ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

ศห 1000
กรุงเทพมหานคร13

295,000

สษ 1000
กรุงเทพมหานคร12

345,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

8กฬ 1000
กรุงเทพมหานคร15

195,000

9กค 1000
กรุงเทพมหานคร15

195,000

1กธ 100
กรุงเทพมหานคร7

119,000

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

2กด 3000
กรุงเทพมหานคร7

99,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

ฆษ 5000
กรุงเทพมหานคร12

295,000

ญต 5000
กรุงเทพมหานคร12

199,000

5กม 5000
กรุงเทพมหานคร16

159,000

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ธข 50
กรุงเทพมหานคร11

115,000

ฆฮ 500
กรุงเทพมหานคร13

129,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

39,000

8กภ 8000
กรุงเทพมหานคร18

195,000

8กว 8000
กรุงเทพมหานคร23

195,000

9กจ 8000
กรุงเทพมหานคร24

295,000

6กด 80
กรุงเทพมหานคร16

45,000

ชถ 9000
กรุงเทพมหานคร12

295,000

8กฮ 9000
กรุงเทพมหานคร23

195,000

9กข 9000
กรุงเทพมหานคร21

355,000

9กจ 9000
กรุงเทพมหานคร25

295,000

9กฉ 9000
กรุงเทพมหานคร24

455,000

9กช 9000
กรุงเทพมหานคร21

355,000

9กฌ 9000
กรุงเทพมหานคร24

465,000

9กฎ 9000
กรุงเทพมหานคร24

475,000