ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

1ขฮ 10
กรุงเทพมหานคร9

199,000

กค 1000
กรุงเทพมหานคร6

395,000

ชค 1000
กรุงเทพมหานคร7

335,000

ศห 1000
กรุงเทพมหานคร13

295,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

9กค 1000
กรุงเทพมหานคร15

195,000

9กร 1000
กรุงเทพมหานคร15

265,000

1ขช 1000
กรุงเทพมหานคร6

225,000

1ขฌ 1000
กรุงเทพมหานคร9

265,000

1ขฎ 1000
กรุงเทพมหานคร9

265,000

1ขณ 1000
กรุงเทพมหานคร9

265,000

2ขฆ 2000
กรุงเทพมหานคร9

155,000

2ขฒ 2000
กรุงเทพมหานคร9

155,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

2กด 3000
กรุงเทพมหานคร7

99,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

45,000

ฆข 6000
กรุงเทพมหานคร11

235,000

9กถ 8000
กรุงเทพมหานคร19

195,000

9กว 8000
กรุงเทพมหานคร24

235,000

9กอ 8000
กรุงเทพมหานคร24

235,000

ชถ 9000
กรุงเทพมหานคร12

295,000

ฎม 9000
กรุงเทพมหานคร19

355,000

9กข 9000
กรุงเทพมหานคร21

355,000

9กจ 9000
กรุงเทพมหานคร25

295,000

9กฉ 9000
กรุงเทพมหานคร24

455,000

9กช 9000
กรุงเทพมหานคร21

355,000

9กฌ 9000
กรุงเทพมหานคร24

465,000

9กฎ 9000
กรุงเทพมหานคร24

475,000

9กท 9000
กรุงเทพมหานคร20

385,000

9กน 9000
กรุงเทพมหานคร24

485,000

9กม 9000
กรุงเทพมหานคร24

495,000

9กฬ 9000
กรุงเทพมหานคร24

465,000

2ขช 9000
กรุงเทพมหานคร15

165,000

2ขบ 9000
กรุงเทพมหานคร15

159,000