ทะเบียนหมวดอักษรเบิ้ล

1กก 1111
กรุงเทพมหานคร7

29,000,000

4กก 1111
กรุงเทพมหานคร10

695,000

2กก 2222
กรุงเทพมหานคร12

13,900,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

5,950,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

5,950,000

3กก 3333
กรุงเทพมหานคร17

5,900,000

ฆฆ 4444
กรุงเทพมหานคร22

6,950,000

2กก 4444
กรุงเทพมหานคร20

590,000

5กก 5555
กรุงเทพมหานคร27

15,555,555

ญญ 6666
กรุงเทพมหานคร32

4,900,000

5กก 6666
กรุงเทพมหานคร31

890,000

6กก 6666
กรุงเทพมหานคร32

9,990,000

2กก 8888
กรุงเทพมหานคร36

2,650,000

7กก 9999
กรุงเทพมหานคร45

2,990,000

7กล 999
กรุงเทพมหานคร41

540,000

7กว 999
กรุงเทพมหานคร41

550,000

3กก 1
กรุงเทพมหานคร6

495,000

5กก 1
กรุงเทพมหานคร8

599,000

2กก 2
กรุงเทพมหานคร6

1,950,000

3กก 4
กรุงเทพมหานคร9

295,000

2กก 5
กรุงเทพมหานคร9

590,000

ภภ 6
กรุงเทพมหานคร8

2,750,000

7กก 6
กรุงเทพมหานคร15

590,000

1กก 7
กรุงเทพมหานคร10

1,550,000

1กก 6
กรุงเทพมหานคร9

950,000

5กก 9
กรุงเทพมหานคร16

795,000

1กก 11
กรุงเทพมหานคร5

2,990,000

2กก 11
กรุงเทพมหานคร6

455,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

ฆฆ 88
กรุงเทพมหานคร22

3,880,000

1กก 88
กรุงเทพมหานคร19

1,990,000

1กก 99
กรุงเทพมหานคร21

1,990,000

ฆฆ 222
กรุงเทพมหานคร12

3,550,000

2กก 222
กรุงเทพมหานคร10

2,900,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

ฆฆ 555
กรุงเทพมหานคร21

4,950,000

5กก 555
กรุงเทพมหานคร22

3,555,555

ฆฆ 666
กรุงเทพมหานคร24

1,950,000

ภภ 666
กรุงเทพมหานคร20

2,650,000

3กก 666
กรุงเทพมหานคร23

390,000

6กก 666
กรุงเทพมหานคร26

1,990,000

1กก 888
กรุงเทพมหานคร27

1,990,000

วว 1000
กรุงเทพมหานคร13

590,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

ธธ 2000
กรุงเทพมหานคร10

390,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

3กก 4000
กรุงเทพมหานคร9

199,000

จจ 5000
กรุงเทพมหานคร17

390,000

6กก 7000
กรุงเทพมหานคร15

99,000

1กก 900
กรุงเทพมหานคร12

290,000

6กก 123
กรุงเทพมหานคร14

199,000

7กก 123
กรุงเทพมหานคร15

290,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

490,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

ฆฆ 678
กรุงเทพมหานคร27

895,000

ญญ 1100
กรุงเทพมหานคร10

230,000

ฆฆ 1122
กรุงเทพมหานคร12

395,000

3กก 1133
กรุงเทพมหานคร13

69,000

ฆฆ 1166
กรุงเทพมหานคร20

165,000

ฆฆ 1199
กรุงเทพมหานคร26

390,000

1กก 2244
กรุงเทพมหานคร15

179,000

6กก 2266
กรุงเทพมหานคร24

199,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

1กก 3311
กรุงเทพมหานคร11

89,000

1กก 3322
กรุงเทพมหานคร13

79,000

3กก 3322
กรุงเทพมหานคร15

185,000

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

5กก 3355
กรุงเทพมหานคร23

159,000

6กก 3355
กรุงเทพมหานคร24

145,000

6กก 3366
กรุงเทพมหานคร26

145,000

5กก 4455
กรุงเทพมหานคร25

199,000

ฆฆ 4488
กรุงเทพมหานคร30

235,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

ญญ 5566
กรุงเทพมหานคร30

390,000

ฉฉ 5566
กรุงเทพมหานคร32

295,000

5กก 5566
กรุงเทพมหานคร29

199,000

ฆฆ 5599
กรุงเทพมหานคร34

495,000

1กก 6622
กรุงเทพมหานคร19

145,000

6กก 6622
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฆฆ 6655
กรุงเทพมหานคร28

395,000

6กก 6688
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กก 6699
กรุงเทพมหานคร38

235,000

ฉฉ 7733
กรุงเทพมหานคร30

99,000

5กก 7755
กรุงเทพมหานคร31

79,000

5กก 8800
กรุงเทพมหานคร23

99,000

5กก 8822
กรุงเทพมหานคร27

75,000

ฆฆ 8844
กรุงเทพมหานคร30

195,000

ฆฆ 8877
กรุงเทพมหานคร36

275,000

4กก 8877
กรุงเทพมหานคร36

99,000

ฆฆ 9944
กรุงเทพมหานคร32

175,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

ญญ 1010
กรุงเทพมหานคร10

195,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

6กก 1212
กรุงเทพมหานคร14

135,000

สส 1313
กรุงเทพมหานคร22

355,000

จจ 1414
กรุงเทพมหานคร22

195,000

6กก 1515
กรุงเทพมหานคร20

135,000

2กก 1616
กรุงเทพมหานคร18

75,000

ฆฆ 1717
กรุงเทพมหานคร22

275,000

วว 1717
กรุงเทพมหานคร28

195,000

ฆฆ 1818
กรุงเทพมหานคร24

699,000

6กก 1818
กรุงเทพมหานคร26

165,000

2กก 2424
กรุงเทพมหานคร16

135,000

2กก 2525
กรุงเทพมหานคร18

155,000

6กก 2626
กรุงเทพมหานคร24

199,000

1กก 3030
กรุงเทพมหานคร9

129,000

วว 3131
กรุงเทพมหานคร20

125,000

ฆฆ 3434
กรุงเทพมหานคร20

295,000

2กก 3434
กรุงเทพมหานคร18

85,000

1กก 3636
กรุงเทพมหานคร21

159,000

ฆฆ 3838
กรุงเทพมหานคร28

325,000

5กก 4848
กรุงเทพมหานคร31

79,000

ฆฆ 4949
กรุงเทพมหานคร32

345,000

1กก 5050
กรุงเทพมหานคร13

79,000

5กก 5151
กรุงเทพมหานคร19

255,000

ฆฆ 5656
กรุงเทพมหานคร28

455,000

6กก 5656
กรุงเทพมหานคร30

199,000

5กก 5858
กรุงเทพมหานคร33

199,000

ฆฆ 5959
กรุงเทพมหานคร34

550,000

ฆฆ 6565
กรุงเทพมหานคร28

265,000

2กก 6565
กรุงเทพมหานคร26

89,000

ฆฆ 6767
กรุงเทพมหานคร32

235,000

ฆฆ 6868
กรุงเทพมหานคร34

455,000

6กก 6868
กรุงเทพมหานคร36

290,000

1กก 6969
กรุงเทพมหานคร33

225,000

ญญ 7272
กรุงเทพมหานคร26

195,000

ฎฎ 8080
กรุงเทพมหานคร26

235,000

5กก 8080
กรุงเทพมหานคร23

99,000

6กก 8080
กรุงเทพมหานคร24

185,000

1กก 8282
กรุงเทพมหานคร23

99,000

1กก 8484
กรุงเทพมหานคร27

79,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

6กก 9090
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฆฆ 9292
กรุงเทพมหานคร28

265,000

ฆฆ 9393
กรุงเทพมหานคร30

265,000

6กก 9595
กรุงเทพมหานคร36

185,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

6กก 9797
กรุงเทพมหานคร40

125,000

ฆฆ 1661
กรุงเทพมหานคร20

135,000

ฆฆ 2442
กรุงเทพมหานคร18

195,000

6กก 2662
กรุงเทพมหานคร24

185,000

ชช 3553
กรุงเทพมหานคร20

199,000

ฆฆ 3663
กรุงเทพมหานคร24

450,000

1กก 3663
กรุงเทพมหานคร21

99,000

2กก 3663
กรุงเทพมหานคร22

69,000

ฆฆ 5445
กรุงเทพมหานคร24

375,000

ฆฆ 5665
กรุงเทพมหานคร28

225,000

ฆฆ 5775
กรุงเทพมหานคร30

295,000

1กก 5885
กรุงเทพมหานคร29

115,000

6กก 6006
กรุงเทพมหานคร20

79,000

6กก 6226
กรุงเทพมหานคร24

185,000

1กก 6336
กรุงเทพมหานคร21

99,000

ฆฆ 6556
กรุงเทพมหานคร28

195,000

5กก 6556
กรุงเทพมหานคร29

155,000

6กก 6886
กรุงเทพมหานคร36

265,000

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

390,000

ฆฆ 8008
กรุงเทพมหานคร22

390,000

5กก 8008
กรุงเทพมหานคร23

115,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

6กก 9339
กรุงเทพมหานคร32

125,000

2กก 9449
กรุงเทพมหานคร30

79,000

6กก 9559
กรุงเทพมหานคร36

195,000

6กก 9779
กรุงเทพมหานคร40

145,000

ธธ 57
กรุงเทพมหานคร20

155,000

1กก 67
กรุงเทพมหานคร16

79,000

วว 79
กรุงเทพมหานคร28

179,000

3กก 102
กรุงเทพมหานคร8

39,000

ฎฎ 300
กรุงเทพมหานคร13

295,000

3กก 618
กรุงเทพมหานคร20

59,000

3กก 667
กรุงเทพมหานคร24

55,000

3กก 767
กรุงเทพมหานคร25

35,000

1กก 861
กรุงเทพมหานคร18

49,000

3กก 861
กรุงเทพมหานคร20

69,000

1กก 900
กรุงเทพมหานคร12

290,000

3กก 1681
กรุงเทพมหานคร21

69,000

3กก 1686
กรุงเทพมหานคร26

65,000