ทะเบียนเลขหาบ

1ขช 1001
กรุงเทพมหานคร7

79,000

1ขญ 1001
กรุงเทพมหานคร9

115,000

1ขถ 1001
กรุงเทพมหานคร6

99,000

ฆส 1221
กรุงเทพมหานคร16

295,000

1กฒ 1221
กรุงเทพมหานคร11

125,000

ษล 1331
กรุงเทพมหานคร18

99,000

พร 1331
กรุงเทพมหานคร20

195,000

ญษ 1441
กรุงเทพมหานคร18

99,000

1ขก 1441
กรุงเทพมหานคร14

89,000

1กส 1551
กรุงเทพมหานคร21

125,000

9กร 1551
กรุงเทพมหานคร26

89,000

1ขช 1551
กรุงเทพมหานคร17

79,000

1ขธ 1551
กรุงเทพมหานคร19

119,000

8กล 1881
กรุงเทพมหานคร33

185,000

8กฮ 1881
กรุงเทพมหานคร32

225,000

1ขช 1881
กรุงเทพมหานคร23

175,000

9กช 1991
กรุงเทพมหานคร32

225,000

9กท 1991
กรุงเทพมหานคร31

195,000

9กภ 1991
กรุงเทพมหานคร31

165,000

9กล 1991
กรุงเทพมหานคร36

295,000

1ขถ 1991
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1ขท 1991
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฌฬ 2112
กรุงเทพมหานคร16

125,000

1ขก 2332
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1ขธ 2332
กรุงเทพมหานคร17

49,000

ฆฆ 2552
กรุงเทพมหานคร20

790,000

7กพ 2552
กรุงเทพมหานคร30

99,000

9กร 2552
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ชศ 2662
กรุงเทพมหานคร25

115,000

ฌฉ 2772
กรุงเทพมหานคร28

115,000

ญฎ 2772
กรุงเทพมหานคร27

135,000

ศย 2772
กรุงเทพมหานคร33

115,000

6กศ 2882
กรุงเทพมหานคร34

79,000

ษน 2992
กรุงเทพมหานคร31

145,000

9กญ 2992
กรุงเทพมหานคร36

265,000

9กธ 2992
กรุงเทพมหานคร36

285,000

9กม 2992
กรุงเทพมหานคร37

115,000

8กส 3553
กรุงเทพมหานคร32

99,000

8กฮ 3883
กรุงเทพมหานคร36

185,000

ญอ 3993
กรุงเทพมหานคร34

139,000

1ขท 4224
กรุงเทพมหานคร16

69,000

ฌส 4664
กรุงเทพมหานคร32

129,000

สล 4884
กรุงเทพมหานคร37

165,000

1ขก 4884
กรุงเทพมหานคร28

55,000

9กฐ 4994
กรุงเทพมหานคร45

235,000

ฎก 5005
กรุงเทพมหานคร16

129,000

สฬ 5005
กรุงเทพมหานคร22

115,000

ษค 5005
กรุงเทพมหานคร18

79,000

9กศ 5005
กรุงเทพมหานคร27

55,000

1ขก 5005
กรุงเทพมหานคร14

79,000

5กฆ 5115
กรุงเทพมหานคร21

119,000

ศม 5335
กรุงเทพมหานคร28

129,000

2กย 5445
กรุงเทพมหานคร29

115,000

6กย 5665
กรุงเทพมหานคร37

175,000

ฆฎ 5885
กรุงเทพมหานคร34

345,000

8กฮ 5885
กรุงเทพมหานคร40

195,000

ศค 5995
กรุงเทพมหานคร39

395,000

8กบ 5995
กรุงเทพมหานคร39

195,000

8กส 6556
กรุงเทพมหานคร38

155,000

8กส 6886
กรุงเทพมหานคร44

179,000

9กส 6886
กรุงเทพมหานคร45

199,000

1ขณ 6886
กรุงเทพมหานคร36

155,000

9กฎ 6996
กรุงเทพมหานคร45

285,000

9กพ 6996
กรุงเทพมหานคร48

175,000

1ขต 6996
กรุงเทพมหานคร36

199,000

9กบ 7007
กรุงเทพมหานคร26

99,000

1ขถ 7007
กรุงเทพมหานคร18

45,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

790,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

355,000

8กษ 7997
กรุงเทพมหานคร45

215,000

9กฐ 7997
กรุงเทพมหานคร51

265,000

9กธ 7997
กรุงเทพมหานคร46

199,000

9กง 8008
กรุงเทพมหานคร28

99,000

1ขฌ 8008
กรุงเทพมหานคร24

119,000

ฌฐ 8118
กรุงเทพมหานคร32

275,000

3กท 8118
กรุงเทพมหานคร23

139,000

8กฌ 8118
กรุงเทพมหานคร32

215,000

8กร 8118
กรุงเทพมหานคร31

235,000

8กภ 8118
กรุงเทพมหานคร28

215,000

8กส 8118
กรุงเทพมหานคร34

195,000

8กฬ 8118
กรุงเทพมหานคร32

229,000

1ขฆ 8118
กรุงเทพมหานคร24

275,000

1ขช 8118
กรุงเทพมหานคร23

199,000

ฎม 8338
กรุงเทพมหานคร32

165,000

8กฮ 8338
กรุงเทพมหานคร36

295,000

วว 8448
กรุงเทพมหานคร36

255,000

ฆฬ 8448
กรุงเทพมหานคร32

349,000

8กฮ 8448
กรุงเทพมหานคร38

135,000

1กต 8668
กรุงเทพมหานคร33

115,000

5กฬ 8668
กรุงเทพมหานคร39

119,000

9กฌ 8778
กรุงเทพมหานคร45

195,000

3กบ 8998
กรุงเทพมหานคร40

299,000

9กจ 8998
กรุงเทพมหานคร50

425,000

9กท 8998
กรุงเทพมหานคร45

495,000

1ขด 8998
กรุงเทพมหานคร38

175,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

9กช 9009
กรุงเทพมหานคร30

155,000

9กภ 9009
กรุงเทพมหานคร29

195,000

9กม 9009
กรุงเทพมหานคร33

185,000

9กว 9009
กรุงเทพมหานคร34

175,000

9กท 9119
กรุงเทพมหานคร31

245,000

9กล 9119
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กว 9119
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กอ 9119
กรุงเทพมหานคร36

285,000

ชฎ 9229
กรุงเทพมหานคร29

175,000

9กฆ 9339
กรุงเทพมหานคร37

135,000

9กง 9339
กรุงเทพมหานคร36

275,000

9กช 9339
กรุงเทพมหานคร36

295,000

ญฒ 9449
กรุงเทพมหานคร33

165,000

9กว 9449
กรุงเทพมหานคร42

235,000

1ขณ 9559
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กฎ 9669
กรุงเทพมหานคร45

375,000

7กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กบ 9779
กรุงเทพมหานคร44

255,000

9กฬ 9779
กรุงเทพมหานคร47

195,000

1ขก 9779
กรุงเทพมหานคร36

155,000

8กฬ 9889
กรุงเทพมหานคร48

495,000

1ขณ 9889
กรุงเทพมหานคร42

335,000