ทะเบียนสวย VIP

ฎบ 1111
กรุงเทพมหานคร11

2,950,000

1กก 1111
กรุงเทพมหานคร7

29,000,000

1กค 1111
กรุงเทพมหานคร10

1,990,000

1กฌ 1111
กรุงเทพมหานคร11

1,990,000

1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร11

1,990,000

1กว 1111
กรุงเทพมหานคร12

2,150,000

1กฐ 1111
กรุงเทพมหานคร15

2,950,000

2กบ 1111
กรุงเทพมหานคร9

455,000

4กก 1111
กรุงเทพมหานคร10

695,000

ฆท 2222
กรุงเทพมหานคร12

2,550,000

ฆว 2222
กรุงเทพมหานคร17

1,690,000

ฆษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

2,550,000

สน 2222
กรุงเทพมหานคร20

2,450,000

ญข 2222
กรุงเทพมหานคร14

2,750,000

1กส 2222
กรุงเทพมหานคร17

485,000

2กก 2222
กรุงเทพมหานคร12

13,900,000

2กค 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

2กธ 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,350,000

2กษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

2กถ 2222
กรุงเทพมหานคร12

1,250,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

5,950,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

5,950,000

ญณ 3333
กรุงเทพมหานคร21

2,350,000

ฆบ 3333
กรุงเทพมหานคร17

2,450,000

2กร 3333
กรุงเทพมหานคร19

355,000

3กก 3333
กรุงเทพมหานคร17

5,900,000

3กร 3333
กรุงเทพมหานคร20

1,750,000

3กพ 3333
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

3กย 3333
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

3กน 3333
กรุงเทพมหานคร21

1,450,000

ฆฆ 4444
กรุงเทพมหานคร22

6,950,000

ชร 4444
กรุงเทพมหานคร22

4,550,000

ธง 4444
กรุงเทพมหานคร22

3,450,000

วอ 4444
กรุงเทพมหานคร28

2,444,444

4กง 4444
กรุงเทพมหานคร23

1,950,000

4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

4กท 4444
กรุงเทพมหานคร22

1,650,000

4กธ 4444
กรุงเทพมหานคร25

2,290,000

6กก 4444
กรุงเทพมหานคร24

595,000

6กภ 4444
กรุงเทพมหานคร24

395,000

ศร 5555
กรุงเทพมหานคร31

5,560,000

2กภ 5555
กรุงเทพมหานคร24

2,550,000

5กข 5555
กรุงเทพมหานคร28

1,955,555

5กค 5555
กรุงเทพมหานคร30

1,855,555

5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร30

2,650,000

5กม 5555
กรุงเทพมหานคร31

2,450,000

5กภ 5555
กรุงเทพมหานคร27

2,555,555

5กอ 5555
กรุงเทพมหานคร32

2,555,000

5กฮ 5555
กรุงเทพมหานคร31

2,350,000

ญญ 6666
กรุงเทพมหานคร32

4,900,000

ญษ 6666
กรุงเทพมหานคร32

3,950,000

1กข 6666
กรุงเทพมหานคร28

520,000

1กท 6666
กรุงเทพมหานคร27

750,000

5กก 6666
กรุงเทพมหานคร31

890,000

5กข 6666
กรุงเทพมหานคร32

490,000

5กอ 6666
กรุงเทพมหานคร36

550,000

5กฮ 6666
กรุงเทพมหานคร35

395,000

6กข 6666
กรุงเทพมหานคร33

1,990,000

6กฉ 6666
กรุงเทพมหานคร36

2,550,000

6กร 6666
กรุงเทพมหานคร35

2,550,000

6กท 6666
กรุงเทพมหานคร32

2,450,000

6กน 6666
กรุงเทพมหานคร36

2,450,000

8กค 6666
กรุงเทพมหานคร37

335,000

ฆธ 7777
กรุงเทพมหานคร35

2,990,000

กข 7777
กรุงเทพมหานคร31

3,450,000

ญฒ 7777
กรุงเทพมหานคร35

3,450,000

ฎร 7777
กรุงเทพมหานคร37

2,950,000

4กต 7777
กรุงเทพมหานคร36

395,000

6กภ 7777
กรุงเทพมหานคร36

395,000

7กจ 7777
กรุงเทพมหานคร42

2,350,000

7กภ 7777
กรุงเทพมหานคร37

2,150,000

7กษ 7777
กรุงเทพมหานคร40

1,999,999

ชย 8888
กรุงเทพมหานคร42

8,500,000

2กก 8888
กรุงเทพมหานคร36

2,650,000

6กข 8888
กรุงเทพมหานคร41

690,000

7กฮ 8888
กรุงเทพมหานคร45

688,888

ษร 9999
กรุงเทพมหานคร44

7,990,000

ษว 9999
กรุงเทพมหานคร46

9,990,000

งว 9999
กรุงเทพมหานคร44

6,990,000

1กง 9999
กรุงเทพมหานคร40

1,890,000

7กก 9999
กรุงเทพมหานคร45

2,990,000

7กส 9999
กรุงเทพมหานคร51

790,000

ญบ 1
กรุงเทพมหานคร7

4,990,000

1กษ 1
กรุงเทพมหานคร7

950,000

1กภ 1
กรุงเทพมหานคร4

1,590,000

2กข 1
กรุงเทพมหานคร6

620,000

2กม 1
กรุงเทพมหานคร9

450,000

3กก 1
กรุงเทพมหานคร6

495,000

5กก 1
กรุงเทพมหานคร8

599,000

5กย 1
กรุงเทพมหานคร15

299,000

5กน 1
กรุงเทพมหานคร12

285,000

5กม 1
กรุงเทพมหานคร12

285,000

5กร 1
กรุงเทพมหานคร11

335,000

5กอ 1
กรุงเทพมหานคร13

285,000

7กร 1
กรุงเทพมหานคร13

295,000

7กส 1
กรุงเทพมหานคร16

225,000

ฆถ 2
กรุงเทพมหานคร6

590,000

1กท 2
กรุงเทพมหานคร5

265,000

2กก 2
กรุงเทพมหานคร6

1,950,000

2กข 2
กรุงเทพมหานคร7

299,000

2กญ 2
กรุงเทพมหานคร9

690,000

ฆจ 3
กรุงเทพมหานคร13

595,000

ฆบ 3
กรุงเทพมหานคร8

485,000

ฆฮ 3
กรุงเทพมหานคร11

695,000

1กษ 3
กรุงเทพมหานคร9

285,000

2กร 3
กรุงเทพมหานคร10

195,000

2กฒ 3
กรุงเทพมหานคร9

199,000

2กพ 3
กรุงเทพมหานคร14

220,000

3กน 3
กรุงเทพมหานคร12

590,000

ขก 4
กรุงเทพมหานคร7

495,000

สฐ 4
กรุงเทพมหานคร20

1,250,000

3กก 4
กรุงเทพมหานคร9

295,000

3กด 4
กรุงเทพมหานคร9

175,000

3กร 4
กรุงเทพมหานคร12

165,000

4กฉ 4
กรุงเทพมหานคร14

595,000

4กม 4
กรุงเทพมหานคร14

590,000

4กฎ 4
กรุงเทพมหานคร14

590,000

7กฒ 4
กรุงเทพมหานคร15

145,000

ฆผ 5
กรุงเทพมหานคร16

950,000

กร 5
กรุงเทพมหานคร10

2,550,000

1กฬ 5
กรุงเทพมหานคร12

345,000

2กก 5
กรุงเทพมหานคร9

590,000

2กข 5
กรุงเทพมหานคร10

289,000

2กส 5
กรุงเทพมหานคร15

295,000

2กณ 5
กรุงเทพมหานคร13

199,000

3กว 5
กรุงเทพมหานคร15

285,000

5กร 5
กรุงเทพมหานคร15

1,150,000

5กล 5
กรุงเทพมหานคร16

485,000

5กฐ 5
กรุงเทพมหานคร20

535,000

5กภ 5
กรุงเทพมหานคร12

695,000

5กอ 5
กรุงเทพมหานคร17

490,000

ภภ 6
กรุงเทพมหานคร8

2,750,000

สณ 6
กรุงเทพมหานคร18

1,490,000

1กก 6
กรุงเทพมหานคร9

950,000

1กษ 6
กรุงเทพมหานคร12

185,000

1กศ 6
กรุงเทพมหานคร15

290,000

1กภ 6
กรุงเทพมหานคร9

325,000

1กอ 6
กรุงเทพมหานคร14

295,000

5กท 6
กรุงเทพมหานคร13

255,000

6กช 6
กรุงเทพมหานคร15

590,000

6กฉ 6
กรุงเทพมหานคร18

575,000

6กณ 6
กรุงเทพมหานคร18

595,000

6กภ 6
กรุงเทพมหานคร14

695,000

6กษ 6
กรุงเทพมหานคร17

595,000

6กญ 6
กรุงเทพมหานคร17

595,000

6กอ 6
กรุงเทพมหานคร19

595,000

7กก 6
กรุงเทพมหานคร15

590,000

7กถ 6
กรุงเทพมหานคร15

175,000

กอ 7
กรุงเทพมหานคร14

1,950,000

2กน 7
กรุงเทพมหานคร15

285,000

7กญ 7
กรุงเทพมหานคร19

650,000

7กฌ 7
กรุงเทพมหานคร20

475,000

7กฐ 7
กรุงเทพมหานคร24

990,000

7กพ 7
กรุงเทพมหานคร23

750,000

7กม 7
กรุงเทพมหานคร20

890,000

7กร 7
กรุงเทพมหานคร19

995,000

ชภ 8
กรุงเทพมหานคร11

2,150,000

1กส 8
กรุงเทพมหานคร17

395,000

2กก 8
กรุงเทพมหานคร12

795,000

4กง 8
กรุงเทพมหานคร15

335,000

4กอ 8
กรุงเทพมหานคร19

345,000

5กม 8
กรุงเทพมหานคร19

395,000

6กด 8
กรุงเทพมหานคร16

295,000

6กว 8
กรุงเทพมหานคร21

288,888

7กผ 8
กรุงเทพมหานคร24

395,000

7กย 8
กรุงเทพมหานคร24

395,000

1กม 9
กรุงเทพมหานคร16

590,000

1กส 9
กรุงเทพมหานคร18

590,000

1กอ 9
กรุงเทพมหานคร17

650,000

1กบ 9
กรุงเทพมหานคร13

695,000

5กก 9
กรุงเทพมหานคร16

795,000

5กอ 9
กรุงเทพมหานคร21

435,000

6กฆ 9
กรุงเทพมหานคร19

375,000

6กด 9
กรุงเทพมหานคร17

395,000

6กถ 9
กรุงเทพมหานคร17

395,000

7กส 9
กรุงเทพมหานคร24

495,000

8กจ 9
กรุงเทพมหานคร24

795,000

1กก 11
กรุงเทพมหานคร5

2,990,000

2กญ 11
กรุงเทพมหานคร9

255,000

2กษ 11
กรุงเทพมหานคร9

255,000

2กก 11
กรุงเทพมหานคร6

455,000

5กภ 11
กรุงเทพมหานคร9

225,000

5กย 11
กรุงเทพมหานคร16

155,000

5กร 11
กรุงเทพมหานคร12

165,000

5กล 11
กรุงเทพมหานคร14

255,000

5กอ 11
กรุงเทพมหานคร14

295,000

7กย 11
กรุงเทพมหานคร18

175,000

7กร 11
กรุงเทพมหานคร14

225,000

8กค 11
กรุงเทพมหานคร15

295,000

1กณ 22
กรุงเทพมหานคร11

145,000

2กช 22
กรุงเทพมหานคร9

395,000

3กด 22
กรุงเทพมหานคร9

165,000

5กฮ 22
กรุงเทพมหานคร15

210,000

ฆถ 33
กรุงเทพมหานคร10

435,000

ฆพ 33
กรุงเทพมหานคร17

380,000

2กด 33
กรุงเทพมหานคร10

99,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

3กฎ 33
กรุงเทพมหานคร15

395,000

3กณ 33
กรุงเทพมหานคร15

395,000

3กน 33
กรุงเทพมหานคร15

395,000

3กม 33
กรุงเทพมหานคร15

435,000

3กฒ 33
กรุงเทพมหานคร13

335,000

3กว 33
กรุงเทพมหานคร16

365,000

3กฮ 33
กรุงเทพมหานคร15

395,000

6กข 33
กรุงเทพมหานคร15

169,000

6กส 33
กรุงเทพมหานคร20

129,000

4กภ 44
กรุงเทพมหานคร14

495,000

6กฐ 44
กรุงเทพมหานคร24

199,000

7กฒ 44
กรุงเทพมหานคร19

125,000

ฆณ 55
กรุงเทพมหานคร18

895,000

ฉร 55
กรุงเทพมหานคร19

695,000

2กฒ 55
กรุงเทพมหานคร16

155,000

5กย 55
กรุงเทพมหานคร24

790,000

7กล 55
กรุงเทพมหานคร24

295,000

7กอ 55
กรุงเทพมหานคร24

295,000

ฆย 66
กรุงเทพมหานคร23

395,000

5กจ 66
กรุงเทพมหานคร24

265,000

6กฎ 66
กรุงเทพมหานคร24

495,000

6กฌ 66
กรุงเทพมหานคร24

495,000

6กฒ 66
กรุงเทพมหานคร22

390,000

7กจ 66
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฎศ 77
กรุงเทพมหานคร26

890,000

ษร 77
กรุงเทพมหานคร22

990,000

7กน 77
กรุงเทพมหานคร27

495,000

7กม 77
กรุงเทพมหานคร27

595,000

7กว 77
กรุงเทพมหานคร28

495,000

7กฮ 77
กรุงเทพมหานคร27

495,000

ฆฆ 88
กรุงเทพมหานคร22

3,880,000

ษจ 88
กรุงเทพมหานคร26

795,000

1กก 88
กรุงเทพมหานคร19

1,990,000

3กญ 88
กรุงเทพมหานคร24

495,000

3กษ 88
กรุงเทพมหานคร24

350,000

3กธ 88
กรุงเทพมหานคร24

495,000

4กต 88
กรุงเทพมหานคร24

355,000

6กท 88
กรุงเทพมหานคร24

495,000

7กก 88
กรุงเทพมหานคร29

495,000

ฉว 99
กรุงเทพมหานคร29

1,150,000

ศอ 99
กรุงเทพมหานคร31

1,990,000

1กก 99
กรุงเทพมหานคร21

1,990,000

1กง 99
กรุงเทพมหานคร22

490,000

6กพ 99
กรุงเทพมหานคร33

345,000

6กส 99
กรุงเทพมหานคร32

395,000

ฆด 111
กรุงเทพมหานคร7

1,290,000

ฆผ 111
กรุงเทพมหานคร14

750,000

ฆอ 111
กรุงเทพมหานคร12

795,000

สฐ 111
กรุงเทพมหานคร19

1,350,000

ศน 111
กรุงเทพมหานคร15

990,000

1กง 111
กรุงเทพมหานคร7

690,000

1กฌ 111
กรุงเทพมหานคร10

650,000

1กฆ 111
กรุงเทพมหานคร8

595,000

2กฆ 111
กรุงเทพมหานคร9

295,000

2กฮ 111
กรุงเทพมหานคร11

255,000

5กณ 111
กรุงเทพมหานคร14

295,000

6กญ 111
กรุงเทพมหานคร14

295,000

6กฎ 111
กรุงเทพมหานคร15

295,000

6กฮ 111
กรุงเทพมหานคร15

265,000

7กร 111
กรุงเทพมหานคร15

295,000

ฆฆ 222
กรุงเทพมหานคร12

3,550,000

ฆร 222
กรุงเทพมหานคร13

595,000

ฆม 222
กรุงเทพมหานคร14

1,590,000

ฆส 222
กรุงเทพมหานคร16

499,000

ฆษ 222
กรุงเทพมหานคร13

575,000

1กฮ 222
กรุงเทพมหานคร13

285,000

2กก 222
กรุงเทพมหานคร10

2,900,000

2กณ 222
กรุงเทพมหานคร14

695,000

2กฐ 222
กรุงเทพมหานคร18

475,000

3กฐ 222
กรุงเทพมหานคร19

199,000

5กบ 222
กรุงเทพมหานคร14

325,000

ฆญ 333
กรุงเทพมหานคร16

1,290,000

ฆฬ 333
กรุงเทพมหานคร17

895,000

ญษ 333
กรุงเทพมหานคร17

1,190,000

ศอ 333
กรุงเทพมหานคร22

990,000

2กถ 333
กรุงเทพมหานคร13

245,000

2กธ 333
กรุงเทพมหานคร16

235,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

3กร 333
กรุงเทพมหานคร17

695,000

พพ 444
กรุงเทพมหานคร28

1,950,000

4กง 444
กรุงเทพมหานคร19

695,000

4กฬ 444
กรุงเทพมหานคร22

565,000

7กธ 444
กรุงเทพมหานคร24

199,000

7กม 444
กรุงเทพมหานคร25

199,000

ฆฆ 555
กรุงเทพมหานคร21

4,950,000

ฆฒ 555
กรุงเทพมหานคร21

690,000

ญษ 555
กรุงเทพมหานคร23

990,000

2กร 555
กรุงเทพมหานคร22

285,000

4กฎ 555
กรุงเทพมหานคร25

295,000

5กก 555
กรุงเทพมหานคร22

3,555,555

5กช 555
กรุงเทพมหานคร23

1,250,000

5กณ 555
กรุงเทพมหานคร26

1,150,000

5กฌ 555
กรุงเทพมหานคร26

990,000

5กถ 555
กรุงเทพมหานคร22

995,000

5กท 555
กรุงเทพมหานคร22

1,190,000

5กฒ 555
กรุงเทพมหานคร24

1,450,000

5กพ 555
กรุงเทพมหานคร29

1,150,000

5กภ 555
กรุงเทพมหานคร22

999,000

5กร 555
กรุงเทพมหานคร25

1,190,000

5กอ 555
กรุงเทพมหานคร27

995,000

6กง 555
กรุงเทพมหานคร24

455,000

6กช 555
กรุงเทพมหานคร24

435,000

7กภ 555
กรุงเทพมหานคร24

355,000

ฆฆ 666
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

ฆช 666
กรุงเทพมหานคร23

695,000

ฆด 666
กรุงเทพมหานคร22

1,250,000

ฆฐ 666
กรุงเทพมหานคร30

795,000

ญฮ 666
กรุงเทพมหานคร27

1,250,000

ภภ 666
กรุงเทพมหานคร20

2,650,000

ธอ 666
กรุงเทพมหานคร28

1,450,000

3กก 666
กรุงเทพมหานคร23

390,000

5กบ 666
กรุงเทพมหานคร26

235,000

6กก 666
กรุงเทพมหานคร26

1,990,000

8กข 666
กรุงเทพมหานคร29

165,000

ฆฌ 777
กรุงเทพมหานคร29

1,550,000

ภท 777
กรุงเทพมหานคร30

1,850,000

2กถ 777
กรุงเทพมหานคร25

235,000

5กก 777
กรุงเทพมหานคร28

395,000

6กม 777
กรุงเทพมหานคร33

255,000

7กญ 777
กรุงเทพมหานคร33

895,000

7กน 777
กรุงเทพมหานคร34

895,000

7กม 777
กรุงเทพมหานคร34

950,000

7กศ 777
กรุงเทพมหานคร36

1,150,000

7กส 777
กรุงเทพมหานคร36

1,250,000

7กอ 777
กรุงเทพมหานคร35

990,000

7กฮ 777
กรุงเทพมหานคร34

950,000

ฆฆ 888
กรุงเทพมหานคร30

3,888,888

สจ 888
กรุงเทพมหานคร37

2,750,000

1กก 888
กรุงเทพมหานคร27

1,990,000

6กฎ 888
กรุงเทพมหานคร36

495,000

6กณ 888
กรุงเทพมหานคร36

495,000

6กท 888
กรุงเทพมหานคร32

495,000

6กถ 888
กรุงเทพมหานคร32

475,000

7กญ 888
กรุงเทพมหานคร36

495,000

7กฒ 888
กรุงเทพมหานคร35

320,000

กค 999
กรุงเทพมหานคร32

2,250,000

สอ 999
กรุงเทพมหานคร40

1,990,000

1กง 999
กรุงเทพมหานคร31

690,000

5กพ 999
กรุงเทพมหานคร41

599,000

6กง 999
กรุงเทพมหานคร36

599,000

6กถ 999
กรุงเทพมหานคร35

495,000

7กภ 999
กรุงเทพมหานคร36

599,000

7กล 999
กรุงเทพมหานคร41

540,000

7กว 999
กรุงเทพมหานคร41

550,000