ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

วว 1000
กรุงเทพมหานคร13

590,000

ฉก 1000
กรุงเทพมหานคร7

165,000

ฆบ 1000
กรุงเทพมหานคร6

199,000

ฆอ 1000
กรุงเทพมหานคร10

199,000

กม 1000
กรุงเทพมหานคร7

250,000

ฆธ 1000
กรุงเทพมหานคร8

155,000

ฆถ 1000
กรุงเทพมหานคร5

225,000

2กฎ 1000
กรุงเทพมหานคร9

99,000

2กฌ 1000
กรุงเทพมหานคร9

99,000

3กก 1000
กรุงเทพมหานคร6

99,000

3กฉ 1000
กรุงเทพมหานคร10

79,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

กบ 100
กรุงเทพมหานคร4

390,000

ญก 100
กรุงเทพมหานคร6

145,000

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

ขก 10
กรุงเทพมหานคร4

220,000

กค 10
กรุงเทพมหานคร6

250,000

ชล 10
กรุงเทพมหานคร9

190,000

2กท 10
กรุงเทพมหานคร5

115,000

ธธ 2000
กรุงเทพมหานคร10

390,000

1กฬ 2000
กรุงเทพมหานคร9

79,000

7กษ 2000
กรุงเทพมหานคร14

64,000

ฆบ 3000
กรุงเทพมหานคร8

99,000

ฎฎ 300
กรุงเทพมหานคร13

295,000

ธว 30
กรุงเทพมหานคร13

99,000

6กฉ 30
กรุงเทพมหานคร15

45,000

ฆถ 4000
กรุงเทพมหานคร8

115,000

ฆว 4000
กรุงเทพมหานคร13

115,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

1กง 4000
กรุงเทพมหานคร8

65,000

1กร 4000
กรุงเทพมหานคร10

75,000

2กฉ 4000
กรุงเทพมหานคร12

52,000

2กพ 4000
กรุงเทพมหานคร15

75,000

3กก 4000
กรุงเทพมหานคร9

199,000

3กส 4000
กรุงเทพมหานคร15

69,000

6กญ 4000
กรุงเทพมหานคร15

65,000

7กฆ 4000
กรุงเทพมหานคร15

55,000

จง 5000
กรุงเทพมหานคร13

155,000

จจ 5000
กรุงเทพมหานคร17

390,000

ฆม 5000
กรุงเทพมหานคร13

255,000

ฆด 5000
กรุงเทพมหานคร9

255,000

ฆบ 5000
กรุงเทพมหานคร10

225,000

2กธ 5000
กรุงเทพมหานคร12

79,000

2กน 5000
กรุงเทพมหานคร13

69,000

5กม 5000
กรุงเทพมหานคร16

159,000

5กร 5000
กรุงเทพมหานคร15

199,000

5กย 5000
กรุงเทพมหานคร19

165,000

5กบ 500
กรุงเทพมหานคร13

195,000

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ธข 50
กรุงเทพมหานคร11

115,000

ธค 50
กรุงเทพมหานคร13

135,000

ชฮ 6000
กรุงเทพมหานคร13

95,000

1กส 6000
กรุงเทพมหานคร15

79,000

1กณ 6000
กรุงเทพมหานคร13

69,000

6กข 6000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

7กท 6000
กรุงเทพมหานคร15

64,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

39,000

5กบ 600
กรุงเทพมหานคร14

69,000

ฆร 7000
กรุงเทพมหานคร14

165,000

4กฆ 7000
กรุงเทพมหานคร15

69,000

4กง 7000
กรุงเทพมหานคร14

69,000

6กก 7000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

6กถ 7000
กรุงเทพมหานคร15

64,000

6กภ 7000
กรุงเทพมหานคร15

69,000

7กฐ 7000
กรุงเทพมหานคร24

145,000

7กษ 7000
กรุงเทพมหานคร19

99,000

ฆต 8000
กรุงเทพมหานคร14

265,000

ฆล 8000
กรุงเทพมหานคร17

255,000

2กษ 8000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

2กง 8000
กรุงเทพมหานคร13

85,000

2กจ 8000
กรุงเทพมหานคร17

85,000

2กฉ 8000
กรุงเทพมหานคร16

83,000

2กฒ 8000
กรุงเทพมหานคร14

110,000

3กศ 8000
กรุงเทพมหานคร19

89,000

6กด 80
กรุงเทพมหานคร16

49,000

6กฐ 80
กรุงเทพมหานคร24

69,000

ฆฮ 9000
กรุงเทพมหานคร13

255,000

1กบ 9000
กรุงเทพมหานคร13

145,000

2กม 9000
กรุงเทพมหานคร17

99,000

5กร 9000
กรุงเทพมหานคร19

149,000

5กฮ 9000
กรุงเทพมหานคร20

119,000

7กศ 9000
กรุงเทพมหานคร24

145,000

8กจ 9000
กรุงเทพมหานคร24

195,000

9กง 900
กรุงเทพมหานคร21

79,000