ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)

ฮร 1111
กรุงเทพมหานคร13

990,000

ฮว 1111
กรุงเทพมหานคร15

1,450,000

ฮษ 1111
กรุงเทพมหานคร13

890,000

นง 2222
กรุงเทพมหานคร15

850,000

นข 3333
กรุงเทพมหานคร19

590,000

นว 4444
กรุงเทพมหานคร27

590,000

ฮภ 4444
กรุงเทพมหานคร22

590,000

ฮล 5555
กรุงเทพมหานคร31

950,000

ฮษ 5555
กรุงเทพมหานคร29

955,000

ฮษ 6666
กรุงเทพมหานคร33

795,000

ฮฐ 6666
กรุงเทพมหานคร38

795,000

ฮว 7777
กรุงเทพมหานคร39

870,000

นฉ 7777
กรุงเทพมหานคร38

880,000

ฮล 7777
กรุงเทพมหานคร39

890,000

ฬษ 7777
กรุงเทพมหานคร37

870,000

ฮล 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,590,000

ฮษ 8888
กรุงเทพมหานคร41

1,950,000

ฮว 9999
กรุงเทพมหานคร47

1,990,000

อก 9999
กรุงเทพมหานคร43

1,790,000

นร 1
กรุงเทพมหานคร10

950,000

ออ 3
กรุงเทพมหานคร15

555,000

อง 3
กรุงเทพมหานคร11

430,000

นอ 3
กรุงเทพมหานคร14

390,000

ฮว 3
กรุงเทพมหานคร14

390,000

ฮษ 5
กรุงเทพมหานคร14

595,000

ฮษ 6
กรุงเทพมหานคร15

495,000

ฮว 6
กรุงเทพมหานคร17

265,000

ฮฐ 6
กรุงเทพมหานคร20

495,000

นห 7
กรุงเทพมหานคร17

270,000

ฮล 11
กรุงเทพมหานคร13

350,000

ฮว 11
กรุงเทพมหานคร13

350,000

อง 22
กรุงเทพมหานคร12

235,000

อน 33
กรุงเทพมหานคร17

235,000

ฮล 33
กรุงเทพมหานคร17

190,000

ฮษ 33
กรุงเทพมหานคร15

289,000

ฮษ 77
กรุงเทพมหานคร23

215,000

ฮษ 88
กรุงเทพมหานคร25

350,000

ฮว 99
กรุงเทพมหานคร29

495,000

ฮษ 222
กรุงเทพมหานคร15

450,000

ฮล 333
กรุงเทพมหานคร20

490,000

ฬบ 333
กรุงเทพมหานคร16

325,000

ฮษ 555
กรุงเทพมหานคร24

765,000

ฮษ 999
กรุงเทพมหานคร36

950,000

ฮล 1000
กรุงเทพมหานคร12

185,000

ฮษ 5000
กรุงเทพมหานคร14

169,000

ฮษ 123
กรุงเทพมหานคร15

220,000

ฮษ 345
กรุงเทพมหานคร21

99,000

ฮว 456
กรุงเทพมหานคร26

285,000

ฮษ 456
กรุงเทพมหานคร24

395,000

ฮษ 678
กรุงเทพมหานคร30

115,000

ฮษ 789
กรุงเทพมหานคร33

295,000

ฮษ 1234
กรุงเทพมหานคร19

235,000

ฮฐ 1234
กรุงเทพมหานคร24

299,000

ฮษ 4567
กรุงเทพมหานคร31

69,000

อก 1234
กรุงเทพมหานคร17

185,000

อน 1234
กรุงเทพมหานคร21

195,000

ฮว 5678
กรุงเทพมหานคร37

145,000

ฮษ 1144
กรุงเทพมหานคร19

74,000

ฮฐ 1144
กรุงเทพมหานคร24

89,000

ฮษ 1155
กรุงเทพมหานคร21

75,000

ฮษ 2211
กรุงเทพมหานคร15

75,000

ฮฐ 2233
กรุงเทพมหานคร24

89,000

ฮษ 2244
กรุงเทพมหานคร21

74,000

ฮฐ 2244
กรุงเทพมหานคร26

69,000

ฮษ 2266
กรุงเทพมหานคร25

64,000

ฮฐ 2277
กรุงเทพมหานคร32

69,000

ฮษ 3300
กรุงเทพมหานคร15

45,000

ฮฐ 3322
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ฮว 3366
กรุงเทพมหานคร29

79,000

ฮฐ 4466
กรุงเทพมหานคร34

49,000

ฮว 4477
กรุงเทพมหานคร33

54,000

ฮฐ 5500
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ฮษ 5511
กรุงเทพมหานคร21

74,000

ฮฐ 5577
กรุงเทพมหานคร38

59,000

ฮษ 6644
กรุงเทพมหานคร29

49,000

ฮษ 6677
กรุงเทพมหานคร35

49,000

ฮว 6688
กรุงเทพมหานคร39

129,000

ฮฐ 6688
กรุงเทพมหานคร42

155,000

ฮษ 7799
กรุงเทพมหานคร41

145,000

ฮล 8855
กรุงเทพมหานคร37

79,000

ฮฐ 8855
กรุงเทพมหานคร40

69,000

ฮษ 8899
กรุงเทพมหานคร43

199,000

ฮว 9955
กรุงเทพมหานคร35

145,000

ฮษ 9977
กรุงเทพมหานคร41

99,000

ฮว 9988
กรุงเทพมหานคร45

285,000

ฮษ 9988
กรุงเทพมหานคร43

175,000

ฮษ 1010
กรุงเทพมหานคร11

64,000

ฮฐ 1313
กรุงเทพมหานคร22

55,000

ฮษ 1515
กรุงเทพมหานคร21

115,000

ฮฐ 1616
กรุงเทพมหานคร28

59,000

ฮฐ 1717
กรุงเทพมหานคร30

59,000

ฮษ 1818
กรุงเทพมหานคร27

185,000

ฮษ 2020
กรุงเทพมหานคร13

45,000

ฮฐ 2020
กรุงเทพมหานคร18

49,000

ฮษ 2121
กรุงเทพมหานคร15

75,000

ฮว 2323
กรุงเทพมหานคร21

64,000

ฮษ 2424
กรุงเทพมหานคร21

84,000

ฮษ 2525
กรุงเทพมหานคร23

135,000

ฮษ 2626
กรุงเทพมหานคร25

59,000

ฮษ 3030
กรุงเทพมหานคร15

54,000

ฮว 3232
กรุงเทพมหานคร21

55,000

ฮฐ 3232
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ฮฐ 3434
กรุงเทพมหานคร28

55,000

ฮว 3636
กรุงเทพมหานคร29

89,000

ฮษ 4040
กรุงเทพมหานคร17

44,000

ฮฐ 4646
กรุงเทพมหานคร34

49,000

ฮว 4848
กรุงเทพมหานคร35

59,000

ฮษ 5050
กรุงเทพมหานคร19

69,000

ฮฐ 5757
กรุงเทพมหานคร38

59,000

ฮว 5959
กรุงเทพมหานคร39

155,000

ฮฐ 6262
กรุงเทพมหานคร30

59,000

ฮษ 6363
กรุงเทพมหานคร27

74,000

ฮษ 6767
กรุงเทพมหานคร35

49,000

ฮฐ 6868
กรุงเทพมหานคร42

155,000

ฮว 7272
กรุงเทพมหานคร29

59,000

ฮว 7575
กรุงเทพมหานคร35

54,000

ฮษ 7979
กรุงเทพมหานคร41

135,000

ฮฐ 8383
กรุงเทพมหานคร36

79,000

ฮฐ 8989
กรุงเทพมหานคร48

199,000

ฮษ 9797
กรุงเทพมหานคร41

125,000

ฮษ 9898
กรุงเทพมหานคร43

189,000

ฮษ 1001
กรุงเทพมหานคร11

59,000

ฮษ 1221
กรุงเทพมหานคร15

75,000

ฮษ 1441
กรุงเทพมหานคร19

64,000

ฮษ 1551
กรุงเทพมหานคร21

79,000

ฮษ 2002
กรุงเทพมหานคร13

59,000

ฮฐ 2002
กรุงเทพมหานคร18

55,000

ฮษ 2112
กรุงเทพมหานคร15

75,000

ฮว 2332
กรุงเทพมหานคร21

57,000

ฮษ 2442
กรุงเทพมหานคร21

75,000

ฮฐ 2552
กรุงเทพมหานคร28

69,000

ฮว 2662
กรุงเทพมหานคร27

57,000

ฮว 2772
กรุงเทพมหานคร29

64,000

ฮษ 2772
กรุงเทพมหานคร27

59,000

ฮษ 3113
กรุงเทพมหานคร17

45,000

ฮฐ 3223
กรุงเทพมหานคร24

79,000

ฮฐ 3443
กรุงเทพมหานคร28

42,000

ฮว 3553
กรุงเทพมหานคร27

62,000

ฮษ 4004
กรุงเทพมหานคร17

44,000

ฮฐ 4004
กรุงเทพมหานคร22

39,000

ฮษ 4114
กรุงเทพมหานคร19

64,000

ฮฐ 4774
กรุงเทพมหานคร36

59,000

ฮว 4994
กรุงเทพมหานคร37

54,000

ฮษ 4994
กรุงเทพมหานคร35

54,000

ฮษ 5005
กรุงเทพมหานคร19

74,000

ฮฐ 5005
กรุงเทพมหานคร24

85,000

ฮว 5115
กรุงเทพมหานคร23

84,000

ฮษ 5115
กรุงเทพมหานคร21

74,000

ฮษ 5225
กรุงเทพมหานคร23

89,000

ฮษ 5775
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฮษ 5885
กรุงเทพมหานคร35

74,000

ฮฐ 5885
กรุงเทพมหานคร40

69,000

ฮษ 6006
กรุงเทพมหานคร21

45,000

ฮษ 6556
กรุงเทพมหานคร31

85,000

ฮฐ 6886
กรุงเทพมหานคร42

99,000

ฮว 6996
กรุงเทพมหานคร41

125,000

ฮษ 7997
กรุงเทพมหานคร41

115,000

ฮว 8998
กรุงเทพมหานคร45

275,000

ฮษ 8998
กรุงเทพมหานคร43

155,000

ฮษ 9229
กรุงเทพมหานคร31

79,000

ฮฐ 9559
กรุงเทพมหานคร42

199,000

ฮว 9889
กรุงเทพมหานคร45

275,000