ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

วว 1000
กรุงเทพมหานคร13

690,000

3กฉ 1000
กรุงเทพมหานคร10

79,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

ธธ 2000
กรุงเทพมหานคร10

390,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

จง 5000
กรุงเทพมหานคร13

155,000

จจ 5000
กรุงเทพมหานคร17

390,000

5กม 5000
กรุงเทพมหานคร16

159,000

6กธ 5000
กรุงเทพมหานคร16

74,000

8กผ 5000
กรุงเทพมหานคร22

79,000

8กพ 5000
กรุงเทพมหานคร22

84,000

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ธข 50
กรุงเทพมหานคร11

115,000

ชฮ 6000
กรุงเทพมหานคร13

95,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

39,000

2กฉ 8000
กรุงเทพมหานคร16

83,000

8กภ 8000
กรุงเทพมหานคร18

195,000

8กร 8000
กรุงเทพมหานคร21

195,000

6กด 80
กรุงเทพมหานคร16

49,000

6กฐ 80
กรุงเทพมหานคร24

69,000

ชถ 9000
กรุงเทพมหานคร12

295,000

1กบ 9000
กรุงเทพมหานคร13

145,000

2กม 9000
กรุงเทพมหานคร17

99,000

5กฮ 9000
กรุงเทพมหานคร20

119,000

7กศ 9000
กรุงเทพมหานคร24

145,000