ทะเบียนเลขคู่

6กฐ 1100
กรุงเทพมหานคร18

39,000

8กธ 1100
กรุงเทพมหานคร15

59,000

ษอ 1122
กรุงเทพมหานคร16

135,000

7กศ 1122
กรุงเทพมหานคร21

40,000

8กฐ 1122
กรุงเทพมหานคร24

115,000

8กธ 1122
กรุงเทพมหานคร19

69,000

ศน 1133
กรุงเทพมหานคร20

115,000

6กส 1133
กรุงเทพมหานคร22

37,000

7กพ 1133
กรุงเทพมหานคร24

59,000

7กพ 1144
กรุงเทพมหานคร26

39,000

7กล 1144
กรุงเทพมหานคร24

79,000

8กม 1144
กรุงเทพมหานคร24

99,000

ญก 1155
กรุงเทพมหานคร17

135,000

3กฎ 1155
กรุงเทพมหานคร21

67,000

5กฮ 1155
กรุงเทพมหานคร23

135,000

6กม 1155
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กร 1155
กรุงเทพมหานคร24

99,000

7กษ 1155
กรุงเทพมหานคร24

79,000

8กฆ 1155
กรุงเทพมหานคร24

89,000

8กง 1155
กรุงเทพมหานคร23

69,000

6กข 1166
กรุงเทพมหานคร23

79,000

6กญ 1166
กรุงเทพมหานคร25

59,000

6กฎ 1166
กรุงเทพมหานคร26

59,000

6กบ 1166
กรุงเทพมหานคร23

89,000

6กท 1166
กรุงเทพมหานคร22

65,000

7กช 1166
กรุงเทพมหานคร24

69,000

8กท 1166
กรุงเทพมหานคร24

99,000

2กค 1177
กรุงเทพมหานคร23

45,000

5กบ 1177
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กท 1177
กรุงเทพมหานคร25

59,000

7กบ 1177
กรุงเทพมหานคร26

59,000

7กพ 1177
กรุงเทพมหานคร32

79,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

495,000

ฎห 1188
กรุงเทพมหานคร28

195,000

8กฐ 1188
กรุงเทพมหานคร36

195,000

8กบ 1188
กรุงเทพมหานคร29

225,000

8กร 1188
กรุงเทพมหานคร31

195,000

ฎอ 1199
กรุงเทพมหานคร31

145,000

8กบ 1199
กรุงเทพมหานคร31

99,000

1กร 2200
กรุงเทพมหานคร10

49,000

3กส 2200
กรุงเทพมหานคร15

59,000

7กฎ 2200
กรุงเทพมหานคร17

29,000

7กฒ 2200
กรุงเทพมหานคร15

55,000

1กค 2211
กรุงเทพมหานคร12

99,000

1กท 2211
กรุงเทพมหานคร9

165,000

ฌธ 2233
กรุงเทพมหานคร19

199,000

7กด 2233
กรุงเทพมหานคร19

49,000

8กน 2233
กรุงเทพมหานคร24

135,000

ษง 2244
กรุงเทพมหานคร18

155,000

2กข 2244
กรุงเทพมหานคร17

99,000

8กช 2244
กรุงเทพมหานคร23

89,000

8กบ 2244
กรุงเทพมหานคร23

99,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

8กท 2255
กรุงเทพมหานคร24

155,000

8กภ 2255
กรุงเทพมหานคร24

145,000

ศว 2266
กรุงเทพมหานคร29

75,000

ญฮ 2266
กรุงเทพมหานคร25

99,000

ษข 2266
กรุงเทพมหานคร22

47,000

6กญ 2266
กรุงเทพมหานคร27

59,000

6กฮ 2266
กรุงเทพมหานคร26

49,000

7กฐ 2266
กรุงเทพมหานคร33

32,000

7กศ 2266
กรุงเทพมหานคร31

30,000

7กจ 2277
กรุงเทพมหานคร32

89,000

8กค 2288
กรุงเทพมหานคร33

115,000

8กฆ 2288
กรุงเทพมหานคร32

119,000

8กบ 2288
กรุงเทพมหานคร31

135,000

8กถ 2299
กรุงเทพมหานคร32

99,000

1กร 3322
กรุงเทพมหานคร16

99,000

7กอ 3322
กรุงเทพมหานคร24

65,000

ฌท 3344
กรุงเทพมหานคร20

115,000

8กถ 3344
กรุงเทพมหานคร24

99,000

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

พศ 3355
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ชร 3355
กรุงเทพมหานคร22

135,000

สห 3355
กรุงเทพมหานคร28

155,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

5กค 3355
กรุงเทพมหานคร26

79,000

5กพ 3355
กรุงเทพมหานคร30

89,000

ชว 3366
กรุงเทพมหานคร26

155,000

ฌล 3366
กรุงเทพมหานคร29

145,000

3กญ 3366
กรุงเทพมหานคร26

99,000

3กฐ 3366
กรุงเทพมหานคร31

99,000

6กช 3366
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กบ 3366
กรุงเทพมหานคร27

115,000

5กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร33

67,000

8กถ 3388
กรุงเทพมหานคร32

145,000

8กท 3388
กรุงเทพมหานคร32

145,000

8กน 3388
กรุงเทพมหานคร36

165,000

8กม 3388
กรุงเทพมหานคร36

165,000

7กญ 3399
กรุงเทพมหานคร36

89,000

สห 4433
กรุงเทพมหานคร26

139,000

7กญ 4433
กรุงเทพมหานคร26

30,000

7กฐ 4433
กรุงเทพมหานคร31

30,000

8กด 4433
กรุงเทพมหานคร24

69,000

5กอ 4455
กรุงเทพมหานคร30

125,000

5กฮ 4455
กรุงเทพมหานคร29

115,000

6กณ 4455
กรุงเทพมหานคร30

65,000

ญข 4466
กรุงเทพมหานคร26

99,000

6กข 4466
กรุงเทพมหานคร29

59,000

7กบ 4466
กรุงเทพมหานคร30

32,000

6กภ 4477
กรุงเทพมหานคร30

39,000

6กฬ 4477
กรุงเทพมหานคร34

34,000

6กฬ 4488
กรุงเทพมหานคร36

85,000

8กจ 4488
กรุงเทพมหานคร39

99,000

8กฉ 4488
กรุงเทพมหานคร38

89,000

8กฒ 4488
กรุงเทพมหานคร36

135,000

5กร 5511
กรุงเทพมหานคร22

79,000

6กฮ 5511
กรุงเทพมหานคร24

79,000

6กท 5533
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ญต 5544
กรุงเทพมหานคร25

135,000

สน 5544
กรุงเทพมหานคร30

155,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

1กอ 5544
กรุงเทพมหานคร26

69,000

5กพ 5544
กรุงเทพมหานคร32

125,000

5กอ 5544
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กฉ 5566
กรุงเทพมหานคร34

89,000

6กณ 5566
กรุงเทพมหานคร34

99,000

6กถ 5566
กรุงเทพมหานคร30

99,000

6กฮ 5566
กรุงเทพมหานคร34

99,000

8กท 5566
กรุงเทพมหานคร32

125,000

8กน 5566
กรุงเทพมหานคร36

125,000

8กม 5566
กรุงเทพมหานคร36

135,000

6กข 5577
กรุงเทพมหานคร33

53,000

6กฎ 5577
กรุงเทพมหานคร36

69,000

7กษ 5577
กรุงเทพมหานคร36

89,000

8กภ 5588
กรุงเทพมหานคร36

199,000

ญส 6600
กรุงเทพมหานคร23

85,000

6กญ 6600
กรุงเทพมหานคร23

62,000

6กฒ 6611
กรุงเทพมหานคร24

79,000

7กญ 6611
กรุงเทพมหานคร26

29,000

7กฎ 6611
กรุงเทพมหานคร27

29,000

7กพ 6611
กรุงเทพมหานคร30

32,000

1กก 6622
กรุงเทพมหานคร19

145,000

7กฎ 6622
กรุงเทพมหานคร29

30,000

7กฐ 6622
กรุงเทพมหานคร33

30,000

1กค 6633
กรุงเทพมหานคร24

99,000

3กฒ 6633
กรุงเทพมหานคร25

59,000

6กง 6633
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กบ 6633
กรุงเทพมหานคร27

59,000

5กฮ 6655
กรุงเทพมหานคร33

99,000

8กท 6688
กรุงเทพมหานคร38

165,000

8กธ 6688
กรุงเทพมหานคร41

225,000

8กน 6688
กรุงเทพมหานคร42

255,000

8กพ 6688
กรุงเทพมหานคร45

285,000

8กร 6688
กรุงเทพมหานคร41

235,000

8กย 6688
กรุงเทพมหานคร45

225,000

6กถ 6699
กรุงเทพมหานคร38

135,000

6กท 6699
กรุงเทพมหานคร38

145,000

6กบ 6699
กรุงเทพมหานคร39

185,000

6กศ 7700
กรุงเทพมหานคร28

29,000

8กผ 7700
กรุงเทพมหานคร31

30,000

8กพ 7700
กรุงเทพมหานคร31

32,000

6กฬ 7711
กรุงเทพมหานคร28

29,000

6กฮ 7711
กรุงเทพมหานคร29

29,000

ฎส 7722
กรุงเทพมหานคร30

99,000

7กจ 7722
กรุงเทพมหานคร32

75,000

6กษ 7744
กรุงเทพมหานคร33

29,000

ศช 7755
กรุงเทพมหานคร33

95,000

5กภ 7755
กรุงเทพมหานคร31

59,000

ญฮ 7766
กรุงเทพมหานคร35

79,000

6กน 7788
กรุงเทพมหานคร42

129,000

7กฒ 7788
กรุงเทพมหานคร41

115,000

7กศ 7788
กรุงเทพมหานคร45

139,000

7กษ 7788
กรุงเทพมหานคร42

135,000

8กธ 7788
กรุงเทพมหานคร43

115,000

6กบ 7799
กรุงเทพมหานคร41

115,000

7กณ 7799
กรุงเทพมหานคร45

125,000

7กถ 7799
กรุงเทพมหานคร41

115,000

8กร 7799
กรุงเทพมหานคร45

185,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

395,000

ษม 8811
กรุงเทพมหานคร27

185,000

4กภ 8811
กรุงเทพมหานคร24

125,000

8กภ 8855
กรุงเทพมหานคร36

185,000

6กด 8866
กรุงเทพมหานคร36

135,000

6กถ 8866
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กภ 8866
กรุงเทพมหานคร36

155,000

8กร 8866
กรุงเทพมหานคร41

195,000

8กย 8866
กรุงเทพมหานคร45

185,000

7กส 8877
กรุงเทพมหานคร45

110,000

8กฐ 8899
กรุงเทพมหานคร52

395,000

1กฒ 9900
กรุงเทพมหานคร23

79,000

5กช 9955
กรุงเทพมหานคร36

265,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

6กด 9966
กรุงเทพมหานคร38

115,000

7กก 9977
กรุงเทพมหานคร41

290,000