ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

ชล 1000
กรุงเทพมหานคร9

365,000

ศห 1000
กรุงเทพมหานคร13

295,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

8กฬ 1000
กรุงเทพมหานคร15

195,000

9กค 1000
กรุงเทพมหานคร15

195,000

9กร 1000
กรุงเทพมหานคร15

265,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

ญง 3000
กรุงเทพมหานคร9

195,000

2กด 3000
กรุงเทพมหานคร7

99,000

ฆษ 5000
กรุงเทพมหานคร12

295,000

9กฐ 5000
กรุงเทพมหานคร24

299,999

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

39,000

9กจ 8000
กรุงเทพมหานคร24

295,000

9กถ 8000
กรุงเทพมหานคร19

195,000

ชถ 9000
กรุงเทพมหานคร12

295,000

ฎม 9000
กรุงเทพมหานคร19

355,000

8กฮ 9000
กรุงเทพมหานคร23

195,000

9กข 9000
กรุงเทพมหานคร21

355,000

9กจ 9000
กรุงเทพมหานคร25

295,000

9กฉ 9000
กรุงเทพมหานคร24

455,000

9กช 9000
กรุงเทพมหานคร21

355,000

9กฌ 9000
กรุงเทพมหานคร24

465,000

9กฎ 9000
กรุงเทพมหานคร24

475,000

9กท 9000
กรุงเทพมหานคร20

335,000

9กน 9000
กรุงเทพมหานคร24

485,000

9กม 9000
กรุงเทพมหานคร24

495,000