ทะเบียนเลขหาบ

ญษ 1001
กรุงเทพมหานคร10

99,000

ษจ 1221
กรุงเทพมหานคร16

99,000

6กบ 1221
กรุงเทพมหานคร15

89,000

ชช 1331
กรุงเทพมหานคร12

320,000

ฎธ 1331
กรุงเทพมหานคร17

89,000

ษล 1331
กรุงเทพมหานคร18

99,000

พร 1331
กรุงเทพมหานคร20

195,000

ญษ 1441
กรุงเทพมหานคร18

99,000

สช 1551
กรุงเทพมหานคร21

145,000

8กง 1551
กรุงเทพมหานคร23

69,000

6กณ 1661
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กบ 1661
กรุงเทพมหานคร23

89,000

7กช 1661
กรุงเทพมหานคร24

69,000

8กฐ 1881
กรุงเทพมหานคร36

235,000

8กล 1881
กรุงเทพมหานคร33

185,000

8กว 1881
กรุงเทพมหานคร33

195,000

8กค 1991
กรุงเทพมหานคร31

89,000

1กฬ 2002
กรุงเทพมหานคร11

49,000

ฌฬ 2112
กรุงเทพมหานคร16

125,000

สฉ 2332
กรุงเทพมหานคร22

95,000

ษง 2442
กรุงเทพมหานคร18

155,000

ษม 2442
กรุงเทพมหานคร21

155,000

ษฐ 2552
กรุงเทพมหานคร27

125,000

ฎย 2552
กรุงเทพมหานคร27

99,000

3กค 2552
กรุงเทพมหานคร22

165,000

8กถ 2552
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กภ 2552
กรุงเทพมหานคร24

135,000

ชศ 2662
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ญอ 2662
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฌฉ 2772
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ญฎ 2772
กรุงเทพมหานคร27

115,000

ศย 2772
กรุงเทพมหานคร33

99,000

ษน 2992
กรุงเทพมหานคร31

115,000

2กค 3003
กรุงเทพมหานคร13

49,000

ฎฎ 3113
กรุงเทพมหานคร18

320,000

2กน 3113
กรุงเทพมหานคร16

49,000

ษน 3443
กรุงเทพมหานคร23

99,000

ชช 3553
กรุงเทพมหานคร20

290,000

ญก 3883
กรุงเทพมหานคร27

99,000

8กง 3883
กรุงเทพมหานคร33

79,000

8กฉ 3883
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กฎ 3883
กรุงเทพมหานคร36

115,000

8กถ 4334
กรุงเทพมหานคร24

89,000

สล 4884
กรุงเทพมหานคร37

145,000

สว 4884
กรุงเทพมหานคร37

159,000

5กอ 4884
กรุงเทพมหานคร36

89,000

8กฒ 4884
กรุงเทพมหานคร36

115,000

8กด 4884
กรุงเทพมหานคร34

59,000

ชต 4994
กรุงเทพมหานคร31

149,000

สฬ 5005
กรุงเทพมหานคร22

115,000

ษค 5005
กรุงเทพมหานคร18

79,000

6กช 5005
กรุงเทพมหานคร19

65,000

7กล 5005
กรุงเทพมหานคร24

65,000

ญห 5115
กรุงเทพมหานคร21

125,000

5กฆ 5115
กรุงเทพมหานคร21

79,000

ฆย 5335
กรุงเทพมหานคร27

245,000

ศม 5335
กรุงเทพมหานคร28

115,000

จง 5445
กรุงเทพมหานคร26

119,000

ฌน 5445
กรุงเทพมหานคร28

175,000

ฌพ 5445
กรุงเทพมหานคร31

165,000

ญฐ 5445
กรุงเทพมหานคร31

159,000

ษร 5665
กรุงเทพมหานคร30

135,000

สท 5665
กรุงเทพมหานคร30

179,000

6กช 5665
กรุงเทพมหานคร31

89,000

6กถ 5665
กรุงเทพมหานคร30

99,000

5กฮ 5885
กรุงเทพมหานคร37

125,000

8กภ 5885
กรุงเทพมหานคร36

165,000

ญม 5995
กรุงเทพมหานคร37

235,000

4กภ 5995
กรุงเทพมหานคร34

125,000

4กฬ 5995
กรุงเทพมหานคร38

125,000

วภ 6116
กรุงเทพมหานคร21

69,000

6กพ 6226
กรุงเทพมหานคร31

79,000

6กก 6886
กรุงเทพมหานคร36

265,000

6กท 6886
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กต 6886
กรุงเทพมหานคร38

119,000

8กร 6886
กรุงเทพมหานคร41

195,000

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

6กง 6996
กรุงเทพมหานคร39

139,000

1กส 7007
กรุงเทพมหานคร23

59,000

6กข 7007
กรุงเทพมหานคร23

65,000

6กท 7007
กรุงเทพมหานคร22

49,000

สจ 7557
กรุงเทพมหานคร37

155,000

ศค 7557
กรุงเทพมหานคร35

99,000

5กภ 7557
กรุงเทพมหานคร31

59,000

6กฮ 7887
กรุงเทพมหานคร42

89,000

8กล 7887
กรุงเทพมหานคร45

185,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

590,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

355,000

6กง 7997
กรุงเทพมหานคร41

139,000

5กย 8008
กรุงเทพมหานคร30

65,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

6กญ 8008
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กด 8008
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กถ 8008
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กท 8008
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กบ 8008
กรุงเทพมหานคร25

75,000

6กภ 8008
กรุงเทพมหานคร24

115,000

ฌฐ 8118
กรุงเทพมหานคร32

235,000

3กท 8118
กรุงเทพมหานคร23

139,000

8กง 8118
กรุงเทพมหานคร29

189,000

8กฌ 8118
กรุงเทพมหานคร32

215,000

8กท 8118
กรุงเทพมหานคร28

225,000

8กร 8118
กรุงเทพมหานคร31

235,000

8กภ 8118
กรุงเทพมหานคร28

215,000

8กค 8228
กรุงเทพมหานคร33

115,000

8กถ 8228
กรุงเทพมหานคร30

125,000

ฌฉ 8338
กรุงเทพมหานคร32

159,000

ฎม 8338
กรุงเทพมหานคร32

129,000

8กง 8338
กรุงเทพมหานคร33

99,000

8กท 8338
กรุงเทพมหานคร32

145,000

ษจ 8448
กรุงเทพมหานคร34

125,000

สร 8448
กรุงเทพมหานคร35

135,000

3กษ 8448
กรุงเทพมหานคร32

59,000

6กฬ 8448
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กต 8448
กรุงเทพมหานคร36

125,000

ฆถ 8558
กรุงเทพมหานคร30

355,000

6กช 8558
กรุงเทพมหานคร35

69,000

8กล 8558
กรุงเทพมหานคร41

195,000

ชถ 8668
กรุงเทพมหานคร31

155,000

1กต 8668
กรุงเทพมหานคร33

115,000

5กฬ 8668
กรุงเทพมหานคร39

119,000

6กภ 8668
กรุงเทพมหานคร36

149,000

6กล 8668
กรุงเทพมหานคร41

135,000

6กว 8668
กรุงเทพมหานคร41

139,000

8กท 8668
กรุงเทพมหานคร38

165,000

5กฌ 8778
กรุงเทพมหานคร41

99,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

7กศ 8778
กรุงเทพมหานคร45

119,000

8กล 8778
กรุงเทพมหานคร45

235,000

ฐต 8998
กรุงเทพมหานคร46

345,000

3กฬ 8998
กรุงเทพมหานคร43

165,000

3กอ 8998
กรุงเทพมหานคร44

175,000

3กฮ 8998
กรุงเทพมหานคร43

165,000

4กผ 8998
กรุงเทพมหานคร47

155,000

4กพ 8998
กรุงเทพมหานคร47

155,000

4กภ 8998
กรุงเทพมหานคร40

175,000

4กย 8998
กรุงเทพมหานคร47

159,000

8กช 8998
กรุงเทพมหานคร45

395,000

ฆฮ 9009
กรุงเทพมหานคร26

395,000

ฉอ 9009
กรุงเทพมหานคร29

125,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

6กค 9009
กรุงเทพมหานคร29

69,000

6กถ 9009
กรุงเทพมหานคร26

79,000

6กบ 9009
กรุงเทพมหานคร27

95,000

7กบ 9009
กรุงเทพมหานคร28

59,000

ญฒ 9119
กรุงเทพมหานคร27

179,000

8กบ 9119
กรุงเทพมหานคร31

135,000

ชฎ 9229
กรุงเทพมหานคร29

155,000

ญฌ 9339
กรุงเทพมหานคร33

199,000

ญฒ 9449
กรุงเทพมหานคร33

165,000

5กร 9559
กรุงเทพมหานคร38

255,000

6กฐ 9669
กรุงเทพมหานคร46

245,000

ฌบ 9779
กรุงเทพมหานคร39

145,000

5กล 9779
กรุงเทพมหานคร44

99,000

7กก 9779
กรุงเทพมหานคร41

290,000

8กช 9889
กรุงเทพมหานคร45

495,000