ทะเบียนเลขคู่

1กบ 1122
กรุงเทพมหานคร10

159,000

1ขว 1122
กรุงเทพมหานคร15

135,000

ศน 1133
กรุงเทพมหานคร20

115,000

8กศ 1133
กรุงเทพมหานคร24

129,000

8กส 1133
กรุงเทพมหานคร24

139,000

9กอ 1133
กรุงเทพมหานคร24

115,000

1ขค 1133
กรุงเทพมหานคร15

99,000

1ขธ 1133
กรุงเทพมหานคร15

89,000

1ขล 1133
กรุงเทพมหานคร17

48,000

8กฬ 1144
กรุงเทพมหานคร24

145,000

1ขช 1144
กรุงเทพมหานคร15

99,000

1ขถ 1144
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1ขล 1144
กรุงเทพมหานคร19

99,000

9กบ 1155
กรุงเทพมหานคร24

225,000

1ขก 1155
กรุงเทพมหานคร16

85,000

1ขช 1155
กรุงเทพมหานคร17

89,000

1ขฐ 1155
กรุงเทพมหานคร24

165,000

1ขธ 1155
กรุงเทพมหานคร19

125,000

1ขภ 1155
กรุงเทพมหานคร16

89,000

2ขฌ 1155
กรุงเทพมหานคร21

49,000

2กถ 1166
กรุงเทพมหานคร18

55,000

1ขศ 1166
กรุงเทพมหานคร24

99,000

1ขฬ 1166
กรุงเทพมหานคร22

49,000

1ขณ 1177
กรุงเทพมหานคร24

125,000

1ขห 1177
กรุงเทพมหานคร24

119,000

2ขท 1177
กรุงเทพมหานคร21

49,000

2ขธ 1177
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

495,000

1ขก 1188
กรุงเทพมหานคร22

115,000

1ขฆ 1188
กรุงเทพมหานคร24

265,000

1ขช 1188
กรุงเทพมหานคร23

195,000

1ขฐ 1188
กรุงเทพมหานคร30

145,000

9กฐ 1199
กรุงเทพมหานคร39

195,000

9กถ 1199
กรุงเทพมหานคร31

175,000

9กล 1199
กรุงเทพมหานคร36

265,000

9กว 1199
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กอ 1199
กรุงเทพมหานคร36

265,000

1ขถ 1199
กรุงเทพมหานคร24

215,000

1ขภ 1199
กรุงเทพมหานคร24

225,000

2ขท 2200
กรุงเทพมหานคร9

89,000

1กค 2211
กรุงเทพมหานคร12

99,000

2ขถ 2211
กรุงเทพมหานคร11

49,000

ฌธ 2233
กรุงเทพมหานคร19

199,000

ฎศ 2233
กรุงเทพมหานคร22

155,000

3กม 2233
กรุงเทพมหานคร19

135,000

3กส 2233
กรุงเทพมหานคร21

125,000

5กบ 2233
กรุงเทพมหานคร18

99,000

9กธ 2233
กรุงเทพมหานคร24

215,000

1ขก 2233
กรุงเทพมหานคร14

155,000

1ขถ 2233
กรุงเทพมหานคร14

125,000

1ขอ 2233
กรุงเทพมหานคร19

125,000

2ขช 2233
กรุงเทพมหานคร16

69,000

2ขบ 2233
กรุงเทพมหานคร16

99,000

ษง 2244
กรุงเทพมหานคร18

155,000

2ขฌ 2244
กรุงเทพมหานคร21

99,000

2ขบ 2255
กรุงเทพมหานคร20

99,000

2ขบ 2266
กรุงเทพมหานคร22

89,000

3กถ 2277
กรุงเทพมหานคร23

99,000

9กค 2277
กรุงเทพมหานคร32

99,000

1ขฆ 2277
กรุงเทพมหานคร24

135,000

ชส 2299
กรุงเทพมหานคร31

139,000

2ขบ 2299
กรุงเทพมหานคร28

99,000

2ขท 3322
กรุงเทพมหานคร15

99,000

2ขน 3322
กรุงเทพมหานคร19

99,000

9กษ 3344
กรุงเทพมหานคร28

55,000

2ขธ 3344
กรุงเทพมหานคร22

59,000

8กส 3355
กรุงเทพมหานคร32

115,000

1ขณ 3355
กรุงเทพมหานคร24

119,000

8กน 3388
กรุงเทพมหานคร36

195,000

8กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร36

225,000

9กฆ 3399
กรุงเทพมหานคร37

119,000

9กง 3399
กรุงเทพมหานคร36

225,000

9กถ 3399
กรุงเทพมหานคร35

125,000

ศฎ 4455
กรุงเทพมหานคร30

199,000

2ขท 4455
กรุงเทพมหานคร23

129,000

2ขธ 4455
กรุงเทพมหานคร26

115,000

2ขบ 4455
กรุงเทพมหานคร24

189,000

9กฒ 4466
กรุงเทพมหานคร33

69,000

1ขถ 4466
กรุงเทพมหานคร24

129,000

1ขพ 4477
กรุงเทพมหานคร33

45,000

8กค 4488
กรุงเทพมหานคร37

155,000

8กษ 4488
กรุงเทพมหานคร37

155,000

สช 4499
กรุงเทพมหานคร35

225,000

9กฌ 4499
กรุงเทพมหานคร41

199,000

9กฐ 4499
กรุงเทพมหานคร45

265,000

9กณ 4499
กรุงเทพมหานคร41

245,000

1กค 5511
กรุงเทพมหานคร18

99,000

ญอ 5544
กรุงเทพมหานคร28

195,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

5กฮ 5544
กรุงเทพมหานคร29

145,000

2ขฐ 5566
กรุงเทพมหานคร35

89,000

7กฎ 5577
กรุงเทพมหานคร37

99,000

2ขช 5588
กรุงเทพมหานคร32

135,000

2ขบ 5588
กรุงเทพมหานคร32

135,000

9กส 5599
กรุงเทพมหานคร45

535,000

3กฒ 6633
กรุงเทพมหานคร25

79,000

5กค 6655
กรุงเทพมหานคร32

195,000

9กค 6655
กรุงเทพมหานคร36

235,000

9กธ 6655
กรุงเทพมหานคร36

245,000

1ขภ 6688
กรุงเทพมหานคร32

175,000

ชส 6699
กรุงเทพมหานคร39

295,000

1กส 6699
กรุงเทพมหานคร39

119,000

6กส 6699
กรุงเทพมหานคร44

229,000

9กณ 6699
กรุงเทพมหานคร45

455,000

9กท 6699
กรุงเทพมหานคร41

465,000

9กพ 6699
กรุงเทพมหานคร48

275,000

9กฬ 6699
กรุงเทพมหานคร45

445,000

9กอ 6699
กรุงเทพมหานคร46

395,000

9กฮ 6699
กรุงเทพมหานคร45

495,000

2ขบ 7788
กรุงเทพมหานคร36

145,000

2ขน 7788
กรุงเทพมหานคร39

89,000

8กศ 7788
กรุงเทพมหานคร46

235,000

8กษ 7788
กรุงเทพมหานคร43

169,000

8กส 7788
กรุงเทพมหานคร46

245,000

8กอ 7788
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กฎ 7788
กรุงเทพมหานคร45

199,000

9กต 7799
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กฒ 7799
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กม 7799
กรุงเทพมหานคร47

185,000

1ขส 7799
กรุงเทพมหานคร42

155,000

2ขฐ 7799
กรุงเทพมหานคร45

195,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

395,000

สณ 8811
กรุงเทพมหานคร30

169,000

2ขบ 8811
กรุงเทพมหานคร24

119,000

ฆฮ 8822
กรุงเทพมหานคร28

335,000

สน 8822
กรุงเทพมหานคร32

179,000

9กฉ 8899
กรุงเทพมหานคร49

595,000

9กฎ 8899
กรุงเทพมหานคร49

595,000

9กฒ 8899
กรุงเทพมหานคร47

565,000

9กร 8899
กรุงเทพมหานคร48

695,000

9กว 8899
กรุงเทพมหานคร50

695,000

9กศ 8899
กรุงเทพมหานคร51

695,000

1ขว 8899
กรุงเทพมหานคร43

199,000

ฎส 9911
กรุงเทพมหานคร32

199,000

1ขถ 9911
กรุงเทพมหานคร24

189,000

ชล 9966
กรุงเทพมหานคร38

179,000

9กพ 9966
กรุงเทพมหานคร48

195,000

9กส 9966
กรุงเทพมหานคร47

195,000

9กก 9977
กรุงเทพมหานคร43

335,000

9กภ 9977
กรุงเทพมหานคร43

155,000

2ขค 9977
กรุงเทพมหานคร40

89,000

2ขฐ 9977
กรุงเทพมหานคร45

175,000

1ขอ 9988
กรุงเทพมหานคร43

199,000