ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

ญฮ 1000
กรุงเทพมหานคร10

325,000

ศห 1000
กรุงเทพมหานคร13

295,000

สษ 1000
กรุงเทพมหานคร12

345,000

ฉอ 1000
กรุงเทพมหานคร12

229,000

3กฉ 1000
กรุงเทพมหานคร10

79,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

2กด 3000
กรุงเทพมหานคร7

99,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

ขอ 4000
กรุงเทพมหานคร11

190,000

จก 5000
กรุงเทพมหานคร12

199,000

จง 5000
กรุงเทพมหานคร13

155,000

ฆษ 5000
กรุงเทพมหานคร12

295,000

ญต 5000
กรุงเทพมหานคร12

199,000

5กม 5000
กรุงเทพมหานคร16

159,000

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ธข 50
กรุงเทพมหานคร11

115,000

ฆฮ 500
กรุงเทพมหานคร13

129,000

พง 6000
กรุงเทพมหานคร16

199,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

39,000

4กร 8000
กรุงเทพมหานคร17

99,000

8กภ 8000
กรุงเทพมหานคร18

195,000

8กว 8000
กรุงเทพมหานคร23

195,000

6กด 80
กรุงเทพมหานคร16

45,000

6กฐ 80
กรุงเทพมหานคร24

69,000

ฆท 9000
กรุงเทพมหานคร13

295,000

ชถ 9000
กรุงเทพมหานคร12

295,000

1กบ 9000
กรุงเทพมหานคร13

145,000

2กม 9000
กรุงเทพมหานคร17

99,000