ทะเบียนเลขคู่

ญญ 1100
กรุงเทพมหานคร10

230,000

6กฐ 1100
กรุงเทพมหานคร18

39,000

7กภ 1100
กรุงเทพมหานคร11

30,000

7กร 1100
กรุงเทพมหานคร14

49,000

กร 1122
กรุงเทพมหานคร11

155,000

ฆฆ 1122
กรุงเทพมหานคร12

395,000

ษอ 1122
กรุงเทพมหานคร16

135,000

7กถ 1122
กรุงเทพมหานคร15

79,000

7กภ 1122
กรุงเทพมหานคร15

69,000

7กศ 1122
กรุงเทพมหานคร21

40,000

6กศ 1133
กรุงเทพมหานคร22

29,000

6กฬ 1133
กรุงเทพมหานคร20

32,000

6กส 1133
กรุงเทพมหานคร22

37,000

7กณ 1133
กรุงเทพมหานคร21

29,000

7กด 1133
กรุงเทพมหานคร17

29,000

7กน 1133
กรุงเทพมหานคร21

30,000

7กพ 1133
กรุงเทพมหานคร24

59,000

7กษ 1133
กรุงเทพมหานคร20

32,000

สส 1144
กรุงเทพมหานคร24

355,000

7กจ 1144
กรุงเทพมหานคร24

89,000

7กพ 1144
กรุงเทพมหานคร26

39,000

7กล 1144
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กอ 1144
กรุงเทพมหานคร24

69,000

7กฮ 1144
กรุงเทพมหานคร23

49,000

ญก 1155
กรุงเทพมหานคร17

135,000

3กฎ 1155
กรุงเทพมหานคร21

67,000

5กฮ 1155
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กม 1155
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กบ 1155
กรุงเทพมหานคร22

45,000

7กร 1155
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กษ 1155
กรุงเทพมหานคร24

79,000

8กฆ 1155
กรุงเทพมหานคร24

89,000

8กง 1155
กรุงเทพมหานคร23

69,000

ฆฆ 1166
กรุงเทพมหานคร20

165,000

ฆพ 1166
กรุงเทพมหานคร25

115,000

ฆภ 1166
กรุงเทพมหานคร18

110,000

ฆธ 1166
กรุงเทพมหานคร21

115,000

ฆฬ 1166
กรุงเทพมหานคร22

99,000

4กฮ 1166
กรุงเทพมหานคร24

59,000

5กร 1166
กรุงเทพมหานคร24

99,000

6กข 1166
กรุงเทพมหานคร23

79,000

6กญ 1166
กรุงเทพมหานคร25

59,000

6กฎ 1166
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กบ 1166
กรุงเทพมหานคร23

89,000

6กท 1166
กรุงเทพมหานคร22

65,000

7กช 1166
กรุงเทพมหานคร24

69,000

7กร 1166
กรุงเทพมหานคร26

33,000

7กศ 1166
กรุงเทพมหานคร29

29,000

7กษ 1166
กรุงเทพมหานคร26

30,000

1กล 1177
กรุงเทพมหานคร24

58,000

2กค 1177
กรุงเทพมหานคร23

45,000

2กฌ 1177
กรุงเทพมหานคร24

59,000

5กบ 1177
กรุงเทพมหานคร24

79,000

6กอ 1177
กรุงเทพมหานคร29

35,000

7กท 1177
กรุงเทพมหานคร25

59,000

7กบ 1177
กรุงเทพมหานคร26

59,000

7กพ 1177
กรุงเทพมหานคร32

79,000

7กอ 1177
กรุงเทพมหานคร30

45,000

7กฮ 1177
กรุงเทพมหานคร29

45,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

195,000

ฎห 1188
กรุงเทพมหานคร28

179,000

ชส 1188
กรุงเทพมหานคร27

185,000

7กฆ 1188
กรุงเทพมหานคร29

49,000

7กณ 1188
กรุงเทพมหานคร31

49,000

ฆฆ 1199
กรุงเทพมหานคร26

390,000

ฆฐ 1199
กรุงเทพมหานคร32

155,000

2กด 1199
กรุงเทพมหานคร24

84,000

ฆอ 2200
กรุงเทพมหานคร13

99,000

1กร 2200
กรุงเทพมหานคร10

49,000

3กส 2200
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กน 2200
กรุงเทพมหานคร17

29,000

7กท 2200
กรุงเทพมหานคร13

30,000

7กธ 2200
กรุงเทพมหานคร16

29,000

ฆจ 2211
กรุงเทพมหานคร15

195,000

1กค 2211
กรุงเทพมหานคร12

99,000

6กข 2211
กรุงเทพมหานคร15

64,000

7กบ 2211
กรุงเทพมหานคร16

35,000

7กศ 2211
กรุงเทพมหานคร21

33,000

7กษ 2211
กรุงเทพมหานคร18

35,000

5กย 2233
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กจ 2233
กรุงเทพมหานคร24

89,000

7กฎ 2233
กรุงเทพมหานคร23

49,000

7กณ 2233
กรุงเทพมหานคร23

49,000

7กด 2233
กรุงเทพมหานคร19

49,000

7กว 2233
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กอ 2233
กรุงเทพมหานคร24

65,000

7กฮ 2233
กรุงเทพมหานคร23

55,000

ฉน 2244
กรุงเทพมหานคร22

59,000

1กก 2244
กรุงเทพมหานคร15

179,000

1กค 2244
กรุงเทพมหานคร18

52,000

4กฒ 2244
กรุงเทพมหานคร20

59,000

5กฮ 2244
กรุงเทพมหานคร23

79,000

6กฌ 2244
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กย 2244
กรุงเทพมหานคร28

39,000

7กร 2244
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กข 2244
กรุงเทพมหานคร23

55,000

8กฆ 2244
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฌอ 2255
กรุงเทพมหานคร25

115,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

5กต 2255
กรุงเทพมหานคร23

79,000

5กพ 2255
กรุงเทพมหานคร28

89,000

6กฆ 2255
กรุงเทพมหานคร24

125,000

6กฬ 2255
กรุงเทพมหานคร26

44,000

7กช 2255
กรุงเทพมหานคร24

89,000

ฆท 2266
กรุงเทพมหานคร20

75,000

ศว 2266
กรุงเทพมหานคร29

75,000

ญฮ 2266
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ษข 2266
กรุงเทพมหานคร22

47,000

6กก 2266
กรุงเทพมหานคร24

199,000

6กญ 2266
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กถ 2266
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กฬ 2266
กรุงเทพมหานคร28

54,000

6กฮ 2266
กรุงเทพมหานคร26

49,000

7กฆ 2266
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กฐ 2266
กรุงเทพมหานคร33

32,000

7กฒ 2266
กรุงเทพมหานคร27

29,000

7กศ 2266
กรุงเทพมหานคร31

30,000

7กษ 2266
กรุงเทพมหานคร28

32,000

ฆน 2277
กรุงเทพมหานคร26

145,000

3กด 2277
กรุงเทพมหานคร23

54,000

7กฆ 2277
กรุงเทพมหานคร29

45,000

7กจ 2277
กรุงเทพมหานคร32

89,000

7กณ 2277
กรุงเทพมหานคร31

49,000

7กบ 2277
กรุงเทพมหานคร28

59,000

ฆล 2288
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ญถ 2288
กรุงเทพมหานคร25

99,000

6กฐ 2288
กรุงเทพมหานคร36

85,000

7กม 2288
กรุงเทพมหานคร33

39,000

7กย 2288
กรุงเทพมหานคร36

89,000

8กค 2288
กรุงเทพมหานคร33

115,000

8กฆ 2288
กรุงเทพมหานคร32

119,000

7กว 2299
กรุงเทพมหานคร36

89,000

ฆท 3311
กรุงเทพมหานคร12

79,000

ญช 3311
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1กก 3311
กรุงเทพมหานคร11

89,000

6กฬ 3311
กรุงเทพมหานคร20

29,000

7กน 3311
กรุงเทพมหานคร21

30,000

7กบ 3311
กรุงเทพมหานคร18

30,000

7กษ 3311
กรุงเทพมหานคร20

29,000

ฆผ 3322
กรุงเทพมหานคร21

69,000

1กก 3322
กรุงเทพมหานคร13

79,000

1กร 3322
กรุงเทพมหานคร16

55,000

3กก 3322
กรุงเทพมหานคร15

185,000

7กญ 3322
กรุงเทพมหานคร22

32,000

7กฒ 3322
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กอ 3322
กรุงเทพมหานคร24

65,000

5กร 3344
กรุงเทพมหานคร24

95,000

6กศ 3344
กรุงเทพมหานคร28

32,000

7กฐ 3344
กรุงเทพมหานคร31

33,000

7กฎ 3344
กรุงเทพมหานคร27

29,000

7กณ 3344
กรุงเทพมหานคร27

32,000

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

พศ 3355
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ชร 3355
กรุงเทพมหานคร22

135,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

5กค 3355
กรุงเทพมหานคร26

79,000

5กช 3355
กรุงเทพมหานคร24

135,000

5กบ 3355
กรุงเทพมหานคร24

135,000

5กพ 3355
กรุงเทพมหานคร30

89,000

5กอ 3355
กรุงเทพมหานคร28

79,000

6กก 3355
กรุงเทพมหานคร24

145,000

6กภ 3355
กรุงเทพมหานคร24

79,000

6กท 3355
กรุงเทพมหานคร24

89,000

6กฬ 3355
กรุงเทพมหานคร28

42,000

6กอ 3355
กรุงเทพมหานคร29

39,000

7กว 3355
กรุงเทพมหานคร30

39,000

ชว 3366
กรุงเทพมหานคร26

155,000

ฌล 3366
กรุงเทพมหานคร29

145,000

ญล 3366
กรุงเทพมหานคร28

89,000

3กญ 3366
กรุงเทพมหานคร26

79,000

3กฐ 3366
กรุงเทพมหานคร31

79,000

3กบ 3366
กรุงเทพมหานคร24

125,000

4กภ 3366
กรุงเทพมหานคร24

79,000

6กก 3366
กรุงเทพมหานคร26

145,000

6กช 3366
กรุงเทพมหานคร27

75,000

6กบ 3366
กรุงเทพมหานคร27

89,000

ฆม 3377
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ญข 3377
กรุงเทพมหานคร26

75,000

1กง 3377
กรุงเทพมหานคร24

47,000

5กว 3388
กรุงเทพมหานคร34

79,000

5กอ 3388
กรุงเทพมหานคร34

69,000

5กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร33

67,000

8กง 3388
กรุงเทพมหานคร33

79,000

8กฉ 3388
กรุงเทพมหานคร36

125,000

7กญ 3399
กรุงเทพมหานคร36

89,000

ฆส 4400
กรุงเทพมหานคร18

65,000

6กฮ 4400
กรุงเทพมหานคร20

32,000

7กฆ 4411
กรุงเทพมหานคร21

32,000

7กบ 4411
กรุงเทพมหานคร20

32,000

ฆฌ 4422
กรุงเทพมหานคร20

69,000

ฆณ 4422
กรุงเทพมหานคร20

69,000

ญฮ 4433
กรุงเทพมหานคร23

79,000

3กฐ 4433
กรุงเทพมหานคร27

55,000

4กช 4433
กรุงเทพมหานคร21

39,000

4กฉ 4433
กรุงเทพมหานคร24

75,000

6กอ 4433
กรุงเทพมหานคร27

32,000

7กญ 4433
กรุงเทพมหานคร26

32,000

7กฐ 4433
กรุงเทพมหานคร31

30,000

7กศ 4433
กรุงเทพมหานคร29

30,000

ฆท 4455
กรุงเทพมหานคร22

189,000

ฆถ 4455
กรุงเทพมหานคร22

145,000

ฆย 4455
กรุงเทพมหานคร29

179,000

ฆภ 4455
กรุงเทพมหานคร22

139,000

5กก 4455
กรุงเทพมหานคร25

199,000

5กฐ 4455
กรุงเทพมหานคร33

99,000

5กพ 4455
กรุงเทพมหานคร32

135,000

5กอ 4455
กรุงเทพมหานคร30

125,000

5กฮ 4455
กรุงเทพมหานคร29

115,000

6กค 4455
กรุงเทพมหานคร29

75,000

6กณ 4455
กรุงเทพมหานคร30

65,000

ฆบ 4466
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ญข 4466
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กข 4466
กรุงเทพมหานคร29

59,000

6กฐ 4466
กรุงเทพมหานคร36

89,000

6กธ 4466
กรุงเทพมหานคร31

49,000

7กน 4466
กรุงเทพมหานคร33

32,000

7กบ 4466
กรุงเทพมหานคร30

32,000

6กภ 4477
กรุงเทพมหานคร30

39,000

6กฬ 4477
กรุงเทพมหานคร34

34,000

6กอ 4477
กรุงเทพมหานคร35

32,000

6กฮ 4477
กรุงเทพมหานคร34

32,000

7กศ 4477
กรุงเทพมหานคร37

35,000

ฆฆ 4488
กรุงเทพมหานคร30

235,000

5กอ 4488
กรุงเทพมหานคร36

99,000

6กข 4488
กรุงเทพมหานคร33

55,000

6กฬ 4488
กรุงเทพมหานคร36

85,000

7กฐ 4488
กรุงเทพมหานคร41

69,000

8กข 4488
กรุงเทพมหานคร35

59,000

8กจ 4488
กรุงเทพมหานคร39

99,000

8กฉ 4488
กรุงเทพมหานคร38

89,000

ฌท 4499
กรุงเทพมหานคร32

99,000

7กฆ 5500
กรุงเทพมหานคร21

29,000

ฆส 5511
กรุงเทพมหานคร22

89,000

กอ 5511
กรุงเทพมหานคร19

99,000

1กษ 5511
กรุงเทพมหานคร18

59,000

3กย 5511
กรุงเทพมหานคร24

74,000

5กร 5511
กรุงเทพมหานคร22

79,000

5กอ 5511
กรุงเทพมหานคร24

159,000

6กฮ 5511
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กฌ 5511
กรุงเทพมหานคร22

39,000

7กบ 5511
กรุงเทพมหานคร22

39,000

5กว 5522
กรุงเทพมหานคร26

69,000

7กฌ 5522
กรุงเทพมหานคร27

65,000

ฌฐ 5533
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กท 5533
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ฆผ 5544
กรุงเทพมหานคร29

135,000

ฆฉ 5544
กรุงเทพมหานคร26

89,000

ญต 5544
กรุงเทพมหานคร25

135,000

สน 5544
กรุงเทพมหานคร30

155,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

1กอ 5544
กรุงเทพมหานคร26

69,000

2กก 5544
กรุงเทพมหานคร22

79,000

2กช 5544
กรุงเทพมหานคร23

75,000

5กฉ 5544
กรุงเทพมหานคร29

79,000

4กภ 5544
กรุงเทพมหานคร24

155,000

5กพ 5544
กรุงเทพมหานคร32

125,000

5กอ 5544
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ญญ 5566
กรุงเทพมหานคร30

390,000

ฉฉ 5566
กรุงเทพมหานคร32

295,000

ฆว 5566
กรุงเทพมหานคร31

89,000

ฆน 5566
กรุงเทพมหานคร30

89,000

5กก 5566
กรุงเทพมหานคร29

255,000

สห 5566
กรุงเทพมหานคร34

135,000

6กฉ 5566
กรุงเทพมหานคร34

89,000

6กณ 5566
กรุงเทพมหานคร34

99,000

6กถ 5566
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กฮ 5566
กรุงเทพมหานคร34

99,000

7กม 5566
กรุงเทพมหานคร35

45,000

7กอ 5566
กรุงเทพมหานคร36

79,000

ญศ 5577
กรุงเทพมหานคร35

89,000

สย 5577
กรุงเทพมหานคร39

89,000

5กฮ 5577
กรุงเทพมหานคร35

69,000

6กข 5577
กรุงเทพมหานคร33

53,000

6กฎ 5577
กรุงเทพมหานคร36

74,000

7กบ 5577
กรุงเทพมหานคร34

49,000

7กภ 5577
กรุงเทพมหานคร33

55,000

7กม 5577
กรุงเทพมหานคร37

55,000

7กษ 5577
กรุงเทพมหานคร36

89,000

5กฮ 5588
กรุงเทพมหานคร37

129,000

7กช 5588
กรุงเทพมหานคร36

89,000

ฆภ 5599
กรุงเทพมหานคร32

265,000

5กภ 5599
กรุงเทพมหานคร35

185,000

5กฮ 5599
กรุงเทพมหานคร39

165,000

6กส 5599
กรุงเทพมหานคร42

155,000

ฆฮ 6600
กรุงเทพมหานคร20

79,000

ญส 6600
กรุงเทพมหานคร23

85,000

6กญ 6600
กรุงเทพมหานคร23

62,000

7กณ 6600
กรุงเทพมหานคร25

29,000

6กฒ 6611
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กฆ 6611
กรุงเทพมหานคร25

29,000

7กญ 6611
กรุงเทพมหานคร26

29,000

7กฎ 6611
กรุงเทพมหานคร27

29,000

ฆพ 6622
กรุงเทพมหานคร27

99,000

1กก 6622
กรุงเทพมหานคร19

145,000

6กก 6622
กรุงเทพมหานคร24

199,000

6กณ 6622
กรุงเทพมหานคร28

59,000

6กอ 6622
กรุงเทพมหานคร27

39,000

6กฮ 6622
กรุงเทพมหานคร26

39,000

7กญ 6622
กรุงเทพมหานคร28

32,000

7กฎ 6622
กรุงเทพมหานคร29

32,000

7กฐ 6622
กรุงเทพมหานคร33

30,000

7กท 6622
กรุงเทพมหานคร25

30,000

1กค 6633
กรุงเทพมหานคร24

99,000

3กฒ 6633
กรุงเทพมหานคร25

59,000

6กง 6633
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กจ 6633
กรุงเทพมหานคร31

55,000

6กบ 6633
กรุงเทพมหานคร27

59,000

สฐ 6644
กรุงเทพมหานคร36

129,000

6กข 6644
กรุงเทพมหานคร29

54,000

7กฐ 6644
กรุงเทพมหานคร37

32,000

7กท 6644
กรุงเทพมหานคร29

30,000

7กม 6644
กรุงเทพมหานคร33

30,000

ฆฆ 6655
กรุงเทพมหานคร28

395,000

ฆม 6655
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ฆร 6655
กรุงเทพมหานคร29

99,000

4กม 6655
กรุงเทพมหานคร32

49,000

5กก 6655
กรุงเทพมหานคร29

135,000

5กอ 6655
กรุงเทพมหานคร34

79,000

5กฮ 6655
กรุงเทพมหานคร33

99,000

5กร 6677
กรุงเทพมหานคร36

74,000

5กอ 6677
กรุงเทพมหานคร38

49,000

6กณ 6677
กรุงเทพมหานคร38

49,000

6กถ 6677
กรุงเทพมหานคร34

45,000

6กษ 6677
กรุงเทพมหานคร37

39,000

7กฆ 6677
กรุงเทพมหานคร37

35,000

7กฐ 6677
กรุงเทพมหานคร43

39,000

7กณ 6677
กรุงเทพมหานคร39

39,000

7กภ 6677
กรุงเทพมหานคร35

39,000

7กม 6677
กรุงเทพมหานคร39

39,000

8กข 6677
กรุงเทพมหานคร37

29,000

6กก 6688
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กข 6688
กรุงเทพมหานคร37

89,000

6กช 6688
กรุงเทพมหานคร37

99,000

6กถ 6688
กรุงเทพมหานคร36

165,000

6กภ 6688
กรุงเทพมหานคร36

159,000

7กฐ 6688
กรุงเทพมหานคร45

89,000

ฆษ 6699
กรุงเทพมหานคร37

115,000

ฆล 6699
กรุงเทพมหานคร39

135,000

ฆว 6699
กรุงเทพมหานคร39

175,000

1กข 6699
กรุงเทพมหานคร34

89,000

1กฐ 6699
กรุงเทพมหานคร41

99,000

5กฮ 6699
กรุงเทพมหานคร41

135,000

6กก 6699
กรุงเทพมหานคร38

235,000

6กข 6699
กรุงเทพมหานคร39

129,000

6กค 6699
กรุงเทพมหานคร41

129,000

6กฌ 6699
กรุงเทพมหานคร42

175,000

6กณ 6699
กรุงเทพมหานคร42

165,000

6กถ 6699
กรุงเทพมหานคร38

135,000

6กท 6699
กรุงเทพมหานคร38

145,000

6กธ 6699
กรุงเทพมหานคร41

165,000

6กน 6699
กรุงเทพมหานคร42

175,000

6กบ 6699
กรุงเทพมหานคร39

185,000

6กย 6699
กรุงเทพมหานคร45

195,000

6กร 6699
กรุงเทพมหานคร41

195,000

6กฮ 6699
กรุงเทพมหานคร42

159,000

ฆฐ 7700
กรุงเทพมหานคร26

59,000

ฆฒ 7700
กรุงเทพมหานคร20

67,000

6กศ 7700
กรุงเทพมหานคร28

29,000

6กษ 7700
กรุงเทพมหานคร25

29,000

ฆณ 7711
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กส 7711
กรุงเทพมหานคร30

32,000

6กฬ 7711
กรุงเทพมหานคร28

29,000

6กอ 7711
กรุงเทพมหานคร29

32,000

6กฮ 7711
กรุงเทพมหานคร29

32,000

7กท 7711
กรุงเทพมหานคร25

49,000

ฆถ 7722
กรุงเทพมหานคร22

125,000

ฎส 7722
กรุงเทพมหานคร30

99,000

1กญ 7722
กรุงเทพมหานคร24

75,000

7กจ 7722
กรุงเทพมหานคร32

75,000

ญฮ 7733
กรุงเทพมหานคร29

75,000

ฉฉ 7733
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กษ 7744
กรุงเทพมหานคร33

29,000

6กฬ 7744
กรุงเทพมหานคร34

32,000

6กอ 7744
กรุงเทพมหานคร35

29,000

6กฮ 7744
กรุงเทพมหานคร34

29,000

สล 7755
กรุงเทพมหานคร37

75,000

5กก 7755
กรุงเทพมหานคร31

79,000

5กภ 7755
กรุงเทพมหานคร31

59,000

5กม 7755
กรุงเทพมหานคร35

59,000

6กข 7755
กรุงเทพมหานคร33

47,000

6กอ 7755
กรุงเทพมหานคร37

32,000

ญฮ 7766
กรุงเทพมหานคร35

79,000

7กน 7766
กรุงเทพมหานคร39

32,000

ฆม 7788
กรุงเทพมหานคร38

135,000

ฌล 7788
กรุงเทพมหานคร41

165,000

5กฎ 7788
กรุงเทพมหานคร41

85,000

5กม 7788
กรุงเทพมหานคร41

99,000

6กน 7788
กรุงเทพมหานคร42

129,000

6กพ 7788
กรุงเทพมหานคร45

129,000

6กอ 7788
กรุงเทพมหานคร43

59,000

7กจ 7788
กรุงเทพมหานคร44

99,000

7กฒ 7788
กรุงเทพมหานคร41

115,000

7กศ 7788
กรุงเทพมหานคร45

139,000

7กษ 7788
กรุงเทพมหานคร42

135,000

8กจ 7788
กรุงเทพมหานคร45

165,000

ฆท 7799
กรุงเทพมหานคร36

169,000

6กช 7799
กรุงเทพมหานคร41

95,000

6กบ 7799
กรุงเทพมหานคร41

115,000

6กอ 7799
กรุงเทพมหานคร45

99,000

7กก 7799
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กณ 7799
กรุงเทพมหานคร45

125,000

7กถ 7799
กรุงเทพมหานคร41

115,000

7กท 7799
กรุงเทพมหานคร41

135,000

7กน 7799
กรุงเทพมหานคร45

135,000

7กภ 7799
กรุงเทพมหานคร41

115,000

5กก 8800
กรุงเทพมหานคร23

99,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

189,000

ฆท 8811
กรุงเทพมหานคร22

199,000

ฆต 8811
กรุงเทพมหานคร24

189,000

ฆว 8811
กรุงเทพมหานคร27

189,000

1กค 8811
กรุงเทพมหานคร24

129,000

1กญ 8811
กรุงเทพมหานคร24

155,000

1กย 8811
กรุงเทพมหานคร28

99,000

4กภ 8811
กรุงเทพมหานคร24

125,000

5กย 8811
กรุงเทพมหานคร32

99,000

7กม 8811
กรุงเทพมหานคร31

45,000

ฆข 8822
กรุงเทพมหานคร25

79,000

ชผ 8822
กรุงเทพมหานคร30

99,000

1กอ 8822
กรุงเทพมหานคร28

59,000

5กก 8822
กรุงเทพมหานคร27

75,000

ญฌ 8833
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ฆฆ 8844
กรุงเทพมหานคร30

195,000

ฆธ 8844
กรุงเทพมหานคร31

85,000

7กฐ 8844
กรุงเทพมหานคร41

59,000

3กอ 8855
กรุงเทพมหานคร36

89,000

5กพ 8855
กรุงเทพมหานคร40

99,000

5กอ 8855
กรุงเทพมหานคร38

89,000

5กข 8866
กรุงเทพมหานคร36

89,000

6กด 8866
กรุงเทพมหานคร36

135,000

6กถ 8866
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กภ 8866
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กท 8866
กรุงเทพมหานคร36

115,000

8กค 8866
กรุงเทพมหานคร41

125,000

ฆฆ 8877
กรุงเทพมหานคร36

275,000

ฆร 8877
กรุงเทพมหานคร37

99,000

4กก 8877
กรุงเทพมหานคร36

99,000

5กม 8877
กรุงเทพมหานคร41

99,000

7กศ 8877
กรุงเทพมหานคร45

99,000

7กส 8877
กรุงเทพมหานคร45

110,000

6กฌ 8899
กรุงเทพมหานคร46

199,000

8กข 8899
กรุงเทพมหานคร45

395,000

8กง 8899
กรุงเทพมหานคร45

385,000

8กจ 8899
กรุงเทพมหานคร49

395,000

ฆผ 9900
กรุงเทพมหานคร29

99,000

1กฒ 9900
กรุงเทพมหานคร23

75,000

7กย 9911
กรุงเทพมหานคร36

72,000

ฆน 9922
กรุงเทพมหานคร30

69,000

6กษ 9922
กรุงเทพมหานคร33

37,000

ฆภ 9933
กรุงเทพมหานคร28

89,000

ฆจ 9933
กรุงเทพมหานคร33

79,000

ฆพ 9933
กรุงเทพมหานคร35

79,000

5กอ 9933
กรุงเทพมหานคร36

89,000

6กด 9933
กรุงเทพมหานคร32

79,000

ฆฆ 9944
กรุงเทพมหานคร32

175,000

ฆพ 9944
กรุงเทพมหานคร37

85,000

ฆย 9955
กรุงเทพมหานคร39

135,000

ฎน 9955
กรุงเทพมหานคร38

175,000

5กช 9955
กรุงเทพมหานคร36

265,000

5กร 9955
กรุงเทพมหานคร38

195,000

5กท 9955
กรุงเทพมหานคร35

175,000

5กธ 9955
กรุงเทพมหานคร38

165,000

ฆภ 9966
กรุงเทพมหานคร34

125,000

ชล 9966
กรุงเทพมหานคร38

99,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

6กฌ 9966
กรุงเทพมหานคร42

119,000

6กฎ 9966
กรุงเทพมหานคร42

129,000

6กน 9966
กรุงเทพมหานคร42

155,000

6กฮ 9966
กรุงเทพมหานคร42

149,000

สฐ 9977
กรุงเทพมหานคร48

145,000

3กฮ 9977
กรุงเทพมหานคร41

79,000

6กอ 9977
กรุงเทพมหานคร45

89,000

7กก 9977
กรุงเทพมหานคร41

290,000

7กถ 9977
กรุงเทพมหานคร41

99,000

ญฉ 9988
กรุงเทพมหานคร43

295,000

5กอ 9988
กรุงเทพมหานคร46

215,000

6กม 9988
กรุงเทพมหานคร46

165,000

8กข 9988
กรุงเทพมหานคร45

335,000