทพมหานคร23

229,000

9กณ 234
กรุงเทพมหานคร24

299,000

จธ 345
กรุงเทพมหานคร22

199,000

พท 345
กรุงเทพมหานคร21

225,000

ภง 345
กรุงเทพมหานคร15

345,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

9กง 345
กรุงเทพมหานคร24

495,000

1ขช 456
กรุงเทพมหานคร20

255,000

1ขฆ 567
กรุงเทพมหานคร24

195,000

ฐน 678
กรุงเทพมหานคร35

199,000

9กฎ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กน 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กฮ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กญ 789
กรุงเทพมหานคร38

799,000

1ขฌ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

1ขฎ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

1ขณ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

8กฬ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

8กฮ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

9กธ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

1ขช 1234
กรุงเทพมหานคร15

299,000

สษ 2345
กรุงเทพมหานคร25

295,000

ขพ 5678
กรุงเทพมหานคร36

199,000

วฐ 5678
กรุงเทพมหานคร41

199,000

9กฎ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

9กณ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

9กช 6789
กรุงเทพมหานคร42

550,000

9กม 6789
กรุงเทพมหานคร45

495,000

9กฬ 6789
กรุงเทพมหานคร45

495,000