ทะเบียนเลขเรียง

ชฮ 123
กรุงเทพมหานคร13

690,000

9กส 123
กรุงเทพมหานคร23

375,000

1ขฌ 123
กรุงเทพมหานคร14

255,000

1ขณ 123
กรุงเทพมหานคร14

265,000

1ขล 123
กรุงเทพมหานคร15

265,000

1ขท 123
กรุงเทพมหานคร10

195,000

1ขอ 123
กรุงเทพมหานคร15

295,000

1ขร 234
กรุงเทพมหานคร16

199,000

1ขฮ 234
กรุงเทพมหานคร16

199,000

2ขช 234
กรุงเทพมหานคร15

195,000

2ขท 234
กรุงเทพมหานคร14

185,000

จธ 345
กรุงเทพมหานคร22

169,000

พท 345
กรุงเทพมหานคร21

199,000

6กศ 345
กรุงเทพมหานคร26

99,000

9กส 345
กรุงเทพมหานคร29

195,000

2ขท 345
กรุงเทพมหานคร17

185,000

2ขธ 345
กรุงเทพมหานคร20

175,000

2ขผ 345
กรุงเทพมหานคร24

275,000

2ขพ 345
กรุงเทพมหานคร24

295,000

2ขย 345
กรุงเทพมหานคร24

275,000

สส 456
กรุงเทพมหานคร29

3,290,000

5กบ 456
กรุงเทพมหานคร23

490,000

1ขล 456
กรุงเทพมหานคร24

599,000

1ขว 456
กรุงเทพมหานคร24

599,000

งพ 567
กรุงเทพมหานคร28

149,000

2ขบ 567
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฐน 678
กรุงเทพมหานคร35

199,000

9กฎ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กน 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กฮ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

1ขฌ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

1ขฎ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

1ขณ 789
กรุงเทพมหานคร32

499,000

2ขค 789
กรุงเทพมหานคร32

399,000

2ขพ 789
กรุงเทพมหานคร36

695,000

9กษ 789
กรุงเทพมหานคร38

650,000

8กฬ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

1ขอ 1234
กรุงเทพมหานคร19

265,000

2ขฮ 1234
กรุงเทพมหานคร19

195,000

2ขฌ 1234
กรุงเทพมหานคร19

195,000

ษจ 2345
กรุงเทพมหานคร24

299,000

สษ 2345
กรุงเทพมหานคร25

295,000

1ขถ 2345
กรุงเทพมหานคร18

199,000

1ขภ 2345
กรุงเทพมหานคร18

199,000

1ขร 2345
กรุงเทพมหานคร21

215,000

1ขศ 2345
กรุงเทพมหานคร24

355,000

1ขส 2345
กรุงเทพมหานคร24

365,000

2ขถ 2345
กรุงเทพมหานคร19

199,000

2ขล 2345
กรุงเทพมหานคร24

245,000

2ขว 2345
กรุงเทพมหานคร24

245,000

2ขอ 2345
กรุงเทพมหานคร24

245,000

2กฉ 3456
กรุงเทพมหานคร26

149,000

2ขจ 3456
กรุงเทพมหานคร28

199,000

2ขธ 3456
กรุงเทพมหานคร26

199,000

2ขพ 3456
กรุงเทพมหานคร30

199,000

9กฎ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

9กณ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

2ขอ 5678
กรุงเทพมหานคร36

199,000

4กถ 6789
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กช 6789
กรุงเทพมหานคร42

550,000

9กฬ 6789
กรุงเทพมหานคร45

495,000

1ขต 6789
กรุงเทพมหานคร36

299,000

2ขช 6789
กรุงเทพมหานคร36

299,000

2ขบ 6789
กรุงเทพมหานคร36

265,000