ทะเบียนเลขคู่

ษอ 1122
กรุงเทพมหานคร16

135,000

7กศ 1122
กรุงเทพมหานคร21

40,000

ศน 1133
กรุงเทพมหานคร20

115,000

6กส 1133
กรุงเทพมหานคร22

37,000

7กพ 1133
กรุงเทพมหานคร24

69,000

7กพ 1144
กรุงเทพมหานคร26

39,000

7กล 1144
กรุงเทพมหานคร24

79,000

8กม 1144
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ญก 1155
กรุงเทพมหานคร17

135,000

3กฎ 1155
กรุงเทพมหานคร21

67,000

5กฮ 1155
กรุงเทพมหานคร23

135,000

7กร 1155
กรุงเทพมหานคร24

99,000

8กง 1155
กรุงเทพมหานคร23

69,000

8กฆ 1155
กรุงเทพมหานคร24

89,000

6กข 1166
กรุงเทพมหานคร23

79,000

6กญ 1166
กรุงเทพมหานคร25

59,000

6กฎ 1166
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กบ 1166
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กท 1166
กรุงเทพมหานคร22

79,000

7กช 1166
กรุงเทพมหานคร24

69,000

5กบ 1177
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

495,000

2กต 1188
กรุงเทพมหานคร24

195,000

7กด 1188
กรุงเทพมหานคร27

119,000

8กร 1188
กรุงเทพมหานคร31

195,000

8กล 1188
กรุงเทพมหานคร33

185,000

ฆภ 1199
กรุงเทพมหานคร24

450,000

ฎฮ 1199
กรุงเทพมหานคร30

145,000

8กบ 1199
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ฌช 2211
กรุงเทพมหานคร13

149,000

1กค 2211
กรุงเทพมหานคร12

99,000

1กท 2211
กรุงเทพมหานคร9

165,000

ฌธ 2233
กรุงเทพมหานคร19

199,000

3กส 2233
กรุงเทพมหานคร21

125,000

4กค 2233
กรุงเทพมหานคร19

115,000

8กน 2233
กรุงเทพมหานคร24

145,000

ษง 2244
กรุงเทพมหานคร18

155,000

2กข 2244
กรุงเทพมหานคร17

99,000

8กช 2244
กรุงเทพมหานคร23

89,000

8กบ 2244
กรุงเทพมหานคร23

99,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

8กภ 2255
กรุงเทพมหานคร24

155,000

ษข 2266
กรุงเทพมหานคร22

54,000

6กญ 2266
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กบ 2266
กรุงเทพมหานคร25

89,000

6กฮ 2266
กรุงเทพมหานคร26

49,000

3กถ 2277
กรุงเทพมหานคร23

99,000

7กจ 2277
กรุงเทพมหานคร32

99,000

8กฆ 2288
กรุงเทพมหานคร32

119,000

8กบ 2288
กรุงเทพมหานคร31

135,000

8กภ 2288
กรุงเทพมหานคร30

135,000

1กร 3322
กรุงเทพมหานคร16

99,000

8กฐ 3322
กรุงเทพมหานคร28

49,000

ฌท 3344
กรุงเทพมหานคร20

115,000

3กส 3344
กรุงเทพมหานคร25

115,000

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

พศ 3355
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ชร 3355
กรุงเทพมหานคร22

135,000

สห 3355
กรุงเทพมหานคร28

155,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

5กพ 3355
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ชว 3366
กรุงเทพมหานคร26

155,000

ฌล 3366
กรุงเทพมหานคร29

145,000

3กญ 3366
กรุงเทพมหานคร26

99,000

3กฐ 3366
กรุงเทพมหานคร31

99,000

6กช 3366
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กบ 3366
กรุงเทพมหานคร27

115,000

5กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร33

69,000

8กถ 3388
กรุงเทพมหานคร32

145,000

8กท 3388
กรุงเทพมหานคร32

145,000

8กน 3388
กรุงเทพมหานคร36

165,000

8กม 3388
กรุงเทพมหานคร36

165,000

7กญ 3399
กรุงเทพมหานคร36

89,000

สห 4433
กรุงเทพมหานคร26

139,000

4กถ 4455
กรุงเทพมหานคร24

199,000

5กม 4455
กรุงเทพมหานคร29

155,000

ญข 4466
กรุงเทพมหานคร26

99,000

3กธ 4477
กรุงเทพมหานคร30

49,000

6กฬ 4488
กรุงเทพมหานคร36

85,000

8กจ 4488
กรุงเทพมหานคร39

99,000

8กฉ 4488
กรุงเทพมหานคร38

89,000

8กฒ 4488
กรุงเทพมหานคร36

135,000

1กค 5511
กรุงเทพมหานคร18

99,000

5กร 5511
กรุงเทพมหานคร22

79,000

7กพ 5511
กรุงเทพมหานคร28

49,000

สน 5544
กรุงเทพมหานคร30

155,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

5กพ 5544
กรุงเทพมหานคร32

125,000

5กอ 5544
กรุงเทพมหานคร30

99,000

1กส 5566
กรุงเทพมหานคร31

99,000

6กณ 5566
กรุงเทพมหานคร34

135,000

6กถ 5566
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กฮ 5566
กรุงเทพมหานคร34

99,000

8กท 5566
กรุงเทพมหานคร32

125,000

8กน 5566
กรุงเทพมหานคร36

125,000

8กม 5566
กรุงเทพมหานคร36

135,000

7กฎ 5577
กรุงเทพมหานคร37

99,000

8กภ 5588
กรุงเทพมหานคร36

199,000

8กบ 5588
กรุงเทพมหานคร37

195,000

4กด 5599
กรุงเทพมหานคร34

115,000

4กม 5599
กรุงเทพมหานคร38

115,000

ญส 6600
กรุงเทพมหานคร23

85,000

5กฮ 6600
กรุงเทพมหานคร23

75,000

ษศ 6633
กรุงเทพมหานคร29

115,000

3กฒ 6633
กรุงเทพมหานคร25

79,000

ฎณ 6644
กรุงเทพมหานคร30

79,000

2กก 6688
กรุงเทพมหานคร32

185,000

8กท 6688
กรุงเทพมหานคร38

165,000

8กธ 6688
กรุงเทพมหานคร41

225,000

8กพ 6688
กรุงเทพมหานคร45

285,000

8กร 6688
กรุงเทพมหานคร41

235,000

1กส 6699
กรุงเทพมหานคร39

99,000

6กถ 6699
กรุงเทพมหานคร38

135,000

6กท 6699
กรุงเทพมหานคร38

145,000

6กบ 6699
กรุงเทพมหานคร39

185,000

7กจ 7722
กรุงเทพมหานคร32

75,000

ศช 7755
กรุงเทพมหานคร33

95,000

5กภ 7755
กรุงเทพมหานคร31

59,000

6กน 7788
กรุงเทพมหานคร42

129,000

7กศ 7788
กรุงเทพมหานคร45

185,000

8กธ 7788
กรุงเทพมหานคร43

135,000

8กว 7788
กรุงเทพมหานคร45

225,000

ษน 7799
กรุงเทพมหานคร41

185,000

6กบ 7799
กรุงเทพมหานคร41

115,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

395,000

ษม 8811
กรุงเทพมหานคร27

185,000

2กภ 8811
กรุงเทพมหานคร22

79,000

1กส 8855
กรุงเทพมหานคร35

89,000

8กช 8855
กรุงเทพมหานคร37

135,000

8กภ 8855
กรุงเทพมหานคร36

185,000

6กด 8866
กรุงเทพมหานคร36

135,000

6กถ 8866
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กภ 8866
กรุงเทพมหานคร36

155,000

8กร 8866
กรุงเทพมหานคร41

195,000

8กล 8877
กรุงเทพมหานคร45

179,000

8กฐ 8899
กรุงเทพมหานคร52

395,000

8กร 8899
กรุงเทพมหานคร47

395,000

1กฒ 9900
กรุงเทพมหานคร23

79,000

ญท 9911
กรุงเทพมหานคร25

149,000

3กบ 9955
กรุงเทพมหานคร34

115,000

4กว 9955
กรุงเทพมหานคร39

115,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

6กด 9966
กรุงเทพมหานคร38

115,000

1กง 9977
กรุงเทพมหานคร36

99,000

7กก 9977
กรุงเทพมหานคร41

290,000