ทะเบียนเลขหาบ

5กล 1001
กรุงเทพมหานคร14

69,000

8กธ 1001
กรุงเทพมหานคร15

69,000

ศช 1221
กรุงเทพมหานคร15

135,000

ษจ 1221
กรุงเทพมหานคร16

99,000

6กบ 1221
กรุงเทพมหานคร15

89,000

6กส 1221
กรุงเทพมหานคร20

39,000

8กฐ 1221
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฎธ 1331
กรุงเทพมหานคร17

89,000

พร 1331
กรุงเทพมหานคร20

195,000

ญษ 1441
กรุงเทพมหานคร18

99,000

สช 1551
กรุงเทพมหานคร21

145,000

7กร 1551
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กง 1551
กรุงเทพมหานคร23

69,000

6กณ 1661
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กบ 1661
กรุงเทพมหานคร23

89,000

7กช 1661
กรุงเทพมหานคร24

69,000

8กท 1661
กรุงเทพมหานคร24

89,000

8กฐ 1881
กรุงเทพมหานคร36

185,000

8กบ 1881
กรุงเทพมหานคร29

185,000

8กค 1991
กรุงเทพมหานคร31

89,000

1กฬ 2002
กรุงเทพมหานคร11

45,000

7กช 2002
กรุงเทพมหานคร14

59,000

ฌฬ 2112
กรุงเทพมหานคร16

125,000

8กฐ 2112
กรุงเทพมหานคร24

99,000

สฉ 2332
กรุงเทพมหานคร22

89,000

7กฐ 2332
กรุงเทพมหานคร27

35,000

ษง 2442
กรุงเทพมหานคร18

155,000

ษฐ 2552
กรุงเทพมหานคร27

125,000

ฎย 2552
กรุงเทพมหานคร27

99,000

7กฎ 2552
กรุงเทพมหานคร27

39,000

8กถ 2552
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กภ 2552
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ชศ 2662
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ญอ 2662
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฌฉ 2772
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ฌษ 2772
กรุงเทพมหานคร27

99,000

ญฎ 2772
กรุงเทพมหานคร27

115,000

ศย 2772
กรุงเทพมหานคร33

99,000

ญฌ 2882
กรุงเทพมหานคร29

135,000

ษน 2992
กรุงเทพมหานคร31

115,000

7กณ 3113
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กด 3113
กรุงเทพมหานคร17

32,000

2กน 3113
กรุงเทพมหานคร16

49,000

ษน 3443
กรุงเทพมหานคร23

99,000

7กล 3553
กรุงเทพมหานคร30

39,000

2กก 3663
กรุงเทพมหานคร22

69,000

6กพ 3663
กรุงเทพมหานคร33

79,000

ญถ 3773
กรุงเทพมหานคร25

79,000

ญอ 3773
กรุงเทพมหานคร30

79,000

ญก 3883
กรุงเทพมหานคร27

99,000

8กง 3883
กรุงเทพมหานคร33

59,000

8กฉ 3883
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กฎ 3883
กรุงเทพมหานคร36

115,000

7กฎ 4334
กรุงเทพมหานคร27

32,000

8กถ 4334
กรุงเทพมหานคร24

89,000

6กถ 4664
กรุงเทพมหานคร28

52,000

7กฐ 4664
กรุงเทพมหานคร37

32,000

8กผ 4664
กรุงเทพมหานคร37

32,000

ญฮ 4774
กรุงเทพมหานคร31

79,000

6กษ 4774
กรุงเทพมหานคร33

29,000

6กฬ 4774
กรุงเทพมหานคร34

29,000

7กษ 4774
กรุงเทพมหานคร34

35,000

สล 4884
กรุงเทพมหานคร37

145,000

สว 4884
กรุงเทพมหานคร37

159,000

5กอ 4884
กรุงเทพมหานคร36

89,000

8กค 4884
กรุงเทพมหานคร37

55,000

8กฒ 4884
กรุงเทพมหานคร36

99,000

8กด 4884
กรุงเทพมหานคร34

59,000

ชต 4994
กรุงเทพมหานคร31

129,000

สฬ 5005
กรุงเทพมหานคร22

115,000

ษค 5005
กรุงเทพมหานคร18

79,000

6กช 5005
กรุงเทพมหานคร19

65,000

7กล 5005
กรุงเทพมหานคร24

65,000

ญห 5115
กรุงเทพมหานคร21

125,000

6กส 5115
กรุงเทพมหานคร26

49,000

6กฐ 5225
กรุงเทพมหานคร30

54,000

ฆย 5335
กรุงเทพมหานคร27

245,000

ศม 5335
กรุงเทพมหานคร28

115,000

จง 5445
กรุงเทพมหานคร26

119,000

ฌน 5445
กรุงเทพมหานคร28

175,000

ฌพ 5445
กรุงเทพมหานคร31

165,000

ญฐ 5445
กรุงเทพมหานคร31

145,000

1กษ 5445
กรุงเทพมหานคร24

235,000

4กพ 5445
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ษร 5665
กรุงเทพมหานคร30

135,000

สท 5665
กรุงเทพมหานคร30

155,000

6กช 5665
กรุงเทพมหานคร31

89,000

6กถ 5665
กรุงเทพมหานคร30

99,000

8กม 5665
กรุงเทพมหานคร36

135,000

6กม 5775
กรุงเทพมหานคร36

69,000

7กน 5775
กรุงเทพมหานคร37

59,000

7กษ 5775
กรุงเทพมหานคร36

99,000

7กฌ 5885
กรุงเทพมหานคร39

49,000

8กภ 5885
กรุงเทพมหานคร36

165,000

ญม 5995
กรุงเทพมหานคร37

235,000

7กฎ 6006
กรุงเทพมหานคร25

29,000

7กพ 6006
กรุงเทพมหานคร28

29,000

วภ 6116
กรุงเทพมหานคร21

69,000

7กศ 6116
กรุงเทพมหานคร29

29,000

6กฎ 6226
กรุงเทพมหานคร28

55,000

6กช 6336
กรุงเทพมหานคร27

75,000

6กณ 6336
กรุงเทพมหานคร30

79,000

6กท 6336
กรุงเทพมหานคร26

89,000

6กถ 6336
กรุงเทพมหานคร26

75,000

7กฒ 6446
กรุงเทพมหานคร31

32,000

6กบ 6556
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ชม 6886
กรุงเทพมหานคร35

175,000

6กก 6886
กรุงเทพมหานคร36

265,000

6กท 6886
กรุงเทพมหานคร36

135,000

6กภ 6886
กรุงเทพมหานคร36

119,000

8กร 6886
กรุงเทพมหานคร41

195,000

8กย 6886
กรุงเทพมหานคร45

185,000

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

1กส 7007
กรุงเทพมหานคร23

59,000

3กจ 7007
กรุงเทพมหานคร24

59,000

6กข 7007
กรุงเทพมหานคร23

65,000

6กฒ 7007
กรุงเทพมหานคร24

69,000

6กท 7007
กรุงเทพมหานคร22

45,000

7กถ 7007
กรุงเทพมหานคร23

89,000

8กผ 7007
กรุงเทพมหานคร31

30,000

ษต 7117
กรุงเทพมหานคร23

89,000

6กฒ 7117
กรุงเทพมหานคร26

39,000

สน 7447
กรุงเทพมหานคร34

99,000

8กผ 7447
กรุงเทพมหานคร39

33,000

5กฒ 7557
กรุงเทพมหานคร33

59,000

5กภ 7557
กรุงเทพมหานคร31

59,000

5กย 7557
กรุงเทพมหานคร38

59,000

6กร 7887
กรุงเทพมหานคร41

79,000

6กฮ 7887
กรุงเทพมหานคร42

89,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

355,000

6กช 7997
กรุงเทพมหานคร41

89,000

6กบ 7997
กรุงเทพมหานคร41

99,000

8กร 7997
กรุงเทพมหานคร45

135,000

5กย 8008
กรุงเทพมหานคร30

65,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

6กญ 8008
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กด 8008
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กถ 8008
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กท 8008
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กบ 8008
กรุงเทพมหานคร25

75,000

6กภ 8008
กรุงเทพมหานคร24

115,000

ฌฐ 8118
กรุงเทพมหานคร32

199,000

3กท 8118
กรุงเทพมหานคร23

125,000

8กง 8118
กรุงเทพมหานคร29

129,000

8กฌ 8118
กรุงเทพมหานคร32

155,000

8กท 8118
กรุงเทพมหานคร28

195,000

8กภ 8118
กรุงเทพมหานคร28

195,000

8กร 8118
กรุงเทพมหานคร31

195,000

8กค 8228
กรุงเทพมหานคร33

115,000

8กถ 8228
กรุงเทพมหานคร30

125,000

8กง 8338
กรุงเทพมหานคร33

99,000

8กฉ 8338
กรุงเทพมหานคร36

125,000

8กท 8338
กรุงเทพมหานคร32

145,000

ษจ 8448
กรุงเทพมหานคร34

125,000

สร 8448
กรุงเทพมหานคร35

135,000

3กษ 8448
กรุงเทพมหานคร32

59,000

5กล 8448
กรุงเทพมหานคร36

79,000

6กฬ 8448
กรุงเทพมหานคร36

89,000

8กฒ 8448
กรุงเทพมหานคร36

135,000

8กต 8448
กรุงเทพมหานคร36

125,000

ฆถ 8558
กรุงเทพมหานคร30

355,000

6กช 8558
กรุงเทพมหานคร35

69,000

5กส 8668
กรุงเทพมหานคร41

115,000

5กฬ 8668
กรุงเทพมหานคร39

119,000

6กถ 8668
กรุงเทพมหานคร36

165,000

6กภ 8668
กรุงเทพมหานคร36

149,000

6กล 8668
กรุงเทพมหานคร41

135,000

6กว 8668
กรุงเทพมหานคร41

139,000

8กท 8668
กรุงเทพมหานคร38

165,000

ฆณ 8778
กรุงเทพมหานคร38

355,000

5กฌ 8778
กรุงเทพมหานคร41

89,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

7กฒ 8778
กรุงเทพมหานคร41

99,000

7กท 8778
กรุงเทพมหานคร39

69,000

7กพ 8778
กรุงเทพมหานคร46

99,000

7กศ 8778
กรุงเทพมหานคร45

119,000

ฐต 8998
กรุงเทพมหานคร46

345,000

8กช 8998
กรุงเทพมหานคร45

395,000

ฆฮ 9009
กรุงเทพมหานคร26

395,000

ฉอ 9009
กรุงเทพมหานคร29

125,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

6กค 9009
กรุงเทพมหานคร29

69,000

6กถ 9009
กรุงเทพมหานคร26

79,000

6กบ 9009
กรุงเทพมหานคร27

95,000

7กฆ 9009
กรุงเทพมหานคร29

54,000

7กบ 9009
กรุงเทพมหานคร28

59,000

1กอ 9119
กรุงเทพมหานคร28

115,000

5กว 9119
กรุงเทพมหานคร32

99,000

8กบ 9119
กรุงเทพมหานคร31

135,000

8กร 9229
กรุงเทพมหานคร35

99,000

ญฒ 9449
กรุงเทพมหานคร33

165,000

8กถ 9449
กรุงเทพมหานคร36

125,000

5กน 9559
กรุงเทพมหานคร39

195,000

5กร 9559
กรุงเทพมหานคร38

255,000

5กถ 9559
กรุงเทพมหานคร35

165,000

5กม 9559
กรุงเทพมหานคร39

199,000

6กง 9559
กรุงเทพมหานคร37

115,000

6กช 9669
กรุงเทพมหานคร39

125,000

6กฐ 9669
กรุงเทพมหานคร46

145,000

5กล 9779
กรุงเทพมหานคร44

99,000

6กอ 9779
กรุงเทพมหานคร45

99,000

7กก 9779
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กณ 9779
กรุงเทพมหานคร45

139,000

8กร 9779
กรุงเทพมหานคร45

195,000

8กช 9889
กรุงเทพมหานคร45

495,000

8กบ 9889
กรุงเทพมหานคร45

590,000