ทะเบียนเลขเรียง

9กส 123
กรุงเทพมหานคร23

375,000

9กผ 123
กรุงเทพมหานคร24

395,000

ชภ 234
กรุงเทพมหานคร12

370,000

ษม 234
กรุงเทพมหานคร18

390,000

9กค 234
กรุงเทพมหานคร23

229,000

9กณ 234
กรุงเทพมหานคร24

299,000

จธ 345
กรุงเทพมหานคร22

199,000

พง 345
กรุงเทพมหานคร22

269,000

พท 345
กรุงเทพมหานคร21

225,000

ภง 345
กรุงเทพมหานคร15

345,000

ชษ 345
กรุงเทพมหานคร18

345,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

9กง 345
กรุงเทพมหานคร24

495,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

590,000

4กถ 567
กรุงเทพมหานคร24

295,000

ฐน 678
กรุงเทพมหานคร35

199,000

พง 678
กรุงเทพมหานคร31

355,000

9กฎ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กณ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กน 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กฮ 678
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กญ 789
กรุงเทพมหานคร38

799,000

8กน 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

8กฬ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

8กฮ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

9กญ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

9กธ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

1ขก 1234
กรุงเทพมหานคร14

299,000

สษ 2345
กรุงเทพมหานคร25

295,000

8กร 2345
กรุงเทพมหานคร27

165,000

9กผ 3456
กรุงเทพมหานคร36

255,000

วฐ 5678
กรุงเทพมหานคร41

199,000

9กฎ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

9กณ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

9กฮ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

9กช 6789
กรุงเทพมหานคร42

550,000

9กฌ 6789
กรุงเทพมหานคร45

650,000

9กม 6789
กรุงเทพมหานคร45

495,000

9กฬ 6789
กรุงเทพมหานคร45

495,000