ทะเบียนเลขหาบ

ญษ 1001
กรุงเทพมหานคร10

99,000

1กฒ 1221
กรุงเทพมหานคร11

125,000

ฎธ 1331
กรุงเทพมหานคร17

89,000

ษล 1331
กรุงเทพมหานคร18

99,000

พร 1331
กรุงเทพมหานคร20

195,000

ญษ 1441
กรุงเทพมหานคร18

99,000

1กส 1551
กรุงเทพมหานคร21

125,000

9กข 1551
กรุงเทพมหานคร24

175,000

8กฐ 1881
กรุงเทพมหานคร36

235,000

8กล 1881
กรุงเทพมหานคร33

185,000

8กว 1881
กรุงเทพมหานคร33

195,000

8กอ 1881
กรุงเทพมหานคร33

195,000

8กฮ 1881
กรุงเทพมหานคร32

225,000

8กศ 1991
กรุงเทพมหานคร36

195,000

ฌฬ 2112
กรุงเทพมหานคร16

125,000

ฆฌ 2442
กรุงเทพมหานคร20

255,000

ศช 2442
กรุงเทพมหานคร21

149,000

ษง 2442
กรุงเทพมหานคร18

175,000

ษม 2442
กรุงเทพมหานคร21

155,000

9กง 2442
กรุงเทพมหานคร24

175,000

ษฐ 2552
กรุงเทพมหานคร27

145,000

ฎย 2552
กรุงเทพมหานคร27

99,000

3กค 2552
กรุงเทพมหานคร22

165,000

7กพ 2552
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ชศ 2662
กรุงเทพมหานคร25

115,000

ญอ 2662
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฌฉ 2772
กรุงเทพมหานคร28

115,000

ญฎ 2772
กรุงเทพมหานคร27

135,000

ศย 2772
กรุงเทพมหานคร33

115,000

2กล 2882
กรุงเทพมหานคร29

135,000

6กศ 2882
กรุงเทพมหานคร34

79,000

ษน 2992
กรุงเทพมหานคร31

145,000

2กค 3003
กรุงเทพมหานคร13

49,000

ษน 3443
กรุงเทพมหานคร23

159,000

3กจ 3443
กรุงเทพมหานคร24

149,000

ชช 3553
กรุงเทพมหานคร20

290,000

8กส 3553
กรุงเทพมหานคร32

99,000

8กฮ 3883
กรุงเทพมหานคร36

185,000

1กย 4554
กรุงเทพมหานคร28

99,000

สล 4884
กรุงเทพมหานคร37

165,000

8กฒ 4884
กรุงเทพมหานคร36

115,000

สฬ 5005
กรุงเทพมหานคร22

115,000

ษค 5005
กรุงเทพมหานคร18

79,000

ญห 5115
กรุงเทพมหานคร21

125,000

5กฆ 5115
กรุงเทพมหานคร21

119,000

ฆย 5335
กรุงเทพมหานคร27

245,000

ศม 5335
กรุงเทพมหานคร28

129,000

ฌน 5445
กรุงเทพมหานคร28

175,000

ฌพ 5445
กรุงเทพมหานคร31

165,000

2กย 5445
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ญข 5665
กรุงเทพมหานคร28

219,000

สท 5665
กรุงเทพมหานคร30

179,000

6กย 5665
กรุงเทพมหานคร37

175,000

ศว 5885
กรุงเทพมหานคร39

165,000

5กฮ 5885
กรุงเทพมหานคร37

125,000

8กภ 5885
กรุงเทพมหานคร36

165,000

8กอ 5885
กรุงเทพมหานคร41

235,000

ญม 5995
กรุงเทพมหานคร37

235,000

8กบ 5995
กรุงเทพมหานคร39

195,000

ชธ 6556
กรุงเทพมหานคร28

169,000

8กส 6556
กรุงเทพมหานคร38

155,000

6กท 6886
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กต 6886
กรุงเทพมหานคร38

119,000

8กร 6886
กรุงเทพมหานคร41

195,000

8กส 6886
กรุงเทพมหานคร44

179,000

8กอ 6886
กรุงเทพมหานคร43

155,000

8กฮ 6886
กรุงเทพมหานคร42

235,000

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

9กข 6996
กรุงเทพมหานคร42

235,000

9กค 6996
กรุงเทพมหานคร44

195,000

6กข 7007
กรุงเทพมหานคร23

65,000

สจ 7557
กรุงเทพมหานคร37

155,000

ศค 7557
กรุงเทพมหานคร35

99,000

7กน 7557
กรุงเทพมหานคร37

89,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

590,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

355,000

8กษ 7997
กรุงเทพมหานคร45

215,000

3กญ 8008
กรุงเทพมหานคร24

125,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

6กญ 8008
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กท 8008
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กบ 8008
กรุงเทพมหานคร25

75,000

9กง 8008
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ฌฐ 8118
กรุงเทพมหานคร32

275,000

3กท 8118
กรุงเทพมหานคร23

139,000

8กฌ 8118
กรุงเทพมหานคร32

215,000

8กร 8118
กรุงเทพมหานคร31

235,000

8กภ 8118
กรุงเทพมหานคร28

215,000

8กส 8118
กรุงเทพมหานคร34

195,000

8กฬ 8118
กรุงเทพมหานคร32

229,000

8กฮ 8118
กรุงเทพมหานคร32

235,000

8กฮ 8228
กรุงเทพมหานคร34

155,000

ฎม 8338
กรุงเทพมหานคร32

165,000

8กง 8338
กรุงเทพมหานคร33

99,000

8กท 8338
กรุงเทพมหานคร32

145,000

ษจ 8448
กรุงเทพมหานคร34

145,000

สร 8448
กรุงเทพมหานคร35

135,000

8กฮ 8448
กรุงเทพมหานคร38

135,000

8กฮ 8558
กรุงเทพมหานคร40

235,000

ชถ 8668
กรุงเทพมหานคร31

175,000

1กต 8668
กรุงเทพมหานคร33

115,000

5กฬ 8668
กรุงเทพมหานคร39

119,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

8กษ 8778
กรุงเทพมหานคร43

169,000

9กฆ 8998
กรุงเทพมหานคร47

395,000

ฆฮ 9009
กรุงเทพมหานคร26

395,000

ฉอ 9009
กรุงเทพมหานคร29

125,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

6กบ 9009
กรุงเทพมหานคร27

95,000

9กค 9009
กรุงเทพมหานคร32

199,000

ญฒ 9119
กรุงเทพมหานคร27

179,000

8กบ 9119
กรุงเทพมหานคร31

135,000

ชฎ 9229
กรุงเทพมหานคร29

175,000

9กข 9229
กรุงเทพมหานคร34

169,000

9กข 9339
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กฆ 9339
กรุงเทพมหานคร37

135,000

9กง 9339
กรุงเทพมหานคร36

275,000

ญฒ 9449
กรุงเทพมหานคร33

165,000

9กค 9449
กรุงเทพมหานคร40

175,000

5กร 9559
กรุงเทพมหานคร38

295,000

8กษ 9559
กรุงเทพมหานคร41

365,000

ฌบ 9779
กรุงเทพมหานคร39

159,000

8กษ 9779
กรุงเทพมหานคร45

235,000

8กส 9889
กรุงเทพมหานคร50

595,000

8กฬ 9889
กรุงเทพมหานคร48

495,000

8กฮ 9889
กรุงเทพมหานคร48

495,000