ทะเบียนเลขเรียง

9กส 123
กรุงเทพมหานคร23

375,000

9กผ 123
กรุงเทพมหานคร24

395,000

1ขฌ 123
กรุงเทพมหานคร14

255,000

1ขณ 123
กรุงเทพมหานคร14

265,000

1ขล 123
กรุงเทพมหานคร15

265,000

1ขว 123
กรุงเทพมหานคร15

265,000

1ขอ 123
กรุงเทพมหานคร15

295,000

9กค 234
กรุงเทพมหานคร23

229,000

1ขร 234
กรุงเทพมหานคร16

199,000

1ขฮ 234
กรุงเทพมหานคร16

199,000

จธ 345
กรุงเทพมหานคร22

199,000

พท 345
กรุงเทพมหานคร21

225,000

9กง 345
กรุงเทพมหานคร24

495,000

9กส 345
กรุงเทพมหานคร29

195,000

1ขถ 456
กรุงเทพมหานคร19

395,000

1ขล 456
กรุงเทพมหานคร24

599,000

1ขว 456
กรุงเทพมหานคร24

599,000

งพ 567
กรุงเทพมหานคร28

149,000

2ขง 567
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฐน 678
กรุงเทพมหานคร35

199,000

9กฎ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กน 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กฮ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

1ขฌ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

1ขฎ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

1ขณ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

1ขอ 789
กรุงเทพมหานคร33

425,000

1ขฮ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

2ขค 789
กรุงเทพมหานคร32

399,000

8กฬ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

8กฮ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

9กธ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

1ขอ 1234
กรุงเทพมหานคร19

265,000

สษ 2345
กรุงเทพมหานคร25

295,000

1ขถ 2345
กรุงเทพมหานคร18

199,000

1ขภ 2345
กรุงเทพมหานคร18

199,000

1ขร 2345
กรุงเทพมหานคร21

215,000

1ขศ 2345
กรุงเทพมหานคร24

355,000

1ขษ 2345
กรุงเทพมหานคร21

199,000

1ขส 2345
กรุงเทพมหานคร24

365,000

2ขง 3456
กรุงเทพมหานคร24

255,000

ขพ 5678
กรุงเทพมหานคร36

199,000

วฐ 5678
กรุงเทพมหานคร41

199,000

9กฎ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

9กณ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

1ขศ 5678
กรุงเทพมหานคร36

199,000

6กธ 6789
กรุงเทพมหานคร41

299,000

9กช 6789
กรุงเทพมหานคร42

550,000

9กม 6789
กรุงเทพมหานคร45

495,000

9กฬ 6789
กรุงเทพมหานคร45

495,000

1ขต 6789
กรุงเทพมหานคร36

299,000