ทะเบียนเลขเรียง

6กช 123
กรุงเทพมหานคร15

165,000

6กบ 123
กรุงเทพมหานคร15

195,000

ฆฆ 234
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

ชภ 234
กรุงเทพมหานคร12

370,000

ษม 234
กรุงเทพมหานคร18

390,000

พท 345
กรุงเทพมหานคร21

225,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

4กน 345
กรุงเทพมหานคร22

79,000

7กบ 345
กรุงเทพมหานคร22

79,000

7กย 345
กรุงเทพมหานคร28

69,000

กจ 456
กรุงเทพมหานคร22

465,000

ชม 456
กรุงเทพมหานคร22

890,000

3กฐ 456
กรุงเทพมหานคร28

290,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

7กพ 456
กรุงเทพมหานคร31

135,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

พง 678
กรุงเทพมหานคร31

295,000

6กษ 678
กรุงเทพมหานคร32

125,000

กอ 789
กรุงเทพมหานคร31

990,000

6กบ 1234
กรุงเทพมหานคร19

165,000

8กน 1234
กรุงเทพมหานคร24

295,000

8กภ 1234
กรุงเทพมหานคร20

165,000

1กพ 2345
กรุงเทพมหานคร24

490,000

3กฮ 2345
กรุงเทพมหานคร23

99,000

7กน 2345
กรุงเทพมหานคร27

69,000

8กท 2345
กรุงเทพมหานคร24

195,000

1กฬ 3456
กรุงเทพมหานคร25

89,000

8กธ 3456
กรุงเทพมหานคร31

75,000

ษร 4567
กรุงเทพมหานคร30

199,000

5กฮ 5678
กรุงเทพมหานคร37

79,000

8กถ 5678
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กฎ 6789
กรุงเทพมหานคร42

235,000

8กบ 6789
กรุงเทพมหานคร41

295,000