ทะเบียนสวย หมวดโปรโมชั่น

9กญ 789
กรุงเทพมหานคร38

799,000

9กฎ 8899
กรุงเทพมหานคร49

495,000

9กญ 8989
กรุงเทพมหานคร48

495,000

9กฎ 9000
กรุงเทพมหานคร24

475,000

9กฎ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กญ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

9กฎ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

9กญ 1144
กรุงเทพมหานคร24

155,000

9กญ 2233
กรุงเทพมหานคร24

175,000

9กญ 2299
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กญ 4455
กรุงเทพมหานคร32

185,000

9กญ 5566
กรุงเทพมหานคร36

275,000

9กฎ 5588
กรุงเทพมหานคร41

195,000

9กญ 6655
กรุงเทพมหานคร36

235,000

9กฎ 7788
กรุงเทพมหานคร45

199,000

9กฎ 7799
กรุงเทพมหานคร47

165,000

9กญ 2323
กรุงเทพมหานคร24

195,000

9กญ 2525
กรุงเทพมหานคร28

135,000

9กฎ 4949
กรุงเทพมหานคร41

255,000

9กญ 5050
กรุงเทพมหานคร24

155,000

9กญ 6868
กรุงเทพมหานคร42

255,000

9กฎ 7878
กรุงเทพมหานคร45

225,000

9กฎ 7979
กรุงเทพมหานคร47

185,000

9กฎ 9696
กรุงเทพมหานคร45

275,000

9กญ 2992
กรุงเทพมหานคร36

265,000

9กฎ 6996
กรุงเทพมหานคร45

285,000

9กฎ 7887
กรุงเทพมหานคร45

175,000

9กญ 9009
กรุงเทพมหานคร32

199,000

9กญ 9229
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กฎ 9559
กรุงเทพมหานคร43

275,000

9กฎ 9669
กรุงเทพมหานคร45

375,000

กบ 77
กรุงเทพมหานคร17

2,950,000

ษร 77
กรุงเทพมหานคร22

1,190,000

ฎร 7777
กรุงเทพมหานคร37

3,400,000

ฌฮ 1111
กรุงเทพมหานคร14

3,750,000

ญอ 3333
กรุงเทพมหานคร22

2,350,000

ญษ 6666
กรุงเทพมหานคร32

3,950,000

ษร 9999
กรุงเทพมหานคร44

13,500,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

495,000

ฆภ 1199
กรุงเทพมหานคร24

450,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

395,000

ฆธ 1818
กรุงเทพมหานคร25

495,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

295,000

ฆด 7575
กรุงเทพมหานคร28

225,000

ฆย 5335
กรุงเทพมหานคร27

245,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

590,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

355,000

ฆฮ 9009
กรุงเทพมหานคร26

395,000
ทะเบียนสวย VIP

ฌฮ 1111
กรุงเทพมหานคร14

3,750,000

1กฎ 1111
กรุงเทพมหานคร11

2,350,000

1กฐ 1111
กรุงเทพมหานคร15

2,950,000

1กฒ 1111
กรุงเทพมหานคร9

2,650,000

2กค 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

2กษ 2222
กรุงเทพมหานคร15

1,950,000

8กศ 2222
กรุงเทพมหานคร24

755,000

8กส 2222
กรุงเทพมหานคร24

795,000

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

8,900,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

8,900,000

ญอ 3333
กรุงเทพมหานคร22

2,350,000

3กร 3333
กรุงเทพมหานคร20

1,750,000

วอ 4444
กรุงเทพมหานคร28

2,444,444

4กก 4444
กรุงเทพมหานคร22

6,990,000

4กฆ 4444
กรุงเทพมหานคร24

2,424,242

4กท 4444
กรุงเทพมหานคร22

1,850,000

1กฉ 5555
กรุงเทพมหานคร27

890,000

5กข 5555
กรุงเทพมหานคร28

2,250,000

5กธ 5555
กรุงเทพมหานคร30

2,650,000

5กม 5555
กรุงเทพมหานคร31

2,450,000

ญษ 6666
กรุงเทพมหานคร32

3,950,000

1กว 6666
กรุงเทพมหานคร32

690,000

2กบ 6666
กรุงเทพมหานคร29

595,000

8กษ 6666
กรุงเทพมหานคร37

695,000

8กฬ 6666
กรุงเทพมหานคร38

695,000

8กฮ 6666
กรุงเทพมหานคร38

695,000

ญฒ 7777
กรุงเทพมหานคร35

3,450,000

ฎร 7777
กรุงเทพมหานคร37

3,400,000

6กฐ 7777
กรุงเทพมหานคร44

545,000

6กน 7777
กรุงเทพมหานคร40

535,000

7กจ 7777
กรุงเทพมหานคร42

2,350,000

7กภ 7777
กรุงเทพมหานคร37

2,150,000

7กษ 7777
กรุงเทพมหานคร40

1,999,999

6กธ 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,390,000

8กภ 8888
กรุงเทพมหานคร42

5,950,000

8กท 8888
กรุงเทพมหานคร42

6,950,000

ษร 9999
กรุงเทพมหานคร44

13,500,000

1กภ 1
กรุงเทพมหานคร4

1,750,000

2กฎ 1
กรุงเทพมหานคร9

690,000

ฎง 3
กรุงเทพมหานคร10

1,750,000

2กฉ 3
กรุงเทพมหานคร11

390,000

ฌฌ 4
กรุงเทพมหานคร14

6,500,000

4กธ 4
กรุงเทพมหานคร13

750,000

4กม 4
กรุงเทพมหานคร14

750,000

กร 5
กรุงเทพมหานคร10

3,550,000

5กภ 5
กรุงเทพมหานคร12

990,000

ฎณ 6
กรุงเทพมหานคร16

1,890,000

1กถ 6
กรุงเทพมหานคร9

890,000

6กณ 6
กรุงเทพมหานคร18

860,000

6กษ 6
กรุงเทพมหานคร17

860,000

9กช 6
กรุงเทพมหานคร18

395,000

3กบ 7
กรุงเทพมหานคร13

375,000

8กบ 7
กรุงเทพมหานคร18

475,000

8กม 8
กรุงเทพมหานคร22

1,950,000

8กร 8
กรุงเทพมหานคร21

2,350,000

6กง 9
กรุงเทพมหานคร18

599,000

6กภ 9
กรุงเทพมหานคร17

599,000

8กฆ 9
กรุงเทพมหานคร21

1,150,000

8กษ 9
กรุงเทพมหานคร22

1,250,000

8กฬ 9
กรุงเทพมหานคร23

1,450,000

8กอ 9
กรุงเทพมหานคร24

2,290,000

2กส 11
กรุงเทพมหานคร7

295,000

9กช 11
กรุงเทพมหานคร14

595,000

4กช 22
กรุงเทพมหานคร11

225,000

4กท 22
กรุงเทพมหานคร10

295,000

6กบ 22
กรุงเทพมหานคร13

295,000

8กค 33
กรุงเทพมหานคร19

295,000

ฌฌ 44
กรุงเทพมหานคร18

4,444,444

4กธ 44
กรุงเทพมหานคร17

595,000

ฎอ 66
กรุงเทพมหานคร23

1,290,000

1กก 66
กรุงเทพมหานคร15

950,000

6กย 66
กรุงเทพมหานคร27

750,000

9กจ 66
กรุงเทพมหานคร28

355,000

กบ 77
กรุงเทพมหานคร17

2,950,000

ษร 77
กรุงเทพมหานคร22

1,190,000

5กต 77
กรุงเทพมหานคร23

290,000

7กส 77
กรุงเทพมหานคร29

790,000

7กก 88
กรุงเทพมหานคร29

950,000

9กง 111
กรุงเทพมหานคร15

895,000

5กธ 222
กรุงเทพมหานคร16

395,000

9กข 222
กรุงเทพมหานคร18

395,000

9กง 222
กรุงเทพมหานคร18

395,000

ญษ 333
กรุงเทพมหานคร17

1,390,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

9กฉ 333
กรุงเทพมหานคร24

795,000

พร 444
กรุงเทพมหานคร24

4,850,000

ฌฌ 444
กรุงเทพมหานคร22

5,500,000

4กฬ 444
กรุงเทพมหานคร22

890,000

1กก 555
กรุงเทพมหานคร18

1,350,000

5กก 555
กรุงเทพมหานคร22

4,750,000

5กส 666
กรุงเทพมหานคร31

395,000

5กอ 666
กรุงเทพมหานคร30

395,000

7กญ 777
กรุงเทพมหานคร33

990,000

7กศ 777
กรุงเทพมหานคร36

1,490,000

7กส 777
กรุงเทพมหานคร36

1,590,000

7กอ 777
กรุงเทพมหานคร35

990,000

7กฮ 777
กรุงเทพมหานคร34

990,000

8กษ 777
กรุงเทพมหานคร37

890,000

6กม 888
กรุงเทพมหานคร36

890,000

8กฮ 888
กรุงเทพมหานคร38

2,950,000

1กฉ 999
กรุงเทพมหานคร34

990,000

9กง 999
กรุงเทพมหานคร39

2,990,000
ทะเบียนสวย อักษรเบิล

ชช 3333
กรุงเทพมหานคร16

8,900,000

ษษ 3333
กรุงเทพมหานคร20

8,900,000

3กก 33
กรุงเทพมหานคร11

1,590,000

1กก 66
กรุงเทพมหานคร15

950,000

3กก 333
กรุงเทพมหานคร14

2,990,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

590,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

กก 3355
กรุงเทพมหานคร18

235,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

ฎฎ 7272
กรุงเทพมหานคร28

390,000

5กก 8686
กรุงเทพมหานคร35

139,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

3กก 1681
กรุงเทพมหานคร21

69,000

3กก 1686
กรุงเทพมหานคร26

65,000
ทะเบียนเลข สิบ-ร้อย-พัน

ศห 1000
กรุงเทพมหานคร13

295,000

สษ 1000
กรุงเทพมหานคร12

345,000

7กก 1000
กรุงเทพมหานคร10

195,000

8กฬ 1000
กรุงเทพมหานคร15

195,000

9กค 1000
กรุงเทพมหานคร15

195,000

1กธ 100
กรุงเทพมหานคร7

119,000

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

ฆฆ 3000
กรุงเทพมหานคร9

990,000

2กด 3000
กรุงเทพมหานคร7

99,000

พพ 4000
กรุงเทพมหานคร20

295,000

ฆษ 5000
กรุงเทพมหานคร12

295,000

ญต 5000
กรุงเทพมหานคร12

199,000

5กม 5000
กรุงเทพมหานคร16

159,000

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ธข 50
กรุงเทพมหานคร11

115,000

ฆฮ 500
กรุงเทพมหานคร13

129,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

39,000

8กภ 8000
กรุงเทพมหานคร18

195,000

8กว 8000
กรุงเทพมหานคร23

195,000

9กจ 8000
กรุงเทพมหานคร24

295,000

6กด 80
กรุงเทพมหานคร16

45,000

ชถ 9000
กรุงเทพมหานคร12

295,000

8กฮ 9000
กรุงเทพมหานคร23

195,000

9กข 9000
กรุงเทพมหานคร21

355,000

9กจ 9000
กรุงเทพมหานคร25

295,000

9กฉ 9000
กรุงเทพมหานคร24

455,000

9กช 9000
กรุงเทพมหานคร21

355,000

9กฌ 9000
กรุงเทพมหานคร24

465,000

9กฎ 9000
กรุงเทพมหานคร24

475,000
ทะเบียนเลขเรียง

ชภ 234
กรุงเทพมหานคร12

370,000

ษม 234
กรุงเทพมหานคร18

390,000

จธ 345
กรุงเทพมหานคร22

199,000

พง 345
กรุงเทพมหานคร22

269,000

พท 345
กรุงเทพมหานคร21

225,000

ภง 345
กรุงเทพมหานคร15

345,000

ชษ 345
กรุงเทพมหานคร18

345,000

2กก 345
กรุงเทพมหานคร16

390,000

9กง 345
กรุงเทพมหานคร24

495,000

ชม 456
กรุงเทพมหานคร22

890,000

ชว 456
กรุงเทพมหานคร23

690,000

7กก 456
กรุงเทพมหานคร24

590,000

9กช 456
กรุงเทพมหานคร27

299,000

สฉ 567
กรุงเทพมหานคร30

279,000

สฬ 567
กรุงเทพมหานคร30

279,000

2กก 567
กรุงเทพมหานคร22

145,000

4กถ 567
กรุงเทพมหานคร24

295,000

พง 678
กรุงเทพมหานคร31

355,000

9กฎ 678
กรุงเทพมหานคร36

299,000

9กฌ 789
กรุงเทพมหานคร39

799,000

9กญ 789
กรุงเทพมหานคร38

799,000

8กน 1234
กรุงเทพมหานคร24

295,000

8กฬ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

8กฮ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

9กญ 1234
กรุงเทพมหานคร24

395,000

สษ 2345
กรุงเทพมหานคร25

295,000

8กร 2345
กรุงเทพมหานคร27

165,000

3กข 3456
กรุงเทพมหานคร24

229,000

ษร 4567
กรุงเทพมหานคร30

199,000

6กษ 5678
กรุงเทพมหานคร37

159,000

9กฎ 5678
กรุงเทพมหานคร41

295,000

9กช 6789
กรุงเทพมหานคร42

550,000

9กฌ 6789
กรุงเทพมหานคร45

650,000
ทะเบียนเลขคู่

ษอ 1122
กรุงเทพมหานคร16

135,000

9กข 1122
กรุงเทพมหานคร18

99,000

ศน 1133
กรุงเทพมหานคร20

115,000

8กศ 1133
กรุงเทพมหานคร24

129,000

8กส 1133
กรุงเทพมหานคร24

139,000

8กฬ 1144
กรุงเทพมหานคร24

145,000

9กญ 1144
กรุงเทพมหานคร24

155,000

ศค 1155
กรุงเทพมหานคร23

195,000

9กง 1155
กรุงเทพมหานคร24

195,000

9กช 1166
กรุงเทพมหานคร26

65,000

1กผ 1177
กรุงเทพมหานคร26

115,000

ฆน 1188
กรุงเทพมหานคร26

495,000

7กด 1188
กรุงเทพมหานคร27

119,000

8กร 1188
กรุงเทพมหานคร31

195,000

8กล 1188
กรุงเทพมหานคร33

185,000

8กอ 1188
กรุงเทพมหานคร33

195,000

8กฮ 1188
กรุงเทพมหานคร32

225,000

ฆภ 1199
กรุงเทพมหานคร24

450,000

9กง 1199
กรุงเทพมหานคร32

195,000

9กจ 1199
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กช 1199
กรุงเทพมหานคร32

225,000

ฌช 2211
กรุงเทพมหานคร13

149,000

1กค 2211
กรุงเทพมหานคร12

99,000

ฌธ 2233
กรุงเทพมหานคร19

199,000

3กส 2233
กรุงเทพมหานคร21

125,000

4กค 2233
กรุงเทพมหานคร19

115,000

8กษ 2233
กรุงเทพมหานคร23

115,000

8กฬ 2233
กรุงเทพมหานคร24

135,000

9กค 2233
กรุงเทพมหานคร24

145,000

9กญ 2233
กรุงเทพมหานคร24

175,000

ษง 2244
กรุงเทพมหานคร18

155,000

9กช 2244
กรุงเทพมหานคร24

225,000

5กก 2255
กรุงเทพมหานคร21

195,000

9กฌ 2255
กรุงเทพมหานคร29

99,000

ษข 2266
กรุงเทพมหานคร22

54,000

3กถ 2277
กรุงเทพมหานคร23

99,000

7กจ 2277
กรุงเทพมหานคร32

99,000

9กค 2277
กรุงเทพมหานคร32

99,000

8กภ 2288
กรุงเทพมหานคร30

135,000

9กฆ 2288
กรุงเทพมหานคร33

99,000

8กฮ 2288
กรุงเทพมหานคร34

135,000

9กช 2288
กรุงเทพมหานคร32

135,000

9กข 2299
กรุงเทพมหานคร34

175,000

9กค 2299
กรุงเทพมหานคร36

225,000

9กญ 2299
กรุงเทพมหานคร36

295,000

1กร 3322
กรุงเทพมหานคร16

99,000

ฌท 3344
กรุงเทพมหานคร20

115,000

ญฌ 3344
กรุงเทพมหานคร23

165,000

3กส 3344
กรุงเทพมหานคร25

115,000

ชร 3355
กรุงเทพมหานคร22

155,000

สห 3355
กรุงเทพมหานคร28

175,000

8กส 3355
กรุงเทพมหานคร32

115,000

ชว 3366
กรุงเทพมหานคร26

155,000

ฌล 3366
กรุงเทพมหานคร29

145,000

3กญ 3366
กรุงเทพมหานคร26

99,000

3กฐ 3366
กรุงเทพมหานคร31

99,000

6กบ 3366
กรุงเทพมหานคร27

115,000

8กถ 3388
กรุงเทพมหานคร32

145,000

8กท 3388
กรุงเทพมหานคร32

145,000

8กน 3388
กรุงเทพมหานคร36

165,000

8กม 3388
กรุงเทพมหานคร36

165,000

8กฮ 3388
กรุงเทพมหานคร36

225,000

9กฆ 3399
กรุงเทพมหานคร37

119,000

9กง 3399
กรุงเทพมหานคร36

225,000

สห 4433
กรุงเทพมหานคร26

169,000

5กม 4455
กรุงเทพมหานคร29

155,000

8กศ 4455
กรุงเทพมหานคร34

155,000

9กญ 4455
กรุงเทพมหานคร32

185,000

ญข 4466
กรุงเทพมหานคร26

99,000

3กธ 4477
กรุงเทพมหานคร30

49,000

8กค 4488
กรุงเทพมหานคร37

155,000

8กศ 4488
กรุงเทพมหานคร40

145,000

8กษ 4488
กรุงเทพมหานคร37

155,000

9กฌ 4499
กรุงเทพมหานคร41

199,000

1กค 5511
กรุงเทพมหานคร18

99,000

5กร 5511
กรุงเทพมหานคร22

79,000

ญอ 5544
กรุงเทพมหานคร28

195,000

ษฬ 5544
กรุงเทพมหานคร27

149,000

1กก 5544
กรุงเทพมหานคร21

155,000

5กฮ 5544
กรุงเทพมหานคร29

145,000

6กณ 5566
กรุงเทพมหานคร34

135,000

8กส 5566
กรุงเทพมหานคร38

165,000

9กค 5566
กรุงเทพมหานคร36

275,000

9กญ 5566
กรุงเทพมหานคร36

275,000

7กฎ 5577
กรุงเทพมหานคร37

99,000

8กบ 5588
กรุงเทพมหานคร37

195,000

8กส 5588
กรุงเทพมหานคร42

265,000

8กอ 5588
กรุงเทพมหานคร41

275,000

8กฮ 5588
กรุงเทพมหานคร40

235,000

9กฎ 5588
กรุงเทพมหานคร41

195,000

9กช 5599
กรุงเทพมหานคร40

325,000

ษศ 6633
กรุงเทพมหานคร29

115,000

3กฒ 6633
กรุงเทพมหานคร25

79,000

ฎณ 6644
กรุงเทพมหานคร30

79,000

9กค 6655
กรุงเทพมหานคร36

235,000

9กญ 6655
กรุงเทพมหานคร36

235,000

9กฆ 6677
กรุงเทพมหานคร39

59,000

2กก 6688
กรุงเทพมหานคร32

185,000

6กษ 6688
กรุงเทพมหานคร39

155,000

8กธ 6688
กรุงเทพมหานคร41

225,000

1กส 6699
กรุงเทพมหานคร39

99,000

6กถ 6699
กรุงเทพมหานคร38

195,000

9กข 6699
กรุงเทพมหานคร42

349,000

9กฆ 6699
กรุงเทพมหานคร43

199,000

9กจ 6699
กรุงเทพมหานคร46

265,000

9กช 6699
กรุงเทพมหานคร42

295,000

9กฌ 6699
กรุงเทพมหานคร45

295,000

8กธ 7788
กรุงเทพมหานคร43

169,000

8กษ 7788
กรุงเทพมหานคร43

169,000

8กส 7788
กรุงเทพมหานคร46

245,000

8กอ 7788
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กฎ 7788
กรุงเทพมหานคร45

199,000

9กฎ 7799
กรุงเทพมหานคร47

165,000

ฆน 8811
กรุงเทพมหานคร26

395,000

1กภ 8833
กรุงเทพมหานคร25

89,000

8กช 8855
กรุงเทพมหานคร37

135,000

8กฮ 8899
กรุงเทพมหานคร48

495,000

9กง 8899
กรุงเทพมหานคร46

495,000

9กฉ 8899
กรุงเทพมหานคร49

495,000

9กฎ 8899
กรุงเทพมหานคร49

495,000

ญท 9911
กรุงเทพมหานคร25

149,000

9กฉ 9955
กรุงเทพมหานคร43

225,000

9กฌ 9955
กรุงเทพมหานคร43

199,000

6กก 9966
กรุงเทพมหานคร38

195,000

9กฌ 9966
กรุงเทพมหานคร45

245,000

7กก 9977
กรุงเทพมหานคร41

290,000
ทะเบียนเลขสลับ

5กย 1010
กรุงเทพมหานคร16

99,000

8กฬ 1010
กรุงเทพมหานคร16

89,000

9กค 1010
กรุงเทพมหานคร16

89,000

วว 1212
กรุงเทพมหานคร18

285,000

1กฬ 1212
กรุงเทพมหานคร13

125,000

4กน 1212
กรุงเทพมหานคร16

99,000

5กภ 1212
กรุงเทพมหานคร13

99,000

1กอ 1313
กรุงเทพมหานคร16

99,000

ฌก 1414
กรุงเทพมหานคร16

179,000

ษศ 1414
กรุงเทพมหานคร21

165,000

1กร 1414
กรุงเทพมหานคร16

125,000

1กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร17

115,000

2กข 1414
กรุงเทพมหานคร15

125,000

8กภ 1414
กรุงเทพมหานคร20

99,000

8กฬ 1414
กรุงเทพมหานคร24

185,000

5กบ 1515
กรุงเทพมหานคร20

195,000

5กย 1515
กรุงเทพมหานคร26

139,000

7กบ 1515
กรุงเทพมหานคร22

99,000

9กช 1515
กรุงเทพมหานคร24

265,000

8กส 1616
กรุงเทพมหานคร30

99,000

8กฬ 1616
กรุงเทพมหานคร28

99,000

วว 1717
กรุงเทพมหานคร28

225,000

2กฎ 1717
กรุงเทพมหานคร24

125,000

ฆธ 1818
กรุงเทพมหานคร25

495,000

ญช 1818
กรุงเทพมหานคร24

499,000

1กน 1818
กรุงเทพมหานคร25

199,000

3กธ 1818
กรุงเทพมหานคร26

149,000

8กส 1818
กรุงเทพมหานคร34

295,000

8กฬ 1818
กรุงเทพมหานคร32

295,000

8กอ 1818
กรุงเทพมหานคร33

295,000

8กฮ 1818
กรุงเทพมหานคร32

295,000

ษว 1919
กรุงเทพมหานคร30

265,000

1กฎ 1919
กรุงเทพมหานคร27

159,000

8กบ 1919
กรุงเทพมหานคร31

195,000

9กจ 1919
กรุงเทพมหานคร36

395,000

9กฉ 1919
กรุงเทพมหานคร35

235,000

9กช 1919
กรุงเทพมหานคร32

255,000

2กล 2020
กรุงเทพมหานคร13

99,000

8กฮ 2020
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ฆษ 2323
กรุงเทพมหานคร17

295,000

8กบ 2323
กรุงเทพมหานคร21

135,000

8กฬ 2323
กรุงเทพมหานคร24

149,000

9กญ 2323
กรุงเทพมหานคร24

195,000

8กศ 2424
กรุงเทพมหานคร28

169,000

8กษ 2424
กรุงเทพมหานคร25

179,000

ฎษ 2525
กรุงเทพมหานคร23

175,000

ฎอ 2525
กรุงเทพมหานคร25

145,000

7กฆ 2525
กรุงเทพมหานคร25

89,000

7กช 2525
กรุงเทพมหานคร24

145,000

8กภ 2525
กรุงเทพมหานคร24

195,000

8กร 2525
กรุงเทพมหานคร27

115,000

8กษ 2525
กรุงเทพมหานคร27

119,000

9กช 2525
กรุงเทพมหานคร26

125,000

9กญ 2525
กรุงเทพมหานคร28

135,000

2กย 2626
กรุงเทพมหานคร27

99,000

6กฒ 2626
กรุงเทพมหานคร26

75,000

ชฟ 2828
กรุงเทพมหานคร30

155,000

8กก 2828
กรุงเทพมหานคร30

399,000

8กภ 2828
กรุงเทพมหานคร30

135,000

8กษ 2828
กรุงเทพมหานคร33

145,000

9กช 2828
กรุงเทพมหานคร32

165,000

ษค 2929
กรุงเทพมหานคร30

115,000

8กส 2929
กรุงเทพมหานคร38

129,000

9กข 2929
กรุงเทพมหานคร34

185,000

9กช 2929
กรุงเทพมหานคร34

155,000

สร 3030
กรุงเทพมหานคร17

145,000

สษ 3232
กรุงเทพมหานคร21

99,000

6กฌ 3434
กรุงเทพมหานคร26

59,000

8กส 3535
กรุงเทพมหานคร32

129,000

ษอ 3636
กรุงเทพมหานคร28

145,000

2กภ 3636
กรุงเทพมหานคร22

85,000

6กฬ 3636
กรุงเทพมหานคร30

129,000

6กษ 3636
กรุงเทพมหานคร29

149,000

ษฬ 3737
กรุงเทพมหานคร29

89,000

8กง 3838
กรุงเทพมหานคร33

99,000

8กฎ 3838
กรุงเทพมหานคร36

145,000

8กท 3838
กรุงเทพมหานคร32

145,000

8กฮ 3838
กรุงเทพมหานคร36

255,000

9กง 3939
กรุงเทพมหานคร36

245,000

9กช 3939
กรุงเทพมหานคร36

225,000

5กร 4545
กรุงเทพมหานคร28

225,000

9กช 4646
กรุงเทพมหานคร32

99,000

ญฮ 4747
กรุงเทพมหานคร31

99,000

ศฎ 4747
กรุงเทพมหานคร34

89,000

ชศ 4848
กรุงเทพมหานคร33

145,000

สล 4848
กรุงเทพมหานคร37

165,000

8กค 4848
กรุงเทพมหานคร37

99,000

2กช 4949
กรุงเทพมหานคร31

99,000

8กษ 4949
กรุงเทพมหานคร39

99,000

9กข 4949
กรุงเทพมหานคร38

139,000

9กฎ 4949
กรุงเทพมหานคร41

255,000

8กฮ 5050
กรุงเทพมหานคร24

139,000

9กญ 5050
กรุงเทพมหานคร24

155,000

9กจ 5252
กรุงเทพมหานคร30

99,000

8กส 5656
กรุงเทพมหานคร38

179,000

8กฬ 5656
กรุงเทพมหานคร36

265,000

5กฐ 5959
กรุงเทพมหานคร43

245,000

5กฎ 5959
กรุงเทพมหานคร39

295,000

8กล 5959
กรุงเทพมหานคร43

195,000

9กฉ 5959
กรุงเทพมหานคร43

265,000

9กช 6060
กรุงเทพมหานคร24

129,000

9กช 6161
กรุงเทพมหานคร26

65,000

9กญ 6868
กรุงเทพมหานคร42

255,000

8กท 6969
กรุงเทพมหานคร40

199,000

9กฆ 6969
กรุงเทพมหานคร43

255,000

ฎฎ 7272
กรุงเทพมหานคร28

390,000

ฆด 7575
กรุงเทพมหานคร28

225,000

9กฎ 7878
กรุงเทพมหานคร45

225,000

ษฐ 7979
กรุงเทพมหานคร45

295,000

9กค 7979
กรุงเทพมหานคร46

265,000

9กฎ 7979
กรุงเทพมหานคร47

185,000

5กก 8686
กรุงเทพมหานคร35

139,000

6กก 8686
กรุงเทพมหานคร36

290,000

9กญ 8989
กรุงเทพมหานคร48

495,000

5กภ 9090
กรุงเทพมหานคร25

69,000

6กถ 9090
กรุงเทพมหานคร26

65,000

9กค 9090
กรุงเทพมหานคร32

199,000

7กก 9191
กรุงเทพมหานคร29

135,000

9กช 9191
กรุงเทพมหานคร32

199,000

สล 9292
กรุงเทพมหานคร35

135,000

5กร 9595
กรุงเทพมหานคร38

295,000

5กษ 9595
กรุงเทพมหานคร38

275,000

5กฮ 9595
กรุงเทพมหานคร39

225,000

5กก 9696
กรุงเทพมหานคร37

199,000

9กฎ 9696
กรุงเทพมหานคร45

275,000
ทะเบียนเลขหาบ

ญษ 1001
กรุงเทพมหานคร10

99,000

1กฒ 1221
กรุงเทพมหานคร11

125,000

ฎธ 1331
กรุงเทพมหานคร17

89,000

ษล 1331
กรุงเทพมหานคร18

99,000

พร 1331
กรุงเทพมหานคร20

195,000

ญษ 1441
กรุงเทพมหานคร18

99,000

1กส 1551
กรุงเทพมหานคร21

125,000

9กข 1551
กรุงเทพมหานคร24

175,000

8กฐ 1881
กรุงเทพมหานคร36

235,000

8กล 1881
กรุงเทพมหานคร33

185,000

8กว 1881
กรุงเทพมหานคร33

195,000

8กอ 1881
กรุงเทพมหานคร33

195,000

8กฮ 1881
กรุงเทพมหานคร32

225,000

9กจ 1991
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กช 1991
กรุงเทพมหานคร32

225,000

ฌฬ 2112
กรุงเทพมหานคร16

125,000

ฆฌ 2442
กรุงเทพมหานคร20

255,000

ศช 2442
กรุงเทพมหานคร21

149,000

ษง 2442
กรุงเทพมหานคร18

175,000

ษม 2442
กรุงเทพมหานคร21

155,000

9กง 2442
กรุงเทพมหานคร24

175,000

ษฐ 2552
กรุงเทพมหานคร27

145,000

ฎย 2552
กรุงเทพมหานคร27

99,000

3กค 2552
กรุงเทพมหานคร22

165,000

7กพ 2552
กรุงเทพมหานคร30

99,000

ชศ 2662
กรุงเทพมหานคร25

115,000

ญอ 2662
กรุงเทพมหานคร26

99,000

ฌฉ 2772
กรุงเทพมหานคร28

115,000

ญฎ 2772
กรุงเทพมหานคร27

135,000

ศย 2772
กรุงเทพมหานคร33

115,000

2กล 2882
กรุงเทพมหานคร29

135,000

6กศ 2882
กรุงเทพมหานคร34

79,000

ษน 2992
กรุงเทพมหานคร31

145,000

9กญ 2992
กรุงเทพมหานคร36

265,000

2กค 3003
กรุงเทพมหานคร13

49,000

ษน 3443
กรุงเทพมหานคร23

159,000

3กจ 3443
กรุงเทพมหานคร24

149,000

ชช 3553
กรุงเทพมหานคร20

290,000

8กส 3553
กรุงเทพมหานคร32

99,000

ศร 3773
กรุงเทพมหานคร31

89,000

8กฮ 3883
กรุงเทพมหานคร36

185,000

1กย 4554
กรุงเทพมหานคร28

99,000

สล 4884
กรุงเทพมหานคร37

165,000

8กฒ 4884
กรุงเทพมหานคร36

115,000

สฬ 5005
กรุงเทพมหานคร22

115,000

ษค 5005
กรุงเทพมหานคร18

79,000

ญห 5115
กรุงเทพมหานคร21

125,000

5กฆ 5115
กรุงเทพมหานคร21

119,000

ฆย 5335
กรุงเทพมหานคร27

245,000

ศม 5335
กรุงเทพมหานคร28

129,000

ฌน 5445
กรุงเทพมหานคร28

175,000

ฌพ 5445
กรุงเทพมหานคร31

165,000

2กย 5445
กรุงเทพมหานคร29

115,000

ญข 5665
กรุงเทพมหานคร28

219,000

สท 5665
กรุงเทพมหานคร30

179,000

6กย 5665
กรุงเทพมหานคร37

175,000

ศว 5885
กรุงเทพมหานคร39

165,000

5กฮ 5885
กรุงเทพมหานคร37

125,000

8กภ 5885
กรุงเทพมหานคร36

165,000

8กอ 5885
กรุงเทพมหานคร41

235,000

ญม 5995
กรุงเทพมหานคร37

235,000

8กบ 5995
กรุงเทพมหานคร39

195,000

ชธ 6556
กรุงเทพมหานคร28

169,000

8กส 6556
กรุงเทพมหานคร38

155,000

6กท 6886
กรุงเทพมหานคร36

155,000

6กต 6886
กรุงเทพมหานคร38

119,000

8กร 6886
กรุงเทพมหานคร41

195,000

8กส 6886
กรุงเทพมหานคร44

179,000

8กอ 6886
กรุงเทพมหานคร43

155,000

8กฮ 6886
กรุงเทพมหานคร42

235,000

5กก 6996
กรุงเทพมหานคร37

125,000

9กข 6996
กรุงเทพมหานคร42

235,000

9กฎ 6996
กรุงเทพมหานคร45

285,000

6กข 7007
กรุงเทพมหานคร23

65,000

9กจ 7007
กรุงเทพมหานคร30

69,000

ศค 7557
กรุงเทพมหานคร35

99,000

7กน 7557
กรุงเทพมหานคร37

89,000

9กฎ 7887
กรุงเทพมหานคร45

175,000

ฆฆ 7997
กรุงเทพมหานคร38

590,000

ฆพ 7997
กรุงเทพมหานคร43

355,000

8กษ 7997
กรุงเทพมหานคร45

215,000

3กญ 8008
กรุงเทพมหานคร24

125,000

6กก 8008
กรุงเทพมหานคร24

195,000

6กญ 8008
กรุงเทพมหานคร27

69,000

6กท 8008
กรุงเทพมหานคร24

115,000

6กบ 8008
กรุงเทพมหานคร25

75,000

9กง 8008
กรุงเทพมหานคร28

99,000

ฌฐ 8118
กรุงเทพมหานคร32

275,000

3กท 8118
กรุงเทพมหานคร23

139,000

8กฌ 8118
กรุงเทพมหานคร32

215,000

8กร 8118
กรุงเทพมหานคร31

235,000

8กภ 8118
กรุงเทพมหานคร28

215,000

8กส 8118
กรุงเทพมหานคร34

195,000

8กฬ 8118
กรุงเทพมหานคร32

229,000

8กฮ 8118
กรุงเทพมหานคร32

235,000

8กฮ 8228
กรุงเทพมหานคร34

155,000

ฎม 8338
กรุงเทพมหานคร32

165,000

8กง 8338
กรุงเทพมหานคร33

99,000

8กท 8338
กรุงเทพมหานคร32

145,000

ษจ 8448
กรุงเทพมหานคร34

145,000

สร 8448
กรุงเทพมหานคร35

135,000

8กฮ 8448
กรุงเทพมหานคร38

135,000

8กฮ 8558
กรุงเทพมหานคร40

235,000

9กฌ 8558
กรุงเทพมหานคร41

175,000

ชถ 8668
กรุงเทพมหานคร31

175,000

1กต 8668
กรุงเทพมหานคร33

115,000

5กฬ 8668
กรุงเทพมหานคร39

119,000

6กก 8778
กรุงเทพมหานคร38

125,000

8กษ 8778
กรุงเทพมหานคร43

169,000

9กฌ 8778
กรุงเทพมหานคร45

195,000

9กฆ 8998
กรุงเทพมหานคร47

395,000

ฆฮ 9009
กรุงเทพมหานคร26

395,000

ฉอ 9009
กรุงเทพมหานคร29

125,000

6กก 9009
กรุงเทพมหานคร26

155,000

6กบ 9009
กรุงเทพมหานคร27

95,000

6กศ 9009
กรุงเทพมหานคร32

115,000

9กช 9009
กรุงเทพมหานคร30

155,000

9กญ 9009
กรุงเทพมหานคร32

199,000

8กบ 9119
กรุงเทพมหานคร31

135,000

ชฎ 9229
กรุงเทพมหานคร29

175,000

9กข 9229
กรุงเทพมหานคร34

169,000

9กญ 9229
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กข 9339
กรุงเทพมหานคร36

295,000

9กฆ 9339
กรุงเทพมหานคร37

135,000

9กง 9339
กรุงเทพมหานคร36

275,000

9กช 9339
กรุงเทพมหานคร36

295,000

ญฒ 9449
กรุงเทพมหานคร33

165,000

9กค 9449
กรุงเทพมหานคร40

175,000

9กฎ 9559
กรุงเทพมหานคร43

275,000

9กฎ 9669
กรุงเทพมหานคร45

375,000

ฌบ 9779
กรุงเทพมหานคร39

159,000

8กษ 9779
กรุงเทพมหานคร45

235,000

8กส 9889
กรุงเทพมหานคร50

595,000

8กฬ 9889
กรุงเทพมหานคร48

495,000

8กฮ 9889
กรุงเทพมหานคร48

495,000
ทะเบียนสวยป้ายขาว-ดำ

กพ 12
กรุงเทพมหานคร12

399,000

ศข 12
กรุงเทพมหานคร12

225,000

กค 13
กรุงเทพมหานคร9

395,000

ญฐ 13
กรุงเทพมหานคร17

115,000

2กษ 14
กรุงเทพมหานคร12

99,000

กอ 15
กรุงเทพมหานคร13

399,000

ขอ 15
กรุงเทพมหานคร14

399,000

ภษ 15
กรุงเทพมหานคร11

235,000

ชถ 16
กรุงเทพมหานคร10

135,000

ญส 18
กรุงเทพมหานคร20

335,000

1กท 18
กรุงเทพมหานคร12

255,000

ฐจ 21
กรุงเทพมหานคร18

145,000

กล 27
กรุงเทพมหานคร16

135,000

1กก 27
กรุงเทพมหานคร12

190,000

3กท 34
กรุงเทพมหานคร12

99,000

ฆม 36
กรุงเทพมหานคร17

259,000

ฎย 50
กรุงเทพมหานคร18

89,000

ธข 50
กรุงเทพมหานคร11

115,000

กพ 69
กรุงเทพมหานคร24

1,350,000

กย 69
กรุงเทพมหานคร24

1,250,000

สฐ 69
กรุงเทพมหานคร31

850,000

ธก 69
กรุงเทพมหานคร20

750,000

2กฒ 69
กรุงเทพมหานคร21

135,000

ฉต 72
กรุงเทพมหานคร17

115,000

ภย 72
กรุงเทพมหานคร18

115,000

สอ 81
กรุงเทพมหานคร22

135,000

7กจ 89
กรุงเทพมหานคร31

259,000

3กก 98
กรุงเทพมหานคร22

195,000

2กฆ 100
กรุงเทพมหานคร7

79,000

ภฉ 159
กรุงเทพมหานคร21

115,000

พท 168
กรุงเทพมหานคร24

1,690,000

ศส 168
กรุงเทพมหานคร29

1,490,000

4กล 600
กรุงเทพมหานคร17

35,000

กท 654
กรุงเทพมหานคร17

129,000

กท 899
กรุงเทพมหานคร28

225,000

3กก 1681
กรุงเทพมหานคร21

69,000

3กก 1686
กรุงเทพมหานคร26

65,000

5กส 8898
กรุงเทพมหานคร46

99,000
ทะเบียนสวยรถตู้ (ป้ายฟ้า)

ฮร 1111
กรุงเทพมหานคร13

995,000

ฮษ 1111
กรุงเทพมหานคร13

890,000

ฮอ 1111
กรุงเทพมหานคร15

1,550,000

นง 2222
กรุงเทพมหานคร15

850,000

นว 4444
กรุงเทพมหานคร27

590,000

ฮภ 4444
กรุงเทพมหานคร22

590,000

ฮว 5555
กรุงเทพมหานคร29

995,000

ฮษ 5555
กรุงเทพมหานคร29

955,000

ฮษ 6666
กรุงเทพมหานคร33

795,000

ฮฐ 6666
กรุงเทพมหานคร38

795,000

ฮว 7777
กรุงเทพมหานคร39

870,000

นฉ 7777
กรุงเทพมหานคร38

880,000

ฮล 7777
กรุงเทพมหานคร39

890,000

ฮว 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,690,000

ฮล 8888
กรุงเทพมหานคร43

1,590,000

ฮว 9999
กรุงเทพมหานคร47

2,350,000

ออ 3
กรุงเทพมหานคร15

595,000

อง 3
กรุงเทพมหานคร11

430,000

ฮว 3
กรุงเทพมหานคร14

390,000

ฮอ 5
กรุงเทพมหานคร16

595,000

ฮฐ 6
กรุงเทพมหานคร20

495,000

ฮอ 6
กรุงเทพมหานคร17

495,000

ฮล 11
กรุงเทพมหานคร13

350,000

ฮว 11
กรุงเทพมหานคร13

350,000

ฮฮ 11
กรุงเทพมหานคร12

690,000

อง 22
กรุงเทพมหานคร12

235,000

ฮอ 22
กรุงเทพมหานคร15

355,000

อน 33
กรุงเทพมหานคร17

235,000

ฮว 99
กรุงเทพมหานคร29

495,000

ฮอ 111
กรุงเทพมหานคร14

790,000

ฮษ 222
กรุงเทพมหานคร15

450,000

ฮล 333
กรุงเทพมหานคร20

490,000

ฬบ 333
กรุงเทพมหานคร16

325,000

ฮว 555
กรุงเทพมหานคร25

655,000

ฮว 999
กรุงเทพมหานคร38

1,250,000

ฮอ 999
กรุงเทพมหานคร38

990,000

ฮล 1000
กรุงเทพมหานคร12

185,000

ฮษ 345
กรุงเทพมหานคร21

99,000

ฮฐ 789
กรุงเทพมหานคร38

455,000

อน 1234
กรุงเทพมหานคร21

195,000

ฮฮ 1234
กรุงเทพมหานคร20

455,000

ฮอ 6789
กรุงเทพมหานคร41

295,000

ฮอ 1166
กรุงเทพมหานคร25

59,000

ฮอ 2211
กรุงเทพมหานคร17

59,000

ฮษ 2244
กรุงเทพมหานคร21

74,000

ฮฐ 2244
กรุงเทพมหานคร26

69,000

ฮษ 2266
กรุงเทพมหานคร25

64,000

ฮอ 2266
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ฮฮ 2266
กรุงเทพมหานคร26

79,000

ฮอ 4477
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฮอ 4488
กรุงเทพมหานคร35

79,000

ฮอ 5577
กรุงเทพมหานคร35

69,000

ฮฮ 5588
กรุงเทพมหานคร36

295,000

ฮษ 8899
กรุงเทพมหานคร43

199,000

ฮอ 8899
กรุงเทพมหานคร45

395,000

ฮฮ 1515
กรุงเทพมหานคร22

155,000

ฮฐ 1818
กรุงเทพมหานคร32

199,000

ฮษ 1818
กรุงเทพมหานคร27

185,000

ฮฮ 1818
กรุงเทพมหานคร28

295,000

ฮอ 2020
กรุงเทพมหานคร15

79,000

ฮอ 2121
กรุงเทพมหานคร17

59,000

ฮฮ 1818
กรุงเทพมหานคร28

295,000

ฮว 3232
กรุงเทพมหานคร21

55,000

ฮฐ 3434
กรุงเทพมหานคร28

55,000

ฮอ 4747
กรุงเทพมหานคร33

59,000

ฮฮ 5252
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฮอ 6060
กรุงเทพมหานคร23

59,000

ฮษ 6767
กรุงเทพมหานคร35

49,000

ฮฮ 6868
กรุงเทพมหานคร38

295,000

ฮอ 6969
กรุงเทพมหานคร41

195,000

ฮฮ 8383
กรุงเทพมหานคร32

149,000

ฮฐ 8989
กรุงเทพมหานคร48

199,000

ฮษ 2002
กรุงเทพมหานคร13

59,000

ฮฮ 2002
กรุงเทพมหานคร14

99,000

ฮฮ 2552
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฮอ 3553
กรุงเทพมหานคร27

69,000

ฮฮ 5225
กรุงเทพมหานคร24

199,000

ฮอ 5775
กรุงเทพมหานคร35

69,000

ฮฮ 6996
กรุงเทพมหานคร40

199,000

ฮฮ 9559
กรุงเทพมหานคร38

395,000

ฮอ 9669
กรุงเทพมหานคร41

199,000

ฮอ 9889
กรุงเทพมหานคร45

395,000
ทะเบียนสวยรถกระบะ (ป้ายเขียว)

1ฒฐ 1
กรุงเทพมหานคร14

99,000

1ฒฒ 11
กรุงเทพมหานคร9

150,000

1ฒฒ 111
กรุงเทพมหานคร10

250,000

1ฒฐ 1111
กรุงเทพมหานคร17

175,000

1ฒฒ 88
กรุงเทพมหานคร23

115,000

1ฒฒ 456
กรุงเทพมหานคร22

69,000

1ฒฐ 4567
กรุงเทพมหานคร35

10,500

2ฒจ 6789
กรุงเทพมหานคร41

37,000

1ฒฒ 1212
กรุงเทพมหานคร13

39,000

1ฒฒ 8008
กรุงเทพมหานคร23

39,000