ทะเบียนหมวดอักษรเบิ้ล

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

8,900,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

9กก 2200
กรุงเทพมหานคร15

155,000

9กก 9977
กรุงเทพมหานคร43

335,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

ฎฎ 7272
กรุงเทพมหานคร28

390,000

ฆฆ 2552
กรุงเทพมหานคร20

590,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

590,000