ทะเบียนหมวดอักษรเบิ้ล

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

8,900,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

8,900,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

1กก 66
กรุงเทพมหานคร15

950,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

590,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

ฎฎ 7272
กรุงเทพมหานคร28

390,000

5กก 8686
กรุงเทพมหานคร35

139,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

3กก 1681
กรุงเทพมหานคร21

69,000

3กก 1686
กรุงเทพมหานคร26

65,000